Резултати скрининга

1.    Као резултат скрининга, утврђена су мерила за отварање следећих поглавља:

Поглавље 22

На основу спроведеног скрининга, Европска комисија је закључила следеће:

Препоручује се да се преговори у оквиру овог поглавља отворе онда када се испуни следеће мерило:

-    Србија да представи Европској комисији детаљан акциони план са припадајућим временским оквиром, којим се утврђују јасни циљеви и динамика како би се испунили захтеви који проистичу из Кохезионе политике ЕУ.

2.  Имајући у виду налазе садржане у извештајима о скринингу, Република Србија је након спроведене фазе скрининга у довољној мери припремљена за отварање преговора у поглављима у којима нису утврђена мерила за отварање.