Akcioni plan za ispunjavanje preporuka EK

Akcioni plan predviđa aktivnosti za ispunjavanje preporuka koje je Evropska komisija iznela u Godišnjem izveštaju o napretku, objavljenom u oktobru 2012. Plan sadrži pregled najvažnijih preporuka i nedostataka na koje je ukazala Evropska komisija, kao i pregled nadležnih institucija, mera i rokova za sprovođenje tih preporuka i aktivnosti predviđenih planom.

Nacrt akcionog plana pripremljen je u tabelarnom obliku, a preporuke sadržane u tabeli se odnose na nadležnosti Vlade, dok su preporuke iz domena rada zakonodavne i sudske vlasti, kao i one koje se odnose na nezavisna i regulatorna tela, date na kraju tabele, ali samo kao sistematizovan pregled preporuka, na osnovu kojih će oni izveštavati.

Rok primene Akcionog plana obuhvatiće period do objavljivanja narednog Godišnjeg izveštaja Evropske komisije.

O ispunjenosti plana Kancelarija za evorpske integracije će pripremati izveštaje u aprilu, julu i septembru naredne godine.

AKCIONI PLAN ZA ISPUNjAVANjE PREPORUKA EK 2012.

AKCIONI PLAN ZA ISPUNjAVANjE PREPORUKA EK 2013.