Upitnik EK

Nakon što je Srbija podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji 22. decembra 2009. godine, a Evropska komisija (EK), 25. oktobra 2010. donela odluku o njegovom prosleđivanju EU, komesar za proširenje i susedsku politiku Štefan File uručio je 24. novembra 2010. godine predsedniku Vlade Mirku Cvetkoviću Upitnik Evropske komisije upućen radi pripreme mišljenja o zahtevu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Rad na izradi odgovora na ovaj dokument koji sadrži 2.483 pitanja i potpitanja, razvrstanih u šest aneksa i 33 poglavlja, počeo je istog dana, sastankom koji je Kancelarija za evropske integracije organizovala sa resornim ministarstvima.

Na sednici održanoj 27. januara 2011. godine Vlada Srbije usvojila je odgovore na Upitnik, koje je predsednik Vlade Mirko Cvetković u ponedeljak 31. januara uručio komesaru Štefanu Fileu. Odgovori su usvojeni nakon što ih je prethodno razmatrao i Odbor za evropske integracije Narodne skupštine i Savet za evropske integracije.

Upitnik predstavlja zvanični instrument kojim EU procenjuje spremnost države da započne proces pristupanja. Na osnovu dobijenih odgovora Komisija izrađuje Mišljenje (Avis) o tome da li je zemlja spremna za status kandidata, kao i da li je spremna za sledeću fazu – definisanje okvirnog datuma za pregovore o pristupanju, o čemu konsenzusom odlučuju države članice EU. U istom trenutku EK može dati preporuku da se Srbiji odredi datum početka pregovora o članstvu

Očekuje se da EK počne sa izradom Mišljenja početkom leta, a najranije kada Srbija može dobiti status kandidata jeste decembar 2011. godine.

Imajući u vidu značaj Upitnika, odnosno uticaj kvaliteta odgovora na buduće pregovore sa EK, od izuzetne važnosti je da odgovori budu formulisani koncizno i jasno, sa tačnim i proverenim podacima, kao i da budu usaglašeni sa politikom i propisima države-potencijalnog kandidata i Evropske unije.

Odgovori treba da pruže precizne podatke o zemlji, od poštovanja političkih i ekonomskih kriterijuma, do stepena usaglašenosti zakonodavstva sa propisima EU, kao i o institucionalnim i administrativnim kapacitetima neophodnim za prihvatanje i primenu evropskih standarda u svakom od 35 pregovaračkih poglavlja.

Za odgovaranje na Upitnik, Srbija je još 2007. godine formirala interresornu administrativnu strukturu sa 35 radnih grupa koje odgovaraju strukturi Upitnika, čiji rad koordinira Kancelarija za evropske integracije.

S ciljem pripreme za ovaj posao, srpska administracija je već odgovorila na 85 odsto pitanja iz Upitnika, koji su bili dostavljeni Crnoj Gori i Albaniji.

Pored toga, Vlada je usvojila Zaključak kojim se omogućava slanje većeg broja eksperata u Misiju Srbije pri EU, čime se počinje sa pripremama za buduće pregovore.
Veoma važno je da je Srbija odgovore na pitanja koja se dotiču Kosova i Metohije dala polazeći od Ustava, prema kome je KiM sastavni deo Srbije, ali imajući u vidu i to da odgovornost za reforme na KiM ne nosi Vlada Srbije, što je formula koja je primenjena i u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, Sporazumu o trgovini tekstilom sa EU i u svim drugim sporazumima.

Upitnik EK možete preuzeti ovde.