Višekorisnička IPA

Osim što pojedinačno podržava države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU, Evropska unija pruža finansijsku i tehničku podršku sa ciljem realizacije zajedničkih (regionalnih) prioriteta korisnica IPA II instrumenta.

Ova podrška se obezbeđuje iz instrumenta Višekorisnička IPA (Multy Beneficiary IPA), čiji je cilj da se unapredi regionalna saradnja i reše pitanja od opšteg interesa za sve korisnice IPA. Razvoj regionalne saradnje jedan je od bitnih preduslova u procesu pristupanja EU, a na brojnim samitima između država Evropske unije i Zapadnog Balkana potvrđeno je da će približavanje Evropskoj uniji ići uporedo sa razvojem regionalne saradnje.

U skladu sa relevantnom procedurom Evropske unije, glavne smernice u procesu definisanja regionalnih projekata/akcija su predstavljene u dokumentu EU Programski okvir za IPA III, u kome su definisani opšti prioriteti, mere i oblasti koji će biti finansijski podržani u sklopu ovog instrumenta u periodu 2021-2027.

Proces pripreme i sprovođenja programa podrške u okviru ovog instrumenta sprovodi se centralizovano, što znači da se najveći deo aktivnosti tokom pripreme projekata i izrade tenderske dokumentacije odvija u sedištu Evropske komisije u Briselu. Učešće relevantnih nacionalnih institucija iz regiona obezbeđeno je kroz konsultacije koje dovode do usaglašavanja sadržine ovih projekata i očekivanih rezultata.

Podrška obezbeđena u sklopu ove IPA III komponente usmerava se ka četiri prioritetne oblasti:

•    podrška regionalnim investicijama,

•    podrška teritorijalnoj saradnji kroz implementaciju programa prekogranične i transnacionalne saradnje,

•    podrška regionalnim strukturama i organizacijama i

•    horizontalna podrška zajedničkim prioritetima korisnica iz regiona.

Više o ovom instrumentu možete da nađete na sledećim linkovima:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/multi-beneficiary-programme_en

https://www.wbif.eu/about-the-wbif