Informacije Aktuelnosti

Počeo rad na pripremi Nacrta Zakona o sistemu za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji

03. januar 2020. | Beograd

Počeo rad na pripremi Nacrta Zakona o sistemu za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji

Na osnovu člana 77. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon) kao i člana 3. Pravilnika o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Sl. glasnik RS“, br. 51/19), Ministarstvo za evropske integracije obaveštava javnost da je 23. decembra 2019. godine otpočeo rad na pripremi Nacrta Zakona o sistemu za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji.

Osnovna svrha donošenja ovog zakona jeste da se obezbedi osnov za uspostavljanje pravnog, institucionalnog i administrativnog okvira za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji. Imajući u vidu da Republika Srbija nije država članica, relevantna EU regulativa iz oblasti koja obuhvata kohezionu politiku se direktno na nas i ne primenjuje.

Uzimajući u obzir da postoji potreba da se u pravni sistem Republike Srbije uvedu pravila i procedure koja su precizirana ovim aktima i time stvori osnov za izgradnju sistema za korišćenje ovih fondova u funkciji sveobuhvatnog razvoja, prepoznata je potreba za donošenjem zakona kojim će se urediti ova oblast. U tom smislu, Ministarstvo za evropske integracije je kao organ odgovoran za uspostavljanje i razvoj sistema za upravljanje strukturnim fondovima i kohezionim fondom EU uspostavilo Radnu grupu koja ima zadatak da pripremi Nacrt zakona koji će urediti sistem za korišćenje strukturnih fondova i kohezionog fonda u Republici Srbiji.

Polazeći od značaja koji koheziona politika ima za sve države članice, kao i od činjenice da bi Republika Srbija mogla da računa na znatno veća sredstva iz fondova EU u odnosu na dosadašnjih 1.5 milijardi evra na sedmogodišnjem nivou iz IPA fondova, neophodno je što pre krenuti sa sveobuhvatnim pripremama za upravljanje fondovima ove politike. U odnosu na bruto društveni proizvod, Srbija može da očekuje da postane primalac sredstava kohezione politike, koja bi ujedno trebalo da postane glavni pokretač njene razvojne politike.

Zbog svega toga, postoji očigledna potreba za donošenjem Zakona o sistemu za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji, kako bi se po prvi put i na sveobuhvatan način regulisala ova materija u Srbiji.

Nakon pripreme Nacrta zakona, planirano je sprovođenje postupka javne rasprave radi sprovođenja dodatnih konsultacija sa svim zainteresovanima.

Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije mogu poslati na: kohezija@mei.gov.rs.