Sektor za komunikacije, obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije

U Sektoru za komunikacije i obuku i pripremu  srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije obavljaju se poslovi koji se odnose na: informisanje javnosti i promociju aktivnosti u procesu  pristupanja Evropskoj uniji; izradu i primenu komunikacione strategije za obaveštavanje javnosti o različitim aspektima procesa pristupanja Evropskoj uniji, kao i praćenje njenog sprovođenja; održavanje internet stranice Ministarstva i ažuriranje informacija o aspektima pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji; promociju aktivnosti u vezi sa IPA fondovima; pružanje informacija od javnog značaja; koordinaciju saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije u oblasti komunikacija; analizu potreba, planiranje i organizaciju obuke iz oblasti evropskih integracija u saradnji sa drugim organima državne uprave i službama Vlade; koordinaciju prevođenja i pripremu prevoda propisa Evropske unije na srpski jezik; koordinaciju pravne, stručne i jezičke redakture prevedenih pravnih akata; koordinaciju izrade predloga za uspostavljanje jedinstvene terminologije Evropske unije i izradu pojmovnika terminologije Evropske unije na srpskom jeziku i saradnju sa institucijama u Republici Srbiji, nadležnim organima EU i zemljama u regionu radi unapređenja procesa prevođenja i redakture, kao i drugi poslove iz ove oblasti.

Za obavljanje poslova iz delokruga Sektoru za komunikacije i obuku i pripremu  srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za komunikacije;

2. Grupa za obuku;

3. Odeljenje za pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije.