Sektor za političke i ekonomske kriterijume u procesu pristupanja Evropskoj uniji

U Sektor za političke i ekonomske kriterijume u procesu pristupanja Evropskoj uniji obavljaju se poslovi obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom  pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji, uključujući i Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije; koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije; koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim sporazumom; koordinaciju saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije, kao i saradnju u procesu pridruživanja i pristupanja sa institucijama Evropske unije, državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima; podsticanje i praćenje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome, a sve to u oblastima povezanih grupa poglavlja prema novoj metodologiji pregovora o pristupanju EU koje su obuhvaćene političkim i ekonomskim kriterijumima za pristupanje Evropskoj uniji, odnosno u oblastima pravosuđa i osnovnih prava, spoljne, bezbednosne i odbrambene politike, pravde, slobode i bezbednosti, intelektualne svojine, kretanja roba, kretanje radnika, poslovnog nastanjivanja i slobode pružanja usluga, slobodnog kretanja kapitala, javnih nabavki, prava privrednih društava, konkurencije i državne pomoći, finansijskih usluga, informacionog društva i medija, poreza, statistike, socijalne politike i zapošljavanja, preduzetništva i industrijske politike, nauke i istraživanja, obrazovanja i kulture, zaštite potrošača i zaštite zdravlja, carinske unije, ekonomskih odnosa sa inostranstvom, finansijskog nadzora, finansijskih i budžetskih pitanja; pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije; praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji, učestvovanje u koordinaciji Vladinih tela zaduženih za evropske integracije, koordinaciju poslova pripreme predloga akata u vezi sa procesom usklađivanja domaćih propisa sa propisima EU. 

Za obavljanje poslova iz delokruga Sektora za političke i ekonomske kriterijume u procesu pristupanja Evropskoj uniji, obrazuju se:
1.    Odeljenje za političke kriterijume i vladavinu prava;
2.    Odeljenje za ekonomske kriterijume i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP);