Сектор за политичке и економске критеријуме у процесу приступања Европској унији

У Сектор за политичке и економске критеријуме у процесу приступања Европској унији обављају се послови обављају се послови који се односе на: координацију, праћење и извештавање у вези са процесом  приступања Европској унији; координацију припреме стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији, укључујући и Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније; координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније; координацију спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела основаних тим споразумом; координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и сарадњу у процесу придруживања и приступања са институцијама Европске уније, државама чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима; подстицање и праћење усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније и обавештавање Европске уније и јавности о томе, а све то у областима повезаних група поглавља према новој методологији преговора о приступању ЕУ које су обухваћене политичким и економским критеријумима за приступање Европској унији, односно у областима правосуђа и основних права, спољне, безбедносне и одбрамбене политике, правде, слободе и безбедности, интелектуалне својине, кретања роба, кретање радника, пословног настањивања и слободе пружања услуга, слободног кретања капитала, јавних набавки, права привредних друштава, конкуренције и државне помоћи, финансијских услуга, информационог друштва и медија, пореза, статистике, социјалне политике и запошљавања, предузетништва и индустријске политике, науке и истраживања, образовања и културе, заштите потрошача и заштите здравља, царинске уније, економских односа са иностранством, финансијског надзора, финансијских и буџетских питања; помоћ министарствима и посебним организацијама у усклађивању прописа са прописима Европске уније; праћење извршавања обавеза које министарства и посебне организације имају у придруживању и приступању Европској унији, учествовање у координацији Владиних тела задужених за европске интеграције, координацију послова припреме предлога аката у вези са процесом усклађивања домаћих прописа са прописима ЕУ. 

За обављање послова из делокруга Сектора за политичке и економске критеријуме у процесу приступања Европској унији, образују се:
1.    Одељење за политичке критеријуме и владавину права;
2.    Oдељење за економске критеријуме и Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП);