Сектор за комуникације, обуку и припрему српске верзије правних тековина Европске уније

У Сектору за комуникације и обуку и припрему  српске верзије правних тековина Европске уније обављају се послови који се односе на: информисање јавности и промоцију активности у процесу  приступања Европској унији; израду и примену комуникационе стратегије за обавештавање јавности о различитим аспектима процеса приступања Европској унији, као и праћење њеног спровођења; одржавање интернет странице Министарства и ажурирање информација о аспектима приступања Републике Србије Европској унији; промоцију активности у вези са ИПА фондовима; пружање информација од јавног значаја; координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније у области комуникација; анализу потреба, планирање и организацију обуке из области европских интеграција у сарадњи са другим органима државне управе и службама Владе; координацију превођења и припрему превода прописа Европске уније на српски језик; координацију правне, стручне и језичке редактуре преведених правних аката; координацију израде предлога за успостављање јединствене терминологије Европске уније и израду појмовника терминологије Европске уније на српском језику и сарадњу са институцијама у Републици Србији, надлежним органима ЕУ и земљама у региону ради унапређења процеса превођења и редактуре, као и други пословe из ове области.

За обављање послова из делокруга Сектору за комуникације и обуку и припрему  српске верзије правних тековина Европске уније образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за комуникације;

2. Група за обуку;

3. Одељење за припрему српске верзије правних тековина Европске уније.