Секретаријат Министарства

У Секретаријату Министарства обавља послове од заједничког интереса за Министарство који се односе на: правна, кадровска, финансијска, рачуноводствена, информатичка и административна питања; јавне набавке; планирање рада и извештавање о раду Министарства; заштиту података о личности; безбедност и здравље на раду; руковање опремом; усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с органима државне управе, службама Владе, другим државним органима и Државним правобранилаштвом, као и други послови из делокруга Секретаријата.

У Секретаријату Министарства се образују следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за правне и опште послове; 

2. Одељење за финансијске послове.