Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи

Сектором за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи руководи помоћник министра Бранко Будимир.

У Сектору за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи обављају се послови који се односе на: успостављање система за управљање програмима који се финансирају из средстава структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније; утврђивања развојних циљева и приоритета за финансирање из ИПА и средстава структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније  и развојне помоћи; припрему планских и програмских докумената којим се дефинишу развојни циљеви и приоритети за финансирање из ИПА средстава и средстава структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније  и развојне помоћи; приоритизацију и селекцију приоритених пројеката који се планирају за финансирање из ИПА средстава и средстава структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније  и развојне помоћи, укључујићи стручне и административно техничке послове везано за Национални одбор за инвестиције; праћење реализације програма и пројеката који се финансирају из ИПА средстава и средстава структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније  и развојне помоћи и припрему извештаја о њиховом спровођењу; организацију вредновања програма као и праћење спровођења препорука из извештаја о вредновању програма који се финансирају из ИПА и средстава структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније  и развојне помоћи; успостављање и развој система за кооринацију међународне развојне помоћи укључујући и функционисање секторских радних група за планирање и програмирање развојне помоћи; усклађивање стратегија и програма сарадње развојних партнера са развојним циљевима и приоритетима и циљевима Републике Србије и остваривање сарадње са надлежним органима и организацијама државне управе, регионалне и локалне самоуправе и организацијама цивилног друштва; развој и унапређење информационог система у вези са управљањем и спровођењем програма који се финансирају из ИПА средстава и средстава структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније  и развојне помоћи; извештавање надлежних органа, Владе и међународних институција о реализацији програма финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи, као и друге послове из ове области.

За обављање послова из делокруга Сектора за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одeљењe за планирање и програмирање средстава ЕУ и развојне помоћи у области изградње институција и друштвеног развоја;

2. Одељење за планирање и програмирање средстава ЕУ и развојне помоћи у области економског, инфраструктурног и регионалног развоја;

3. Одељење за праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојнoj помоћи у области изградње институција и друштвеног развоја;

4. Одељење за праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојнoj помоћи у области економског, инфраструктурног и регионланог развоја;

5. Група за успостављање и развој система за управљање структурним фондовима и кохезионим фондом Европске уније;

6. Група за комуникационе активности и хоризонталне послове.