Сектор за координацију процеса приступања, координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању

Секторoм за координацију процеса приступања, координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању руководе начелници: Драгана Радојичић Филковић (dragana.radojicic@mei.gov.rs), Јелена Ђедовић (jelena.djedovic@mei.gov.rs) и Милутин Трнавац (milutin.trnavac@mei.gov.rs).

У Сектору за координацију процеса приступања, координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању обављају се послови који се односе на: координацију, праћење и извештавање у вези са процесом  приступања Европској унији; координацију припреме стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији; координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније; координацију спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела основаних тим споразумом; координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и сарадњу у процесу придруживања и приступања са институцијама Европске уније, државама чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима; подстицање и праћење усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније и обавештавање Европске уније и јавности о томе, а све то у областима које су обухваћене политичким и економским критеријумима за приступање Европској унији, односно у областима правосуђа и основних права, спољне, безбедносне и одбрамбене политике, правде, слободе и безбедности, интелектуалне својине, животне средине, пољопривреде и руралног развоја, рибарства, безбедности хране, заштите биља, фитосанитарне и ветеринарске политике; кретања роба, кретање радника, пословног настањивања и слободе пружања услуга, слободног кретања капитала, јавних набавки, права привредних друштава, конкуренције и државне помоћи, финансијских услуга, информационог друштва и медија, транспорта, енергетике, пореза, статистике, социјалне политике и запошљавања, предузетништва и индустријске политике, трансевропских мрежа, науке и истраживања, образовања и културе, заштите потрошача и заштите здравља, царинске уније, економских односа са иностранством, финансијског надзора, финансијских и буџетских питања; помоћ министарствима и посебним организацијама у усклађивању прописа са прописима Европске уније; праћење извршавања обавеза које министарства и посебне организације имају у придруживању и приступању Европској унији, учествовање у координацији Владиних тела задужених за европске интеграције, координацију послова припреме предлога аката у вези са процесом усклађивања домаћих прописа са прописима ЕУ, стручне, аналитичке и административне послове подршке раду Преговарачког тима, координацију стручних потреба и израду анализа за чланове Преговарачког тима;  информисање јавности и промоцију активности у процесу преговора; промоцију активности Преговарачког тима; пружање стручне подршке члановима Преговарачког тима; као и друге послови из ове области.

За обављање послова из делокруга Сектора за координацију процеса приступања, координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању, образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за политичке критеријуме и правду, слободу и безбедност;

2. Одељење за животну средину, пољопривреду и рурални развој;

3. Oдељење за економске критеријуме и припрему предлога аката у процесу усклађивања прописа;

4. Одељење за подршку приступним преговорима.