Programiranje međunarodne pomoći 

Programiranje međunarodne razvojne pomoći predstavlja složen proces identifikacije potreba, odnosno prioritetnih ciljeva unutar pojedinačnih sektora, definisanje aktivnosti, procedura kao i vremenskih rokova u postupku pripreme i selekcije predloga projekata koji treba da doprinesu realizaciji utvrđenih ciljeva. Ovaj postupak se odvija kroz sveobuhvatan konsultativni proces u koji su aktivno uključeni svi ovlašćeni predlagači projekata, Evropska komisija, bilateralni i multilateralni donatori, predstavnici organizacija građanskog društva, kao i organi lokalne samouprave, u skladu sa Akcionim planom za programiranje i izveštavanje o sredstvima Evropske unije i međunarodne razvojne pomoći Republici Srbiji. Navedeni akteri aktivno učestvuju u svim fazama programiranja, počev od procesa identifikacije prioritenih srednjeročnih sektorskih ciljeva za finansiranje iz međunarodne razvojne pomoći, kroz godišnju reviziju planskog dokumenta &bdxuo;Potrebe Republike Srbije za međunarodnom razvojnom pomoći&ldxuo;, preko utvrđivanja prioriteta za godišnje programiranje kroz operacionalizaciju i prioritizaciju srednjeročnih sektorskih ciljeva, kroz učešće u sektorskim radnim grupama za programiranje i praćenje međunarodne razvojne pomoći i pripremu predloga projekata za finansiranje iz godišnje alokacije međunarodne pomoći Republici Srbiji.

Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći Vladine Kancelarije za evropske integracije organizuje i sprovodi proces programiranja i izveštavanja o međunarodnoj razvojnoj pomoći u Republici Srbiji.

Više informacija o programiranju međunarodne pomoći možete pronaći na sajtu Informacionog sistema za koordinaciju razvojne pomoći u Republici Srbiji.