Програмирање међународне помоћи 

Програмирање међународне развојне помоћи представља сложен процес идентификације потреба, односно приоритетних циљева унутар појединачних сектора, дефинисање активности, процедура као и временских рокова у поступку припреме и селекције предлога пројеката који треба да допринесу реализацији утврђених циљева. Овај поступак се одвија кроз свеобухватан консултативни процес у који су активно укључени сви овлашћени предлагачи пројеката, Европска комисија, билатерални и мултилатерални донатори, представници организација грађанског друштва, као и органи локалне самоуправе, у складу са Акционим планом за програмирање и извештавање о средствима Европске уније и међународне развојне помоћи Републици Србији. Наведени актери активно учествују у свим фазама програмирања, почев од процеса идентификације приоритених средњерочних секторских циљева за финансирање из међународне развојне помоћи, кроз годишњу ревизију планског документа „Потребе Републике Србије за међународном развојном помоћи“, преко утврђивања приоритета за годишње програмирање кроз операционализацију и приоритизацију средњерочних секторских циљева, кроз учешће у секторским радним групама за програмирање и праћење међународне развојне помоћи и припрему предлога пројеката за финансирање из годишње алокације међународне помоћи Републици Србији.

Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи Владине Канцеларије за европске интеграције организује и спроводи процес програмирања и извештавања о међународној развојној помоћи у Републици Србији.

Више информација о програмирању међународне помоћи можете пронаћи на сајту Информационог система за координацију развојне помоћи у Републици Србији.