Poglavlje 5 – Javne nabavke

Teme poglavlja i pregovora

Javne nabavke su važan segment funkcionisanja privrede, a delotvoran sistem javnih nabavki je neophodan za postizanje ciljeva slobodnog tržišta. Pravne tekovine EU o javnim nabavkama utemeljene su na opštim načelima kao što su: vidljivost, ravnopravan tretman, slobodna konkurencija i nediskriminacija. Ova načela se primenjuju na sve postupke javnih nabavki. Dodelu ugovora o javnim nabavkama (ugovori o izvođenju javnih radova, ugovori o javnoj nabavci dobara i usluga) uređuju dve posebne direktive: Direktiva 2014/24/EU o takozvanim „tradicionalnim naručiocima“ („klasični sektor“) i Direktiva 2014/25/EU o organima i subjektima koji posluju u vodnom sektoru, sektoru energetike, saobraćaja i poštanskih usluga („komunalni sektor“).  Pored toga, Direktiva 2009/81/EZ propisuje da postupke za dodelu određenih ugovora o izvođenju radova, ugovora o pribavljanju dobara i usluga, koordinišu naručioci ili subjekti na području odbrane i bezbednosti.

Istovremeno, propisima EU uređeno je i pitanje elektronskih nabavki, koje uključuju elektronska sredstva komunikacije, sisteme dinamične kupovine i elektronske aukcije. Pravila o predmetnim ugovorima i o oglašavanju razrađena su posebnim propisima o Zajedničkom rečniku nabavki i o standardnim obrascima za objavljivanje.

Uz standardne postupke javnih nabavki, sistem javnih nabavki u EU čine i koncesije i javno-privatno partnerstvo.

Usaglašenost sa direktivama o nabavkama zahteva adekvatne administrativne kapacitete za njihovo sprovođenje, kako bi bilo obezbeđeno funkcionisanje sistema javnih nabavki, kreiranje politike, funkcionisanje operativnih sredstava, službi za podršku, nadzora i statističkih podataka, kao i usklađene kontrole za sve oblasti koje se tiču javnih nabavki. Osim toga, celishodno je da glavni naručioci na svim nivoima poseduju neophodne administrativne kapacitete kojima se obezbeđuje delotvorno sprovođenje pravila o nabavkama.

Pravne tekovine EU takođe sadrže pravila o postupku zaštite i pravnim lekovima u postupcima javnih nabavki. Potrebno je da institucije koje čine deo sistema javnih nabavki obezbede sprovođenje zakonodavnog okvira, kao i da obezbede efektivan sistem pravne zaštite u postupcima javnih nabavki.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za javne nabavke

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Kancelarije za javne nabavke; Ministarstva finansija; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva odbrane; Ministarstva privrede; Ministarstva za evropske integracije; Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Okončanjem pregovora o pristupanju EU, privrednim subjektima se omogućava pristup javnim nabavkama u Evropskoj uniji prema pravilima koja važe u EU i pod uslovima jednako povoljnim u odnosu na uslove koji se primenjuju na privredne subjekte EU.  Unapređenje sistema javnih nabavki je preduslov za privredni rast i razvoj, a ono se pre svega ogleda u poštovanju osnovnih načela, pružanju međusobne stručne pomoći i edukaciji u oblasti javnih nabavki, sa posebnim naglaskom na sprečavanju i prevenciji korupcije u sistemu javnih nabavki.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 5 održan je 21. marta 2014. godine.

Bilateralni skrining za Poglavlje 5 održan je 13. maja 2014. godine.

Pregovaračko poglavlje 5 deo je Klastera 1 – Osnove. Poglavlje je otvoreno 2016. godine.

Korisni linkovi:

https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
https://ec.europa.eu/growth/index_en