Poglavlje 32 – Finansijski nadzor

Teme poglavlja i pregovora

Ovo poglavlje sadrži četiri glavne oblasti na koje se odnosi politika, a to su interna finansijska kontrola u javnom sektoru, eksterna revizija, zaštita finansijskih interesa EU i zaštita evra od falsifikovanja.

Interna finansijska kontrola u javnom sektoru je sveobuhvatan koncept za podršku zemlji kandidatu pri poboljšanju njenog sistema unutrašnje kontrole i obuhvata međunarodno priznate standarde i dobru praksu EU u pogledu interne kontrole u celom javnom sektoru.

Eksterna revizija se odnosi na funkciju vrhovne revizorske institucije, koja je odgovorna parlamentu. Interna finansijska kontrola u javnom sektoru i eksterna revizija se odnose na celokupan javni budžet, posebno na prihode i rashode na centralnom nivou, uključujući strana sredstva.

U pogledu eksterne revizije, od zemlje kandidata se očekuje da primeni norme koje je definisala Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija – INTOSAI– posebno deklaracija iz Lime i Meksika, koje predviđaju da te institucije budu funkcionalno, institucionalno i finansijski nezavisne i da budu odgovorne samo parlamentu.

Ostala relevantna pitanja u ovom poglavlju tiču se zaštite finansijskih interesa EU. Ovo pitanje uključuje operativnu saradnju zemalja članica, koje moraju biti sposobne da efikasno sarađuju sa Evropskom komisijom i da izveštavaju o svim sumnjivim slučajevima i neregularnostima, kao i o zloupotrebama.

Takve saradnje moraju da obezbede zaštitu fondova EU na najmanje jednakom nivou zaštite nacionalnih fondova. U toku pripreme za članstvo, neophodno je da zemlja kandidat uspostavi efektivne strukture i kapacitete za saradnju i koordinaciju.

Ovaj deo poglavlja sadrži nekaznene aspekte zaštite evra od falsifikovanja, kao što je zabrana upotrebe medalja i žetona sličnih kovanicama evra, obavezu finansijskih institucija da povuku falsifikovane banknote i kovanice, kao i osnivanje tela i postupaka za efikasnu borbu protiv falsifikovanja.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za finansijsku kontrolu

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Narodne banke Srbije; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva pravde; Ministarstva za evropske integracije; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Država kandidat za članstvo u EU sprovodi reforme koje imaju za cilj unapređenje upravljanja javnim finansijama – kroz razvoj sistema upravljanja i kontrole nad korišćenjem javnih sredstava – kako bi kao država članica bila spremna za izazove koje donosi članstvo u EU i mogućnosti u pogledu korišćenja finansijskih sredstava Evropske unije.

Značaj efektivnog sistema unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru je u tome što doprinosi uspešnijem i odgovornijem korišćenju budžetskih sredstava na državnom i lokalnom nivou.Istovremeno, kroz razvoj ovog sistema se u javni sektor uvodi novi pristup upravljanju – kroz definisanje strateških ciljeva u obavljanju delatnosti, sagledavanje rizika, kao i uspostavljanje jačih kontrolnih mehanizama u prikupljanju i trošenju budžetskih sredstava.

U pogledu eksterne revizije, usklađivanjem sa zahtevima u procesu pristupanja utiče se na uspostavljanje funkcionalno i operativno nezavisne vrhovne revizorske institucije.

U oblasti suzbijanja nepravilnosti i prevara u pogledu finansijskih interesa EU, država kandidat treba da obezbedi neophodne administrativne kapacitete koji će se baviti pitanjima suzbijanja nepravilnosti i prevara u korišćenju finansijskih sredstava EU, kao i da uspostavi odgovarajuću administrativnu strukturu potrebnu za borbu protiv krivotvorenja novčanica i kovanica evra.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 32  održan je 17. oktobra 2013. godine.

Bilateralni skrining za Poglavlje 32 održan je 26. novembra 2013. godine.

Pregovaračko poglavlje 32 deo je Klastera 1 – Osnove. Poglavlje je otvoreno 2015. godine.

Korisni linkovi:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

https://ec.europa.eu/info/departments/budget_en

https://ec.europa.eu/anti-fraud/select-language?destination=/node/1