Поглавље 32 – Финансијски надзор

Теме поглавља и преговора

Ово поглавље садржи четири главне области на које се односи политика, а то су интерна финансијска контрола у јавном сектору, екстерна ревизија, заштита финансијских интереса ЕУ и заштита евра од фалсификовања.

Интерна финансијска контрола у јавном сектору је свеобухватан концепт за подршку земљи кандидату при побољшању њеног система унутрашње контроле и обухвата међународно признате стандарде и добру праксу ЕУ у погледу интерне контроле у целом јавном сектору.

Eкстерна ревизија се односи на функцију врховне ревизорске институције, која је одговорна парламенту. Интерна финансијска контрола у јавном сектору и екстерна ревизија се односе на целокупан јавни буџет, посебно на приходе и расходе на централном нивоу, укључујући страна средства.

У погледу екстерне ревизије, од земље кандидата се очекује да примени норме које је дефинисала Међународна организација врховних ревизорских институција – INTOSAI– посебно декларација из Лиме и Мексика, које предвиђају да те институције буду функционално, институционално и финансијски независне и да буду одговорне само парламенту.

Остала релевантна питања у овом поглављу тичу се заштите финансијских интереса ЕУ. Ово питање укључује оперативну сарадњу земаља чланица, које морају бити способне да ефикасно сарађују са Европском комисијом и да извештавају о свим сумњивим случајевима и нерегуларностима, као и о злоупотребама.

Такве сарадње морају да обезбеде заштиту фондова ЕУ на најмање једнаком нивоу заштите националних фондова. У току припреме за чланство, неопходно је да земља кандидат успостави ефективне структуре и капацитете за сарадњу и координацију.

Овај део поглавља садржи неказнене аспекте заштите евра од фалсификовања, као што је забрана употребе медаља и жетона сличних кованицама евра, обавезу финансијских институција да повуку фалсификоване банкноте и кованице, као и оснивање тела и поступака за ефикасну борбу против фалсификовања.

Институције које учествују у Преговарачкој групи за финансијску контролу

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Народне банке Србије; Министарства унутрашњих послова; Министарства правде; Министарства за европске интеграције; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Републичког секретаријата за законодавство; Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније.

Која је корист и резултат за Србију?

Држава кандидат за чланство у ЕУ спроводи реформе које имају за циљ унапређење управљања јавним финансијама – кроз развој система управљања и контроле над коришћењем јавних средстава – како би као држава чланица била спремна за изазове које доноси чланство у ЕУ и могућности у погледу коришћења финансијских средстава Европске уније.

Значај ефективног система унутрашње финансијске контроле у јавном сектору је у томе што доприноси успешнијем и одговорнијем коришћењу буџетских средстава на државном и локалном нивоу.Истовремено, кроз развој овог система се у јавни сектор уводи нови приступ управљању – кроз дефинисање стратешких циљева у обављању делатности, сагледавање ризика, као и успостављање јачих контролних механизама у прикупљању и трошењу буџетских средстава.

У погледу екстерне ревизије, усклађивањем са захтевима у процесу приступања утиче се на успостављање функционално и оперативно независне врховне ревизорске институције.

У области сузбијања неправилности и превара у погледу финансијских интереса ЕУ, држава кандидат треба да обезбеди неопходне административне капацитете који ће се бавити питањима сузбијања неправилности и превара у коришћењу финансијских средстава ЕУ, као и да успостави одговарајућу административну структуру потребну за борбу против кривотворења новчаница и кованица евра.

Експланаторни скрининг за Поглавље 32  одржан је 17. октобра 2013. године.

Билатерални скрининг за Поглавље 32 одржан је 26. новембра 2013. године.

Преговарачко поглавље 32 део је Кластера 1 – Основе. Поглавље је отворено 2015. године.

Корисни линкови:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

https://ec.europa.eu/info/departments/budget_en

https://ec.europa.eu/anti-fraud/select-language?destination=/node/1