Поглавље 18 – Статистика

Теме поглавља и преговора

Правне тековине ЕУ у области статистике се, готово искључиво, састоје од законодавства које има директну примену у државама чланицама, као што су уредбе Европског парламента и Савета и одлуке и уредбе Европске комисије. Правне тековине ЕУ које уређују питање статистике садрже и широк спектар методолошких приручника и упутстава у разним статистичким доменима, као што су пољопривреда, економска и монетарна политика, демографске и социјалне статистике и истраживања. Међународни споразуми или међународни стандарди, као и кодекс праксе у статистици, обезбеђују даљу основу за статистичку производњу.

Предуслов за квалитетно функционисање друштва је солидна база поузданих и објективних статистичких података, која пружа потребне информације са циљем дефинисања одлука на нивоу Европске уније, држава чланица, на локалном нивоу, као и у пословном сектору. Истовремено, поуздана статистика је од изузетног значаја за јавност и медије ради што квалитетније процене стања у друштву и држави. Из ових разлога званична статистика је једна од основа функционисања ЕУ.

Поред значаја званичне статистике ЕУ, неоспоран је и значај статистика држава чланица, имајући у виду да европску статистику на државном нивоу израђују национални стастистички заводи, а на нивоу Европске уније то чини Статистички завод Европске уније – Еуростат. Најзначајнија улога Еуростата је у обради и објављивању упоредивих статистичких података на европском нивоу. Еуростат настоји да дође до заједничког статистичког „језика“, који обухвата концепте, методе, структуре и техничке стандарде. Еуростат не прикупља податке, већ то чине  државе чланице кроз рад својих статистичких завода, који проверавају и анализирају националне податке које достављају Еуростату. Улога Еуростата је да консолидује податке и обезбеди да буду упоредиви, користећи хармонизовану методологију.

Институције које учествују у Преговарачкој групи за статистику

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Републичког завода за статистику; Народне банке Србије; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства заштите животне средине; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Министарства за европске интеграције; Министарства здравља; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства унутрашњих послова; Министарства рударства и енергетике; Института за јавно здравље Србије – др Милан Јовановић Батут; Републичког секретаријата за законодавство; Републичког секретаријата за јавне политике; Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва.

Која је корист и резултат за Србију?

Преговори о приступању Европској унији у оквиру овог поглавља имају за циљ унапређење националног статистичког система и његово усклађивање са системом Европске уније. На овај начин иде се у сусрет побољшању квалитета, доступности и упоредивости статистичких података, што доводи до унапређења свих стандарда на којима се заснива званична статистика.

Експланаторни скрининг за Поглавље 18 одржан је од 20. до 21. маја 2014. године.

Билатерални скрининг за Поглавље 18 одржан је од 25. до 26. новембра 2014. године.

Преговарачко поглавље 18 део је Кластера 1 – Основе. Поглавље је отворено 2018. године.

Корисни линкови:

https://eur-lex.europa.eu/

https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

https://ec.europa.eu/eurostat