Поглавље 5 – Јавне набавке

Теме поглавља и преговора

Јавне набавке су важан сегмент функционисања привреде, а делотворан систем јавних набавки је неопходан за постизање циљева слободног тржишта. Правне тековине ЕУ о јавним набавкама утемељене су на општим начелима као што су: видљивост, равноправан третман, слободна конкуренција и недискриминација. Ова начела се примењују на све поступке јавних набавки. Доделу уговора о јавним набавкама (уговори о извођењу јавних радова, уговори о јавној набавци добара и услуга) уређују две посебне директиве: Директива 2014/24/EУ о такозваним „традиционалним наручиоцима“ („класични сектор“) и Директива 2014/25/EУ о органима и субјектима који послују у водном сектору, сектору енергетике, саобраћаја и поштанских услуга („комунални сектор“).  Поред тога, Директива 2009/81/ЕЗ прописује да поступке за доделу одређених уговора о извођењу радова, уговора о прибављању добара и услуга, координишу наручиоци или субјекти на подручју одбране и безбедности.

Истовремено, прописима ЕУ уређено је и питање електронских набавки, које укључују електронска средства комуникације, системе динамичне куповине и електронске аукције. Правила о предметним уговорима и о оглашавању разрађена су посебним прописима о Заједничком речнику набавки и о стандардним обрасцима за објављивање.

Уз стандардне поступке јавних набавки, систем јавних набавки у ЕУ чине и концесије и јавно-приватно партнерство.

Усаглашеност са директивама о набавкама захтева адекватне административне капацитете за њихово спровођење, како би било обезбеђено функционисање система јавних набавки, креирање политике, функционисање оперативних средстава, служби за подршку, надзора и статистичких података, као и усклађене контроле за све области које се тичу јавних набавки. Осим тога, целисходно је да главни наручиоци на свим нивоима поседују неопходне административне капацитете којима се обезбеђује делотворно спровођење правила о набавкама.

Правне тековине ЕУ такође садрже правила о поступку заштите и правним лековима у поступцима јавних набавки. Потребно је да институције које чине део система јавних набавки обезбеде спровођење законодавног оквира, као и да обезбеде ефективан систем правне заштите у поступцима јавних набавки.

Институције које учествују у Преговарачкој групи за јавне набавке

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Канцеларије за јавне набавке; Министарства финансија; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства рударства и енергетике; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства заштите животне средине; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства унутрашњих послова; Министарства одбране; Министарства привреде; Министарства за европске интеграције; Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; Републичког секретаријата за законодавство.

Која је корист и резултат за Србију?

Окончањем преговора о приступању ЕУ, привредним субјектима се омогућава приступ јавним набавкама у Европској унији према правилима која важе у ЕУ и под условима једнако повољним у односу на услове који се примењују на привредне субјекте ЕУ.  Унапређење система јавних набавки је предуслов за привредни раст и развој, а оно се пре свега огледа у поштовању основних начела, пружању међусобне стручне помоћи и едукацији у области јавних набавки, са посебним нагласком на спречавању и превенцији корупције у систему јавних набавки.

Експланаторни скрининг за Поглавље 5 одржан је 21. марта 2014. године.

Билатерални скрининг за Поглавље 5 одржан је 13. маја 2014. године.

Преговарачко поглавље 5 део је Кластера 1 – Основе. Поглавље је отворено 2016. године.

Корисни линкови:

https://eur-lex.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
https://ec.europa.eu/growth/index_en