Test

Poštovani,

pred Vama se nalazi test za procenu dosadašnjeg znanja koje ste stekli čitajući lekcije elektronskog kursa znanja „Vodič kroz pregovore Srbije i Evropske unije“.

Testiranje će Vama pružiti povratnu informaciju o tome kako ste savladali lekcije, a nama mogućnost za procenu težine obuke koju smo pripremili. Nakon popunjenog testa, pogledajte stranicu sa tačnim i netačnim odgovorima kako biste dobili preciznu informaciju koje ste oblasti savladali. Test je koncipiran tako da sadrži pitanja zatvorenog tipa (da-ne pitanja, pitanja sa višestrukim odgovorima itd.).

Rezultati testa dostupni su samo Vama.

Top of Form

1. Šta je rezultat pregovora Srbije i Evropske unije? Molimo Vas, odgovorite na pitanje tako što ćete kliknuti na slovo ispred tačnog odgovora.

a) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

b) Ugovor o pristupanju Srbije Evropskoj uniji

v) Ugovor o partnerstvu


2. Šta se pregovara? Kliknite na slovo ispred tačnog odgovora.

a) Sadržina pravnog poretka Evropske unije

b) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

v) Uslovi i modaliteti pristupanja države kandidata sistemu Evropske unije


3. Skrining (eng.
screening) predstavlja fazu provere i ocene u kojoj meri je zakonodavstvo države kandidata usklađeno sa pravnim tekovinama EU. Molimo Vas, odgovorite na pitanje tako što ćete kliknuti na slovo T ako smatrate da je tvrdnja tačna ili na slovo N ako smatrate da je netačna.

T

N


4. Ko su učesnici pregovora o pristupanju? Kliknite na slovo ispred tačnog odgovora.

a) države članice Evropske unije i Republika Srbija

b) Savet Evrope i Republika Srbija

v) Sud pravde EU i Republika Srbija


5. Ko čini
Tim za podršku pregovorima? Zaokružite (kliknite na) jedan ili više tačnih odgovora.

a) šef kabineta glavnog pregovarača - ministra nadležnog za evropske integracije,

b) koordinatori klastera,

v) ekspertski članovi,

g) ministar nadležan za poslove finansija,

d) državni sekretar ili pomoćnik ministra u ministarstvu nadležnom za poslove finansija posebno zadužen za usklađivanje ispunjavanja ekonomskih kriterijuma obuhvaćenih pregovaračkim klasterom Osnove,

đ) ministar nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

e) predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade,

ž) ministar nadležan za spoljne poslove,

z) šef Stalne diplomatske misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji – ambasador i

i) ministar nadležan za evropske integracije.drugi članovi.


6. Zaokružite jedan tačan odgovor tako što ćete kliknuti na slovo ispred njega. Pregovori formalno počinju:

a) Sazivanjem i održavanjem međuvladine konferencije

b) Sazivanjem i održavanjem Unapređenog stalnog dijaloga

v) Mišljenjem o zahtevu Srbije za prijem u članstvo (tzv. avis)

g) Zaključkom o dodeljivanju statusa kandidata Republici Srbiji za članstvo u EU.


7. Ko će predstavljati Republiku Srbiju u pristupnim pregovorima?
Kliknite na slovo ispred tačnog odgovora.

a) Koordinacija za vođenje pregovora, Tim za podršku pregovorima i šef Stalne diplomatske misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji

b) 35 međuresornih pregovaračkih grupa i ministar nadležan za spoljne poslove

v) Posebna državna delegacija koju predvodi ministar zadužen za evropske integracije


8. Prelazne rokove ili izuzeća od primene Srbija će zatražiti od Evropske unije za oblasti u kojima će, u trenutku pristupanja Evropskoj uniji, postojati dovoljan nivo pripremljenosti za njihovo potpuno usklađivanje i primenu.

T

N


9. Pristupni pregovori za Republiku Srbiju formalno su počeli:

a) 22. decembra 2009.

b) 1. marta 2012.

v) 28. juna 2013.

g) 20. decembra 2013.

d) 21. januara 2014.


10. Kada je usvojena nova metodologija za pregovore Srbije i EU?

a) 2019.

b) 2020.

v) 2021.

Bottom of Form

11. U koji klaster spada Pregovaračko poglavlje 19?

a) Klaster 1

b) Klaster 3

v) Klaster 5

12. Koje novo telo je formirano odlukom Vlade 2021. godine za vođenje pregovora sa EU?

a) Koordinacija za vođenje pregovora Republike Srbije

b) Pregovarački tim

v) Savet Koordinacionog tela