Tačni odgovori

1. Šta je rezultat pregovora Srbije i Evropske unije? Molimo Vas, odgovorite na pitanje tako što ćete kliknuti na slovo ispred tačnog odgovora.

a) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

N

b) Ugovor o pristupanju Srbije Evropskoj uniji

T

v) Ugovor o partnerstvu

N

 

2. Šta se pregovara? Kliknite na slovo ispred tačnog odgovora.

a) Sadržina pravnog poretka Evropske unije

N

b) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

N

v) Uslovi i modaliteti pristupanja države kandidata sistemu Evropske unije

T

 

3. Skrining (eng. screening) predstavlja fazu provere i ocene u kojoj meri je zakonodavstvo države kandidata usklađeno sa pravnim tekovinama EU. Molimo Vas, odgovorite na pitanje tako što ćete kliknuti na slovo T ako smatrate da je tvrdnja tačna ili na slovo N ako smatrate da je netačna.

T

T

N

N

 

4. Ko su učesnici pregovora o pristupanju? Kliknite na slovo ispred tačnog odgovora.

a) države članice Evropske unije i Republika Srbija

T

b) Savet Evrope i Republika Srbija

N

v) Sud pravde EU i Republika Srbija

N

 

5. Ko čini Tim za podršku pregovorima? Zaokružite (kliknite na) jedan ili više tačnih odgovora.

a) šef kabineta glavnog pregovarača - ministra nadležnog za evropske integracije,

T

b) koordinatori klastera,

T

v) ekspertski članovi,

T

g) ministar nadležan za poslove finansija,

N

d) državni sekretar ili pomoćnik ministra u ministarstvu nadležnom za poslove finansija posebno zadužen za usklađivanje ispunjavanja ekonomskih kriterijuma obuhvaćenih pregovaračkim klasterom Osnove,

T

đ) ministar nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

N

e) predstavnik Kabineta predsednika Vlade,

N

ž) direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju ili njegov zamenik posebno zadužen za usklađivanje postizanja izvršavanja obaveza u dijalogu koji olakšava Evropska unija obuhvaćenih pregovaračkim klasterom Osnova,

T

z) ministar nadležan za spoljne poslove,

N

i) predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade,

T

j) šef Stalne diplomatske misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji – ambasador i

T

k) ministar nadležan za evropske integracije.

N

 

6. Zaokružite jedan tačan odgovor tako što ćete kliknuti na slovo ispred njega. Pregovori formalno počinju:

a) Sazivanjem i održavanjem međuvladine konferencije

T

b) Sazivanjem i održavanjem Unapređenog stalnog dijaloga

N

v) Mišljenjem o zahtevu Srbije za prijem u članstvo (tzv. avis)

N

g) Zaključkom o dodeljivanju statusa kandidata Republici Srbiji za članstvo u EU.

N

 

7. Ko će predstavljati Republiku Srbiju u pristupnim pregovorima? Kliknite na slovo ispred tačnog odgovora.

a) Koordinacija za vođenje pregovora, Tim za podršku pregovorima i šef Stalne diplomatske misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji

N

b) 35 međuresornih pregovaračkih grupa i ministar nadležan za spoljne poslove

N

v) Posebna državna delegacija koju predvodi ministar zadužen za evropske integracije

T

 


8. Prelazne rokove ili izuzeća od primene Srbija će zatražiti od Evropske unije za oblasti u kojima će, u trenutku pristupanja Evropskoj uniji, postojati dovoljan nivo pripremljenosti za njihovo potpuno usklađivanje i primenu.

T

N

N

T

 

9. Pristupni pregovori za Republiku Srbiju formalno su počeli:

a) 22. decembra 2009.

N

b) 1. marta 2012.

N

v) 28. juna 2013.

N

g) 20. decembra 2013.

N

d) 21. januara 2014.

T

10. Kada je usvojena nova metodologija za pregovore Srbije sa EU?

a) 2019.

N

b) 2020.

N

v) 2021.

T

 

11. U koji klaster spada Pregovaračko poglavlje 19?

a) Klaster 1

N

b) Klaster 2

T

v) Klaster 5  aliteti pristupanja države kandidata sistemu Evropske unije

N

12. Koje novo telo je formirano odlukom Vlade 2021. godine za vođenje pregovora sa EU?

a) Koordinacija za vođenje pregovora Republike Srbije

T

b) Pregovarački tim

N

v) Savet Koordinacionog tela

N