Javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima

01. februar 2024.

Krajnji rok za dostavljanje prijava:
08. фебруар 2024. u 12h

Opis posla: obavljanje poslova analize termina koji su uneti u terminološku bazu Evronim u 2023. godini

Trajanje ugovora: ugovor o privremenim i povremenim poslovima zaključuje se na najviše 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

Mesto rada: Ministarstvo za evropske integracije, Nemanjina 34


Uslovi koje kandidat mora da ispunjava:

-    državljanstvo Republike Srbije;
-   stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu iz oblasti filoloških nauka na odseku za srpski jezik;
-    poznavanje engleskog jezika;
-    poznavanje rada na računaru (Microsoft Office Word i Excel);

Samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove biće pozvani da učestvuju dalje u izbornom postupku.

Referentna lista kandidata koji ispunjavaju uslove za angažovanje biće objavljena  na zvaničnom sajtu Ministarstva za evropske integracije u okviru ovog javnog poziva.


Izborni postupak

Stručne kvalifikacije kandidata proveravaju se pisanom proverom – na testu.

Test sadrži 7 pitanja iz oblasti prava Evropske unije (osnove), prevođenja pravnih akata Evropske unije i terminologije, na koja se odgovara zaokruživanjem ponuđenih odgovora ili upisivanjem odgovora na postavljeno pitanje.
Svako pitanje na testu na koje se da potpuno tačan odgovor nosi jedan bod. Ukoliko pitanje ima više tačnih odgovora bodovaće se srazmerno samo tačni odgovori. Maksimalan broj bodova je 7.

Za pripremu kandidata za test potrebno je upoznati se sa sledećim publikacijama:

- Priručnik za prevođenje pravnih akata Evropske unije, (2019), koji je dostupan na: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/prevodjenje/prirucnik_prevodjenje_oktobar_20.pdf i
- Terminološka uputstva (2017), koja su dostupna na: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/prevodjenje/terminoloska_uputstva_18.pdf.

Kandidati koji na testu ostvare rezultat od najmanje 4 boda biće pozvani na intervju, koji će se obaviti sa Komisijom za sprovođenje postupka za angažovanje lica, a radi procene motivacije kandidata za obavljanje poslova u državnom organu.

Provera stručnih kvalifikacija i intervju obaviće se u prostorijama Ministarstva za evropske integracije u Beogradu, Nemanjina 34. O tačnom datumu i vremenu kandidati će blagovremeno biti obavešteni, putem elektronske pošte, na elektronsku adresu koju budu naveli u svojim prijavama.


Način podnošenja prijava i njeni obavezni elementi

Prijave se podnose putem elektronske pošte na sledeće e-adrese: milena.popovic@mei.gov.rs i ivana.andric@mei.gov.rs. Rok za podnošenje prijava je 8. 2. 2024. godine do 12:00 časova. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku i mora da sadrži:

-    ime i prezime kandidata, kontakt adresu, elektronsku adresu i kontakt telefon
-    podatke o obrazovanju, stručnom usavršavanju i posebnim oblastima znanja
-    podatke o radnom iskustvu 
-    motivaciju kandidata
-   izjavu o saglasnosti kandidata da se njegovo ime i prezime može koristiti u svrhu sprovođenja ovog postupka, te objaviti na internet prezentaciji Ministarstva za evropske integracije
-    svojeručni potpis kandidata


Napomene: 

Svi izrazi u ovom javnom pozivu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez razlike na osobe ženskog i muškog roda.

Referentnu listu možete da preuzmete ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete da preuzmete ovde.