Јавни позив за ангажовање лица уговором о привременим и повременим пословима

01. фебруар 2024.

Крајњи рок за достављање пријава:
08. фебруар 2024. у 12h

Опис посла: обављање послова анализе термина који су унети у терминолошку базу Евроним у 2023. години

Трајање уговора: уговор о привременим и повременим пословима закључује се на највише 120 радних дана у календарској години.

Место рада: Министарство за европске интеграције, Немањина 34


Услови које кандидат мора да испуњава:

-    држављанство Републике Србије;
-   стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из области филолошких наука на одсеку за српски језик;
-    познавање енглеског језика;
-    познавање рада на рачунару (Microsoft Office Word и Excel);

Само кандидати који испуњавају наведене услове биће позвани да учествују даље у изборном поступку.

Референтна листа кандидата који испуњавају услове за ангажовање биће објављена  на званичном сајту Министарства за европске интеграције у оквиру овог јавног позива.


Изборни поступак

Стручне квалификације кандидата проверавају се писаном провером – на тесту.

Тест садржи 7 питања из области права Европске уније (основе), превођења правних аката Европске уније и терминологије, на која се одговара заокруживањем понуђених одговора или уписивањем одговора на постављено питање.
Свако питање на тесту на које се да потпуно тачан одговор носи један бод. Уколико питање има више тачних одговора бодоваће се сразмерно само тачни одговори. Максималан број бодова је 7.

За припрему кандидата за тест потребно је упознати се са следећим публикацијама:

- Приручник за превођење правних аката Европске уније, (2019), који је доступан на: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/prevodjenje/prirucnik_prevodjenje_oktobar_20.pdf и
- Терминолошка упутства (2017), која су доступна на: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/prevodjenje/terminoloska_uputstva_18.pdf.

Кандидати који на тесту остваре резултат од најмање 4 бода биће позвани на интервју, који ће се обавити са Комисијом за спровођење поступка за ангажовање лица, а ради процене мотивације кандидата за обављање послова у државном органу.

Провера стручних квалификација и интервју обавиће се у просторијама Министарства за европске интеграције у Београду, Немањина 34. О тачном датуму и времену кандидати ће благовремено бити обавештени, путем електронске поште, на електронску адресу коју буду навели у својим пријавама.


Начин подношења пријава и њени обавезни елементи

Пријаве се подносе путем електронске поште на следеће е-адресе: milena.popovic@mei.gov.rs и ivana.andric@mei.gov.rs. Рок за подношење пријава је 8. 2. 2024. године до 12:00 часова. Пријаве које пристигну након наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Пријава се подноси на српском језику и мора да садржи:

-    име и презиме кандидата, контакт адресу, електронску адресу и контакт телефон
-    податке о образовању, стручном усавршавању и посебним областима знања
-    податке о радном искуству 
-    мотивацију кандидата
-   изјаву о сагласности кандидата да се његово име и презиме може користити у сврху спровођења овог поступка, те објавити на интернет презентацији Министарства за европске интеграције
-    својеручни потпис кандидата


Напомене: 

Сви изрази у овом јавном позиву који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без разлике на особе женског и мушког рода.

Референтну листу можете да преузмете овде.

Одлуку о додели уговора можете да преузмете овде.