NPI

Nacionalni program za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Srbija se obavezuje na postepeno usklađivanje zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropskih zajednica, kao i na njegovu doslednu primenu. U vezi sa tim, prema članu 72. SSP, Srbija se,u dogovoru sa Evropskom komisijom, obavezala da pripremi poseban Program za sprovođenje obaveza iz SSP.

Šta je NPI?

Nacionalni program za integraciju (NPI)je dokument koji priprema svaka država-kandidat za članstvo u EU.

NPI je precizan plan kako da se dostignu svi kriterijumi neophodni da bi država postala članica EU, od političkih i ekonomskih, do najdetaljnijih standarda koji postoje u Uniji u oblastima trgovine, poljoprivrede, zaštite životne sredine, infrastrukture...

Ovaj dokument je realizovn u periodu od 2008. do 2012, a posmatrajući propise koji su planirani za usvajanje u periodu od jula 2008. godine do 31. decembra 2012. godine NPI je u celini ispunjen 88 odsto, odnosno da je od 1172 planirana zakona i podzakonskih akata usvojeno 1030.

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA) predstavlja nastavak Nacionalnog programa za integraciju.

Šta sadrži ovaj dokument?

Program je sačinjen tako što su saradnici u ministarstvima počitali sva pravna pravila EU, utvrdili šta je u našem zakonodavstvu usvojeno i napravili veoma jasan plan u kojem bi roku standardi koji još nisu prihvaćeni u Srbiji trebalo i ovde da zažive, sve do 2012, koja se smatra godinom kada će naša država biti sprema da preuzme sve obaveze iz članstva EU.

Istovremeno definisano je i kakve nove intitucije moramo da kreiramo kako bismo jačali svoj administrativni kapacitet i iz kojih će se izvora sve to finansirati. NPI govori i o prevođenju pravnih tekovina EU na srpski jezik.

S obzirom da NPI predstavlja detaljnu sliku reformi i aktivnosti koje će se realizovati narednih godina, on ujedno može koristiti i kao informacija privrednom sektoru u planiranju njihovih budućih aktivnosti.

Kakva je struktura NPI?

Struktura NPI ima šest osnovnih celina:

1. Politički kriterijumi;

2. Ekonomski kriterijumi;

3. Sposobnost preuzimanja obaveza koje donosi članstvo;

4. Administrativni i pravosudni kapaciteti;

5. Priprema nacionalne verzije pravnih tekovina EU

6. Procena finansijskih potreba (budžetskih sredstava i EU fondova) za podršku realizaciji reformi u svim oblastima.

NPI omogućava opštoj javnosti da razume i prati proces pridruživanja. Kao takav, on predstavlja i značajno sredstvo promovisanja otvorenosti rada Vlade.

NPI, kao dokument Vlade, biće podnet Narodnoj skupštini na upoznavanje, s obzirom da se Skupština mora informisati o celokupnom procesu. Zakonodavni deo NPI će biti od izuzetnog značaja za plan rada Skupštine, imajući u vidu da ona, kao zakonodavni organ, mora da prati raspored usvajanja zakona utvrđen u NPI.

Zakonodavni plan NPI 2010-2012. možete preuzeti ovde.