NPAA

NACIONALNI PROGRAM ZA USVAJANjE PRAVNIH TEKOVINA EU (NPAA)

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije predstavlja detaljan, višegodišnji plan usklađivanja domaćih propisa sa propisima EU, za period 2013 - 2016. Izrađen je tako da povezuje evropsko zakonodavstvo i domaći pravni poredak kako bi se u svakom trenutku pratili tempo, obim i kvalitet tog usklađivanja. Pravo Unije podeljeno je u skladu sa nadležnošću državnih organa, čime je omogućeno i redovno planiranje i praćenje njihovih zakonodavnih aktivnosti.

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije predstavlja nastavak Nacionalnog programa za integraciju (NPI) koji je realizovn u periodu od 2008. do 2012. i obezbeđuje kontituitet procesa usklađivanja zakonodavstva. Podsećamo da je u celini, posmatrajući propise koji su planirani za usvajanje u periodu od jula 2008. godine do 31. decembra 2012. godine NPI ispunjen 88 odsto, odnosno da je od 1172 planirana zakona i podzakonskih akata usvojeno 1030.

Šta sadrži ovaj dokument?

Osnovni delovi dokumenta prate strukturu sva tri kriterijuma za članstvo iz Kopenhagena - za politički, ekonomski i za sposobnost države da preuzima obaveze iz članstva. Za svaki od ova tri navedena dela dokumenta pratiće se pregled trenutnog stanja, zatim prioriteti za 2013. godinu u pogledu usklađivanja zakonodavstva, administrativni kapaciteti, mere za sprovođenje prioriteta, mere planirane za period 2014-2016, obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Prelaznog trgovinskog sporazuma, kao i pregled aktuelne i planirane inostrane razvojne pomoći Republici Srbiji.

Ovaj plan prati dinamiku pristupnih pregovora sa EU i revidira se na godišnjem nivou, u skladu sa ostvarenim koracima u procesu pregovora o članstvu.

Za 2013. planirano je usvajanje 337 propisa od kojih su 65 zakoni, a predviđeno je da se za svaku narednu godinu, na početku, definiše detaljna zakonodavna aktivnost. Takođe, ovako planiranje značajno će doprineti da se ubrza skrining kao prva faza otvaranja pregovora, odnosno analiza usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa pravom EU.

Kancelarija za evropske integracije, kao i u slučaju NPI, priprema izveštaje o sprovođenju Plana na tromesečnom nivou i dostavljati ih Vladi radi razmatranja i odlučivanja.

Kakva je struktura NPAA?

Struktura Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU uključuje tri osnovna dela dokumenta i tri priloga.

Osnovni delovi dokumenta:

1. Politički kriterijumi

2. Ekonomski kriterijumi

3. Sposobnost preuzimanja obaveza iz članstva.

Prilozi:

1. Prilog A - Plan usklađivanja zakonodavstva RS sa pravnim tekovinama Evropske unije i pregled mera za sprovođenje;

2. Prilog B - Planirana budžetska sredstva;

3. Prilog V - Mere planirane u okviru procesa prevođenja i izrade nacionalne verzije pravnih tekovina Evropske unije.