Projekat „Podrška učešću u EU programima“

Projekat „Podrška učešću u EU programima“, čiji je krajnji korisnik Ministarstvo za evropske integracije, počeo je da se realizuje 25. februara ove godine, kao deo Nacionalnog programa IPA 2014. Opšti cilj projekta vrednog oko 1,5 miliona evra, jeste da pomogne pripremu Republike Srbije za pristupanje EU, kao i da poboljša razumevanje procedura Evropske unije i njenih temeljnih vrednosti koje bi dovelo do većeg učešća Srbije u programima EU.

Svrha projekta jeste poboljšanje apsorpcije fondova iz EU programa, ojačavanjem upravljačkih kapaciteta državne administracije i potencijalnih korisnika, s ciljem dostizanja tri rezultata:

Jačanje kapaciteta nacionalnih kontakt tačaka, relevantnih tela državne administracije i potencijalnih aplikanata kao i priprema institucija za učestvovanje u programima EU

Priprema sveobuhvatne analize učešća Republike Srbije u programima EU

Podrška nacionalnim kontakt-tačkama u sprovođenju aktivnosti u vezi sa vidljivošću EU pomoći

Ministarstvo za evropske integracije odgovorno je i za sveukupno sprovođenje projekta, za koji je predviđeno da će trajati 24 meseca.