Projekat „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“

Evropska unija finansira iz IPA programa za 2016. godinu realizaciju projekta

&bdxuo;Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti&ldxuo; sa osnovnim ciljem da doprinese osnaživanja žena u svim sredinama, ruralnim i urbanim, i ohrabrivanja da istraju u naporima za osvajanjem i ostvarivanjem ženskih prava. 

U okviru prve komponente predviđena je podrška sprovođenju Nacionalne Strategije za rodnu ravnopravnost u pogledu jačanja institucionalnog okvira i mehanizama za osiguranje poštovanja rodne ravnopravnosti i smanjenja svih aspekata diskriminacije nad ženama.

U okviru druge komponente Ministarstvo za evropske integracije (NIPAK TS) je korisnik, i biće u prilici da stekne praktična iskustva neophodna za uključivanje rodne perspektive u procese programiranja, sprovođenja, praćenja, vrednovanja i izveštavanja u okviru programa i projekata finansiranih od strane Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

U okviru treće komponente predviđena su bespovratna sredstva za ekonomsko osnaživanje žena (podrška ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama).

Za ovu intervenciju predviđena je direktna dodela u iznosu od 2 miliona evra Agenciji Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) koja će u saradnji sa relevantnim nacionalnim institucijama da koordinira implementaciju predviđenih aktivnosti, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost (prva komponenta) i Ministarstvo za evropske integracije (druga komponenta).

Program će započeti u prvom kvartalu 2018. godine.