Пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности“

Европска унија финансира из ИПА програма за 2016. годину реализацију пројекта

„Кључни кораци ка родној равноправности“ са основним циљем да допринесе оснаживања жена у свим срединама, руралним и урбаним, и охрабривања да истрају у напорима за освајањeм и остваривањeм женских права. 

У оквиру прве компоненте предвиђена је подршка спровођењу Националне Стратегије за родну равноправност у погледу јачања институционалног оквира и механизама за осигурање поштовања родне равноправности и смањења свих аспеката дискриминације над женама.

У оквиру друге компоненте Министарство за европске интеграције (НИПАК ТС) је корисник, и биће у прилици да стекне практична искуства неопходна за укључивање родне перспективе у процесе програмирања, спровођења, праћења, вредновања и извештавања у оквиру програма и пројеката финансираних од стране Инструмента за претприступну помоћ.

У оквиру треће компоненте предвиђена су бесповратна средства за економско оснаживање жена (подршка женском предузетништву, женама у руралним подручјима, смањење дискриминације на тржишту рада и приликом запошљавања и подстицање дијалога о значају економског оснаживања жена и размене знања и информација међу женама предузетницама).

За ову интервенцију предвиђена је директна додела у износу од 2 милиона евра Агенцији Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) која ће у сарадњи са релевантним националним институцијама да координира имплементацију предвиђених активности, Координационо тело за родну равноправност (прва компонента) и Министарство за европске интеграције (друга компонента).

Програм ће започети у првом кварталу 2018. године.