Strategija komunikacije o pristupanju RS EU

Vlada Srbije usvojila je na sednici održanoj 1. decembra 2011. godine tekst dokumenta &ldxuo;Strategija komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji&ldxuo;.

Kao okvir za svoje komunikacijske aktivnosti, Vlada je do sada koristila &ldxuo;Strategiju komunikacije Vlade Republike Srbije o Procesu stabilizacije i pridruživanja državne zajednice Srbija i Crna Gora Evropskoj uniji&rdxuo;, kojaje usvojena16. decembra 2004. godine.

Potreba za novom komunikacijskom strategijom za informisanje domaće javnosti proizlazi iz nove dinamike približavanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Započinjanjem procedure dobijanja statusa kandidata za prijem u članstvo EU, Vlada očekuje da će u periodu do potpisivanja sporazuma o pristupanju doći do značajnih promena u svim oblastima privrednog, ekonomskog i društvenog života, koje će se direktno odraziti na svakodnevni život građana Republike Srbije, njihova prava i obaveze.

Novom Strategijom komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji Vlada Republike Srbije postavlja strateške okvire informisanja i komunikacijskih aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Ova strategija primenjivaće se u periodu od njenog usvajanja do završetka pregovora o pristupanju i eventualnog referenduma na kojem će se građani izjašnjavati o članstvu Republike Srbije u Evropskoj uniji, a razrađivaće se detaljno u godišnjim akcionim planovima, za čiju pripremu je zaduženo Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa relevantnim organima Vlade Republike Srbije.

Izradu Strategije komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj podržali su Ambasada Kraljevine Velike Britanije u Beogradu i Program Ujedinnjenih nacija za razvoj, projektom &bdxuo;Informisanje o evropskim vrednostima&ldxuo;.

Dokument &ldxuo;Strategija komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji&ldxuo; možete preuzeti ovde.

Od 2004. do 2011. godine primenjivan je dokument &xuot;Strategija komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu stabilizacije i pridruživanja državne zajednice Srbija i Crna Gora Evropskoj uniji&xuot;, koji možete da preuzmete ovde.