Informacije Javne nabavke

Javne nabavke

Plan javnih nabavki

Usklađeni plan javnih nabavki za 2020. godinu možete naći na adresi.

Plan javnih nabavki za 2020. godinu možete naći na adresi.

Plan javnih nabavki za 2019. godinu možete naći na adresi.

Plan javnih nabavki za 2018. godinu možete naći adresi.

Plan javnih nabavki za 2017. godinu možete naći na adresi.

Plan javnih nabavki za 2016. godinu možete naći na adresi.

Plan javnih nabavki za 2015. godinu možete naći na adresi.

Plan javnih nabavki za 2014. godinu možete naći na adresi.

Plan javnih nabavki za 2013. godinu možete naći na adresi.

Kvartalni izveštaji javnih nabavki

Postupci javnih nabavki

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnih sporazuma iz CJN 2/2020, za partije 8 i 9
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci računarskog materijala, partija 5
Usluga istraživanja javnog mnjenja o Evropskoj uniji, JN4/20
Usluge medijskog praćenja, JN 5/20

02. jun 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. jun 2020. u 10:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluga izrade pregleda i analiza presuda Suda pravde Evropske unije po određenim oblastima relevantnim za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, JN 2/20

13. maj 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
21. maj 2020. u 13:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge izrade analize IKT sistema uz oblasti pravosuđa sa Predlogom strategije, JN 1/20

13. maj 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
21. maj 2020. u 14:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi javne nabavke

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluge osiguranja zaposlenih, partije 1 I 2, CJN 6/2018
Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci kancelarijskog materijala, partije 10, 11, 14, 15 I 17, CJN 7/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluge mobilne telefonije, CJN 7/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – računarski materijal za partiju 6
Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – računarski materijal, za partije 6 i 11
Usluge izrade i implementacije informacionog sistema ISDAKON, JN 17/19

16. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
15. novembar 2019. u 13:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Računarska oprema, JN 16/19

15. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
25. oktobar 2019. u 12:00h

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – gorivo i mazivo, za partiju 2 – Evro premium BMB 95
Usluga pripreme za štampu i štampanje publikacija i promotivnog materijala, JN 15/19
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci kancelarisjkog materijala, partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača, partija 13
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – gorivo i mazivo, za partiju 3 – evro dizel
Usluge medijskog praćenja, JN 14/19

14. jun 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
24. jun 2019. u 10:00h

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja, JN 9/19
Obaveštenje o zaključenim ugovorima po osnovu okvirnih sporazuma o javnoj nabavci, CJN - kancelarijski materijal za partije 6, 7 i 9
Računarska oprema – nadogradnja licenci na najnoviju verziju za softver ABBYY FineReader Corporate Edition, ponovljeni postupak, JN 13/19

10. maj 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
20. maj 2019. u 11:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge izrade analize u oblasti javnih nabavki, ponovljeni postupak, JN 12/19
Usluga izrade analize spremnosti domaćih tela za ocenjivanje usaglašenosti za primenu harmonizovanih standarda, JN 11/19

30. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
10. maj 2019. u 10:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluga konvertovanja i formatiranja pravnih akata EU JN broj 10/19
Usluga izrade analize uticaja osnivanja Akcione grupe koja će se baviti identifikacijom trendova u vezi sa povredama prava intelektualne svojine na jačanje sprovođenja prava intelektualne svojine, JN 7/19

05. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
15. April 2019. u 12:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izrada uporedne analize zakonskih i praktičnih rešenja u oblasti Javnih nabavki, JN 6/19

01. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
11. April 2019. u 13:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavki istraživanja javnog mnjenja JN br 2/19
Usluga pripreme za štampu i štampanje publikacija i pomotivnog materijala JN br 8/19
Računarska oprema, JN 5/19
Računarska oprema JN 3/19

14. mart 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
22. mart 2019. u 12:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Usluga prevođenja JN broj 4/19

13. mart 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. April 2019. u 12:00h

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma, CJN, usluge održavanja - računara, štampača i komunikacione opreme, partija 9
Usluga istraživanja javnog mnjenja o Evropskoj uniji, JN 2/19
Usluge prevođenja pravnih tekovina Evropske unije sa engleskog na srpski jezik, JN 1/19

11. februar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
21. mart 2019. u 13:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnih sporazuma, CJN, usluge osiguranja zaposlenih

08. januar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
22. februar 2019. u 15:30h

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma, CJN, usluge mobilne telefonije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po osnovu okvirnog sporazuma o nabavci papira za fotokopiranje A4 80gr, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma, CJN, toneri, partija 11
Ugostiteljske usluge za potrebe organizacije Konferencije o prekograničnoj saradnji
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma, CJN, evro premium BMB 95, partija 2
Usluga pripreme za štampu i štampanje promotivnog materijala za potrebe održavanja Konferencije o prekograničnoj saradnji
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma, CJN, računarski materijal - toneri, partija 5
Usluge pripreme za štampu i štampanje publikacija i promotivnog materijala
Javna nabavka – tablet kompjuter

22. jun 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
23. jul 2018. u 12:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluga medijskog praćenja aktivnosti ministra za evropske integracije

14. jun 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
22. jun 2018. u 12:00h

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma, CJN, evro dizel
Javna nabavka - istraživanje javnog mnjenja

10. maj 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
18. maj 2018. u 12:00h

Računarska oprema - otvoreni postupak
Usluga konvertovanja i formatiranja pravnih akata EU

19. April 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
21. maj 2018. u 12:00h

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu okvirnih sporazuma o javnoj nabavci kancelarijskog materijala, partije 7, 15 i 17
Usluge prevođenja – otvoreni postupak

13. mart 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. April 2018. u 12:00h

Usluge posredovanja pri kupovini putnih karata i rezervaciji smeštaja– otvoreni postupak

12. mart 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
11. April 2018. u 12:00h

Usluge prevođenja pravnih tekovina Evropske unije sa engleskog na srpski jezik – otvoreni postupak
Usluge pripreme za štampu i štampanja publikacija i promotivnog materijala – javna nabavka male vrednosti

07. mart 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
22. mart 2018. u 10:00h

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu okvirnih sporazuma o javnoj nabavci usluga održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača, partije 5, 6 i 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma o javnoj nabavci računarskog materijala - tonera, partija 11
Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu okvirnih sporazuma o javnoj nabavci kancelarijskog materijala, partije 8, 10, 11
Kompjuterska RAM memorija - postupak javne nabavke male vrednosti

14. novembar 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
22. novembar 2017. u 10:00h

Poziv za podnošenje ponuda

Konkusrna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Protokol Antonione program - javne nabavke

14. jun 2017.

AGR1/JN01 - Nabavka traktora i mehanizacije
AGR3/JN01 - Nabavka traktora, mehanizacije i dodatne opreme
AGR5/JN02 - Nabavka staklenika
AGR8/JN01 - Nabavka uređaja, instrumenata i opreme
EDU1/JN01 - Nabavka vozila
EDU1/JN02 - Nabavka pomoćne tehnološke opreme
ENE1/JN01 - Nabavka laboratorijske opreme
ENE2/JN01 - Nabavka sistema solarnih kolektora
ENE3/JN01 - Nabavka pumpi za grejanje
ENV1/JN01 - Nabavka vozila
ENV3/JN01 - Nabavka vozila
HEA1/JN01 - Podrška hitnoj medicinskoj pomoći u Srbiji
Usluge stručnjaka za nabavku u okviru programa Protokol Antonione – postupak javne nabavke male vrednosti
Usluge finansijskog stručnjaka u okviru programa Protokol Antonione – postupak javne nabavke male vrednosti

25. maj 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
02. jun 2017. u 09:00h

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge administrativno – tehničke podrške jedinici za upravljanje projektom u okviru programa Protokol Antonione – postupak javne nabavke male vrednosti

25. maj 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
02. jun 2017. u 09:00h

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Usluge rukovođenja jedinicom za upravljanje projektom –postupak javne nabavke male vrednosti

25. April 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
03. maj 2017. u 10:00h

Javna nabavka male vrednosti - usluge istraživanja javnog mnjenja

10. April 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
18. April 2017. u 10:00h

Usluga prevođenja - otvoreni postupak
Usluge mobilne telefonije - postupak javne nabavke male vrednosti
Usluga pripreme za štampu i štampanje - ponovljeni postupak javne nabavke male vrednosti

24. mart 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
04. April 2017. u 10:00h

Usluge pripreme za štampu i štampanje publikacija i promotivnog materijala

15. mart 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
23. mart 2017. u 10:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Računarska oprema - postupak javne nabavke male vrednosti
Posredovanje pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja - otvoreni postupak
Usluge konvertovanja i formatiranja pravnih akata EU – otvoreni postupak
Licence za Kerio Connect mejl server - postupak javne nabavke male vrednosti dobara

10. februar 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
20. februar 2017. u 10:00h