Arhiva javnih poziva

Tender za usluge za pripemu teritorijalne i socio-ekonomske analize Programa saradnje sa Hrvatskom za period 2021-2027

17. avgust 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
07. septembar 2020. u 10h

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, koje je Upravljačko telo Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020 i Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020, poziva ponuđače da dostave svoje ponude za usluge pripreme teritorijalnih i socio-ekonomskih analiza programa u narednoj finansijskoj perspektivi 2021-2027.

Poziv na tender dostupan je na sledećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Kako biste pronašli tendersku dokumentaciju, odaberite Jednostavna (bagatelne) na levoj strani menija i ukucajte referentni broj: 2020/ 0BP-00810. Ponude se dostavljaju putem interneta i istog linka.

Rok za podnošenje ponuda je 7. septembar 2020. godine do 10.00 časova.

Više informacija možete pronaći na: https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/novost/tender-for-the-procurement-of-services-for-preparation-of-territorial-and-socio-economic-analysis-of-the-interreg-ipa-cross-border-cooperation-programmes-2021-2027-is-open/.
 

Objavljen konkurs za poziciju Službenika za komunikacije u Zajedničkom sekretarijatu programa Dunav u Budimpešti

22. jun 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
13. jul 2020. u 00h

Transnacionalni program Dunav je objavio konkurs za poziciju Službenika za komunikacije u okviru Zajedničkog sekretarijata programa u Budimpešti. Rok za podnošenje prijava je 13. jul 2020. godine.

Detaljnije informacije o konkursu možete pronaći na zvaničnom sajtu programa Dunav.

Objavljen konkurs za pozicije „Project Officer“ i „Finance Officer“ u Zajedničkom sekretarijatu programa ADRION u Bolonji, Italija

6. maj 2020.

Odbor za upravljanje Jadransko-jonskim programom transancionalne saradnje – ADRION objavio je konkurs za pozicije „Project Officer“ i „Finance Officer“ u okviru Zajedničkog sekretarijata programa u Bolonji, Italija. Period angažovanja za obe pozicije je do godinu dana od datuma zaključenja ugovora. Konkurs je otvoren do popunjavanja radnih mesta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na zvaničnom sajtu programa ADRION: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/2020/04/30/job-vacancy-at-js-secretariat-for-a-project-and-a-financial-officer/ 

adrion

adrion

 

 

Potreban menadžer za komunikaciju na Programu sa Mađarskom

13. mart 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
01. April 2020. u 00h

Zajednički sekretarijat Interreg IPA programa prekogranične saradnje sa sedištem u Budimpešti traži menadžera za komunikaciju. U pitanju je pozicija sa punim radnim vremenom, a trajanje ugovora će biti ne manje od godinu i po dana.

Menadžer za komunikaciju će biti odgovoran za razvoj, sprovođenje i praćenje informisanja i komunikacionog plana (uz podršku spoljnih eksperata), kao i za savetovanje u vezi sa vidljivošću i komunikacijom na projektima koji se sprovode u okviru Programa. 

Više informacija možete pronaći ovde.

Javni poziv za angažovanje lica za upravljanje projektom „Podrška predsedavanju RS Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), uključujući organizaciju 5. godišnjeg foruma, pratećih i drugih događaja“

20. februar 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
27. februar 2020. u 15h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove:

Upravljanja projektom „Podrška predsedavanju RS Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), uključujući organizaciju 5. godišnjeg foruma, pratećih i drugih događaja“– 1 izvršilac;

Opis posla:

Osnovni zadatak menadžera projekta jeste pružanje podrške Ministarstvu za evropske integracije – Sektoru za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova u procesu predsedavanja Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), prvenstveno kroz organizaciju godišnjeg foruma i drugih sastanaka i tematskih događaja u okviru predsedavanja Republike Srbije Jadransko-jonskom strategijom. 

Specifične aktivnosti su: 
-    Tehničko i administrativno upravljanje projektom u cilju kvalitetnog i pravovremenog izvršenja projektnih aktivnosti uključujući praćenje sprovođenja ugovora za organizaciju godišnjeg foruma u skladu sa dogovorenim planom rada; 
-    Operativna i administrativna podrška EUSAIR nacionalnim koordinatorima u Republici Srbiji u obavljanju svakodnevnih zadataka iz domena pripreme programa i organizacije foruma, drugih sastanaka i tematskih događaja u okviru RS predsedavanja;
-    Podrška u sprovođenju javne nabavke za usluge tehničke organizacije foruma i pratećih događaja i priprema plana realizacije foruma; 
-    Redovna komunikacija sa agencijom angažovanom za tehničku realizaciju foruma i drugih događaja i obezbeđivanje pravovremenih informacija neophodnih za pripremu i organizaciju godišnjeg foruma kroz koordinisano prikupljanje informacija od relevantnih službi u Ministarstvu za evropske integracije (MEI) i Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) RS, Evropske komisije i drugih zainteresovanih strana uključenih u organizaciju foruma; 
-    Redovno izveštavanje nacionalnih koordinatora o radu agencije zadužene za tehničku realizaciju foruma; 
-    Saradnja sa projektnim službenikom za komunikacije u procesu promovisanja i komunikacije predsedavanja makro-regionalnom strategijom i godišnjeg foruma;
-    Priprema izveštaja sa godišnjeg foruma i drugih događaja;
-    Priprema izveštaja (narativnih i finansijskih) o sprovođenju projekta u skladu sa ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava i relevantnim EU i nacionalnim pravilima i saradnja sa eksternim revizorima;
-    Ostali poslovi po nalogu nadređenih.

Poslovi će se obavljati u periodu od pet meseci od datuma zaključivanja ugovora.

Sredstva za isplatu honorara za gore navedenu poziciju obezbeđena su budžetom projekta. Ugovor će biti potpisan između Ministarstva za evropske integracije kao Naručioca posla sa jedne strane i angažovanog lica kao Izvršioca posla sa druge strane Izvršioca posla u periodu trajanja ugovora.

Uslovi angažovanja: 

-    Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko–tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova);
-    Najmanje 3 godine relevantnog radnog iskustva;
-    Odlične komunikacione veštine i iskustvo rada u timu; 
-    Odlično poznavanje srpskog i engleskog jezika;
-    Znanje rada na računaru.

Način podnošenja prijava:

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od osam dana od datuma objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do  27. februara 2020. godine.

Sadržaj prijave:

Prijava sa propratnim motivacionim pismom i biografijom na srpskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i odgovornosti na tim poslovima, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata:

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji zadovoljavaju tražene uslove, najkasnije u roku od pet dana od datuma isteka roka za podnošenje prijave. Tokom razgovora će biti provereno znanje engleskog jezika. 

Referentna lista lica koja ispunjavaju uslove za javni poziv.

Javni poziv za angažovanje službenika za komunikacije na projektu „Podrška predsedavanju RS Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), uključujući organizaciju 5. godišnjeg foruma, pratećih i drugih događaja“

20. februar 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
27. februar 2020. u 15h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove:

Službenika za komunikacije na projektu „Podrška predsedavanju RS Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), uključujući organizaciju 5. godišnjeg foruma, pratećih i drugih događaja“– 1 izvršilac;

Opis posla:

Osnovni zadatak službenika za komunikacije jeste pružanje podrške Ministarstvu za evropske integracije – Sektoru za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova, u procesu koordinacije i realizacije komunikacija predsedavanja Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom, prvenstveno EUSAIR godišnjeg foruma i drugih događaja. 

Specifične aktivnosti su: 

-    Zajednički rad i svakodnevna komunikacija sa saradnicima u sektoru komunikacija, menadžerima drugih sektora i projektnim službenikom;
-    Izrada plana komunikacija za godišnji forum u skladu sa sveobuhvatnom strategijom i planom komunikacija za Jadransko-jonsku makro-regionalnu strategiju;
-    Podrška službama za komunikacije MEI i MSP u odnosima sa medijima i novinarima u vezi sa forumom i podrška u proveri i objavljivanju sadržaja za vebsajtove i društvene mreže nadležnih inistitucija – na srpskom i engleskom jeziku;
-    Prikupljanje i konsolidovanje informacija od relevantnih službi u MEI i MSP  potrebnih agenciji za pripremu komunikacijskog sadržaja za realizaciju foruma;
-    Praćenje obaveza i rokova dogovorenih sa agencijom za usluge komunikacije u skladu sa planom komunikacija za forum; 
-    Redovno izveštavanje o izvršenim aktivnostima komunikacijske agencije i obezbeđivanje nesmetane komunikacije sa agencijom za organizaciju događaja u vezi sa komunikacijama i vidljivosti na forumu u saradnji sa menadžerom projekta;
-    Provera kvaliteta sadržaja i koordinacija odobrenja materijala i proizvoda agencije za komunikacije, posebno u oblasti eksterne komunikacije u okviru realizacije foruma, i sa posebnim osvrtom na poštovanje pravila vidljivosti EU finansiranja; 
-    Dokumentacija realizovanih aktivnosti;
-    Saradnja sa menadžerom projekta u procesu komunikacije predsedavanja makro-regionalnom strategijom i godišnjeg foruma;
-    Učešće u pripremi izveštaja sa godišnjeg foruma i drugih događaja kao i izveštaja o realizaciji projekta (narativni izveštaj);
-    Ostali poslovi po nalogu nadređenih.
Poslovi će se obavljati u periodu od četiri meseci od datuma zaključivanja ugovora.

Sredstva za isplatu honorara za gore navedenu poziciju obezbeđena su budžetom projekta. Ugovor će biti potpisan između Ministarstva za evropske integracije kao Naručioca posla sa jedne strane i angažovanog lica kao Izvršioca posla sa druge strane u periodu trajanja ugovora.
 
Uslovi angažovanja: 

-    Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko–tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova);
-    Najmanje 3 godine relevantnog radnog iskustva;
-    Odlične komunikacione veštine i iskustvo rada u timu; 
-    Odlično poznavanje srpskog i engleskog jezika;
-    Znanje rada na računaru.

Način podnošenja prijava:

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od osam dana od datuma objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do  27. februara 2020. godine.

Sadržaj prijave:

Prijava sa propratnim motivacionim pismom i biografijom na srpskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i odgovornosti na tim poslovima, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata:

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji zadovoljavaju tražene uslove, najkasnije u roku od pet dana od datuma isteka roka za podnošenje prijave. Tokom razgovora će biti provereno znanje engleskog jezika. 

Referentna lista lica koja ispunjavaju uslove za javni poziv.

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekta u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020

31. januar 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
28. februar 2020. u 15h

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 (referentni broj poziva: (EuropeAid/165834/ID/ACT/Multi )

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Kvalifikacije

 • Visoka stručna sprema;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Dobre analitičke veštine i veštine pisanja;
 • Iskustvo u pisanju izveštaja.

Opšte radno iskustvo

 • Minimalno devet godina opšteg radnog iskustva.

Specifično radno iskustvo

 • Minimalno šest, poželjno 10 godina relevantnog radnog iskustva u jednom ili više sektora koji se odnose na tematske prioritete Poziva (unapređenje zapošljavanja radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja, poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta, unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednoj situaciji);
 • Minimalno dve godine radnog iskustva u upravljanju, nadzoru i izradi programa podrške i/ili projekata; prethodno iskustvo u ocenjivanju predloga projekata/programa finansiranih od strane EU i drugih donatora na području Zapadnog Balkana, kao i poziva povezanih sa predmetnim pozivom će biti smatrano kao prednost;

Poznavanje lokalnih jezika će biti smatrano kao prednost.

Spremnost za putovanja u susedne zemlje, po potrebi.

Cilj ovog konkursa formiranje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno telo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavaju navedene uslove da učestvuju na praktičnim vežbama i razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir kandidata detaljno su navedeni u dokumentu „Opis poslova za stučnjake u ocenjivanju grant aplikacija primljenih u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata”.

Svoju biografiju, u formatu iz priloga, pošaljite na e-mail adresu Sektora za Programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnje sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Za više informacija pogledajte dokumenta.

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: „Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina – Konkurs – referentni broj: EuropeAid/ EuropeAid/165834/ID/ACT/Multi “.

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do 28.02.2020. godine, do 15,00 časova, biće uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na učešće u praktičnoj vežbi i razgovoru.

Javni poziv za angažovanje eksperta za komunikacije - INTERREG IPA Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

14. januar 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
24. januar 2020. u 15h

Ministarstvo za evropske integracije, oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija (U daljem tekstu: Program):

Ekspert za komunikacije, u glavnoj kancelariji Zajedničkog sekretarijata u Sofiji, Republika Bugarska – jedan (1) izvršilac.

Opis posla:

Osnovni zadatak eksperta za komunikacije, sa radnim mestom u glavnoj kancelariji Zajedničkog sekretarijata (ZS) u Sofiji, Bugarska, je odgovornost za razvoj i sprovođenje godišnjeg plana informisanja i komunikacija za konkretan INTERREG IPA Program prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije, kao i pružanje saveta partnerima u okviru projekata koji se sprovode u okviru ovog Programa, a u vezi sa komunikacionim aktivnostima. Ekspert za komunikacije odgovoran je za sve aktivnosti vezane za komunikaciju i vidljivost Programa.

Specifične aktivnosti su:

 • Pružanje podrške u pripremi i sprovođenju komunikacione strategije u okviru programa;
 • Prezentovanje programa i koordinacija svih informacija u javnosti;
 • Pružanje podrške Rukovodiocu ZS u aktivnostima vezanim za vidljivost, informisanje i javno saopštavanje;
 • Pružanje saveta, podrške i informacija podnosiocima predloga projekta i projektnim partnerima o pitanjima koja se tiču Programa, tokom pripreme, apliciranja i sprovođenja projekata;
 • Učešće u javnim događajima od značaja za vidljivost Programa, organizovanje i davanje doprinosa na seminarima i konferencijama o Programu i projektima u okviru Programa, po potrebi;
 • Pružanje podrške u organizaciji događaja za traženje partnera za potencijalne podnosioce predloga projekta u celom programskom području;
 • Pružanje podrške u razvoju i izradi projekta sprovođenjem ciljanih aktivnosti u pogledu javnog saopštavanje i komunikacije;
 • Davanje saveta projektnim partnerima o mogućnostima i obavezama vidljivosti, informisanja i javnog saopštavanja;
 • Pružanje podrške u pripremi i stalnom ažuriranju informacija za veb stranicu i društvene mreže Programa, kao i u pripremi pamfleta, brošura, publikacija i drugog promotivnog materijala;
 • Prikupljanje, objedinjavanje i saopštavanje postignuća u okviru projekata i Programa, kao i vođenje baze podataka dobrih praksi;
 • Pružanje pomoći i davanje doprinosa u izradi godišnjih izveštaja o napretku;
 • Pružanje podrške u izradi priručnika za upravljanje projektom;
 • Pružanje podrške u pripremi sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje i, po potrebi, u pismenom postupku donošenja odluka;
 • Učešće u obrazovnim aktivnostima i obukama povereno od strane Rukovodioca ZS / Tela za upravljanje;
 • Pružanje blagovremenih i tačnih informacija o Programu, posebno medijima i široj javnosti;
 • Obavljanje opštih kancelarijskih poslova (korespondencija, slanje pošte, spoljna komunikacija, odgovaranje na zahtev šire javnosti);
 • Obavljanje ostalih poslova u skladu sa važećim procedurama i po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi angažovanja:

 • Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti komunikacija, novinarstva, odnosa sa javnošću, javne administracije ili druge relevantne oblasti (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova);
 • Opšte profesionalno iskustvo relevantno za dato fakultetsko obrazovanje – najmanje tri godine nakon završenog fakulteta
 • Odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika i jednog od nacionalnih jezika date države učesnice;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Iskustvo u korišćenju i vođenju baza podataka;
 • Prethodno iskustvo u radu sa programima/projektima finansiranim od strane EU (po mogućnosti INTERREG program) smatraće se prednošću;
 • Iskustvo u organizovanju informativnih događaja i drugih komunikacijskih aktivnosti, uključujući konferencije i sajmove smatraće se prednošću;
 • Iskustvo u uređivanju publikacija, uključujući koordinisanje celokupnog procesa uređivanja publikacija smatraće se prednošću;
 • Odlične komunikacione veštine, iskustvo u radu sa medijima, kao i veštine savetovanja, prezentacije, pisanja i uređivanja.

Način podnošenja prijava:

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od deset dana od dana njegovog objavljivanja na internet strani Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do 24. januara 2020. godine u 15:30 sati.

Sadržaj prijave:

Prijava sa propratnim motivacionim pismom i biografijom na engleskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i o odgovornosti na tim poslovima, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i podatke o eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata:

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji zadovoljavaju tražene uslove, najkasnije u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Napomena:

Ekspert za komunikacije će biti angažovan u glavnoj kancelariji Zajedničkog sekretarijata u Sofiji, Republika Bugarska, u prostorijama i u okviru radnog vremena Ministarstva regionalnog razvoja i javnih radova Republike Bugarske, kao Upravljačkog tela Programa, u skladu sa relevantnim zakonima Republike Bugarske. Poslovi će se obavljati zaključno sa 31.12.2023. godine, sa mogućnošću produžetka u skladu sa pravilima Programa i potrebama poslodavca. Očekivana plata za osobe bez socijalnog osiguranja u Republici Bugarskoj je do 1150 evra (što iznosi 2300 leva), pre oporezivanja.

Transnacionalni program Dunav objavio konkurs za poziciju finansijskog službenika

23. decembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
27. januar 2020. u 00h

Transnacionalni program Dunav je objavio konkurs za poziciju finansijskog službenika. Rok za podnošenje prijava je 27. januar 2020. godine.Sve detalje o konkursu možete pronaći ovde.

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

29. novembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
18. decembar 2019. u 15h

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020 (referentni broj poziva: EuropeAid/165238/IH/ACT/Multi).

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Kvalifikacije:

Visoka stručna sprema;

Odlično poznavanje engleskog jezika;

Poznavanje rada na računaru;

Dobre analitičke veštine i veštine pisanja;

Iskustvo u pisanju izveštaja.

Opšte radno iskustvo:

Minimalno 9 godina opšteg radnog iskustva.

Specifično radno iskustvo:

Minimalno 6, poželjno 10 godina relevantnog radnog iskustva u jednom ili više sektora koji se odnose na tematske prioritete Poziva (podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije s obe strane granice i/ili promocija turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa);

Minimalno 2 godine radnog iskustva u upravljanju, nadzoru i izradi programa podrške i/ili projekata; prethodno iskustvo u ocenjivanju predloga projekata/programa finasiranih od strane EU i drugih donatora na području Zapadnog Balkana kao i poziva povezanih sa predmetnim pozivom će biti smatrano kao prednost;

Poznavanje lokalnih jezika će biti smatrano kao prednost.

Spremnost za putovanja u susedne zemlje, po potrebi.

Cilj ovog konkursa formiranje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno telo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavanu gore navedene uslove da učestvuju na praktičnim vežbama i razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir uspešnih kandidata su detaljno navedeni u dokumentu „Opis poslova za stučnjake u ocenjivanju grant aplikacija primljenih u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata” (reference: EuropeAid/165238/IH/ACT/Multi).

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u pomenutom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, u formatu iz priloga, na e-mail adresu Sektora za Programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnje sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Za više informacija pogledajte dokumenta

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: „Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora – Konkurs – referentni broj: EuropeAid/165238/IH /ACT/Multi“.

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do 18.12.2019. godine, do 15,00 časova, će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na učešće u praktičnoj vežbi i razgovoru.

Objavljen Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020

14. novembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
21. februar 2020. u 15h

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Vjeća ministara Bosne i Hercegovine , objavilo je Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna I Hercegovina 2014-2020.

Poziv je otvoren za sledeća prioritetna područja:

1.1. Unapređenje zapošljivosti radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja;

2.1. Poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta;

2.2. Unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednoj situaciji.

Aplikacioni paket sa uputstvom za podnosioce predloga projekata dostupan je na sledećem linku: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=165834

U cilju promocije Drugog poziva, predstavljanja uslova Poziva, Apilikacionog paketa i uspostavljanja projektnih partnerstava biće organizovani događaji u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Informacije o tačnim lokacijama i vremenu održavanja događaja biće naknadno objavljene.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 21. februar 2020. do 15:00 sati.

Poziv na javne konsultacije za pripremu Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija za programski period 2021 – 2027. godine

18. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
04. novembar 2019. u 15h

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, kao Nacionalno telo Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, u saradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i javne administracije Rumunije kao Upravljačkim telom i Regionalnom kancelarijom za prekograničnu saradnju (Zajednički sekretarijat) u Temišvaru, organizuju konsultacije sa zainteresovanim stranama u cilju definisanja novog Programa prekogranične saradnje, odnosno identifikovanja osnovnih izazova i potreba u programskoj oblasti. Teritorije obuhvaćene Programom u Republici Srbiji su: Severnobanatski, Srednjobanatski, Južnobanatski, Braničevski, Podunavski i Borski okrug.

Konsultacije će biti održane prema sledećem rasporedu:

12. novembar 2019. u 10:00 časova – Zrenjanin, Barokna sala, Gradska kuća Zrenjanin, Trg slobode 10

13. novembar 2019. u 10:00 časova – Požarevac, skupštinska sala, Gradska kuća Požarevac, Drinska 2

14. novembar 2019. u 10:00 časova – Bor, skupštinska sala, Gradska kuća Bor, Moše Pijade 3.

Pozivamo sve zainteresovane strane da uzmu aktivno učešće u konsultativnim sastancima.

Učešće je moguće prijaviti do ponedeljka, 04.11.2019. slanjem mejla sa osnovnim podacima (ime, prezime, institucija/organizacija, mesto) na elektronske adrese: vasilija.stanic@mei.gov.rs, stana.babic@mei.gov.rs i biljana.guzina@mei.gov.rs.

Na veb stranici Programa: http://www.romania-serbia.net/?page_id=444 nalaze se sve dodatne informacije, kao i upitnik koji svi zainteresovani mogu da popune i time doprinesu procesu programiranja.

Oglas za projektnog službenika u kancelariji antene Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Bijelom Polju i programskog saradnika u Kancelariji za evropske integracije u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

07. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
14. oktobar 2019. u 14h

Kancelarija za evropske integracije Crne Gore u saradnji s Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije, u svojstvu operativnih struktura IPA II Prekograničnog programa Srbija – Crna Gora 2014-2020, pozivaju zainteresovane kandidate da se prijave na oglas za sledeća radna mesta:

 • Projektni službenik u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, Antena kancelarija u Bijelom Polju
 • Programski saradnik IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, Kancelarija za evropske integracije, Podgorica

Procedura prijave:

Zainteresovani kandidati su obavezni da dostave sledeću dokumentaciju:

 • Curriculum Vitae u formatu Europass (na engleskom);
 • Motivaciono pismo na engleskom;
 • Fotokopiju diplome;
 • Fotokopiju vozačke dozvole.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 14. oktobar 2019. godine do 14:00 sati na sledeću imejl adresu:

Za poziciju Projektnog službenika u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu, Kancelarija Antene, Bijelo Polje

Imejl: jovan.jovovic@gsv.gov.me  

Predmet: Project Officer in the JTS Antenna Office in Bijelo Polje / IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia – Montenegro 2014-2020

Za poziciju Programskog saradnika u Kancelariji za evropske integracije, Podgorica

Imejl: jovan.jovovic@gsv.gov.me

Predmet: Programme Associate in the European Integration Office in Podgorica / IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia – Montenegro 2014-2020.

Projektni zadatak za poziciju projektnog službenika možete preuzeti ovde.

Projektni zadatak za poziciju programskog saradnika možete preuzeti ovde.

Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani za intervju.

Obaveštenje o produženom roku za dostavljanje prijava u okviru Konkursa za angažovanje ocenjivača predloga projekata Srbija-Severna Makedonija

20. septembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
30. septembar 2019. u 15h

Usled malog broja pristiglih prijava u okviru konkursa za angažovanje ocenjivača predloga projekata objavljenog na sajtu Ministarstva za evropske integracije 9. septembra 2019. godine, obaveštavamo vas da je rok za dostavljanje prijava produžen do ponedeljka, 30. septembra u 15:00 časova.

Detalje konkursa možete pronaći na sledećem sajtu: https://eu.rs-mk.org/

Objavljen Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

12. septembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
27. decembar 2019. u 15h

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore i Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, objavilo je Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020.

Poziv je otvoren za sledeće tematske prioritete (TP):

• TP 1 - Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije

• TP 3 - Unapređenje kapaciteta za korišćenje turističkih potencijala programske oblasti

Upustvo za podnosioce predloga projekata, kao i kompletan aplikacioni paket, dostupni su na programskom sajtu, na sledećem linku: https://cbcsrb-mne.org/2nd-call-for-proposals-within-the-ipa-cross-border-cooperation-programme-serbia-montenegro-2014-2020-has-been-launched/

U cilju promocije objavljivanja Drugog poziva, te predstavljanja uslova poziva i aplikacionog paketa, u Crnoj Gori će biti organizovani sledeći događaji:

- Konferencija i informativna sesija, hotel „Hilton”, Podgorica, 16. septembar 2019. godine, s početkom u 11.00 sati

- Informativna sesija, hotel „Franca“, Bijelo Polje, 18. septembar 2019. godine, s početkom u 11.00 sati

U cilju predstavljanja uslova Drugog poziva, aplikacionog paketa, te uspostavljanja projektnih partnerstava, u Republici Srbiji će biti organizovani sledeći događaji:

- Forum za podsticanje projektnih partnerstava i informativna sesija, Priboj, 02. oktobar 2019. godine

- Informativna sesija, Sjenica, 04. oktobar 2019. godine

Zainteresovana javnost će naknadno biti informisana o tačnim lokacijama i vremenu održavanja događaja u Republici Srbiji.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 27. decembar 2019. do 15:00 sati.

Isključivo iz logističkih razloga, molimo sve zainteresovane da prisustvo događajima u Crnoj Gori prijave na sledeću elektronsku adresu: mithat.bahovic@gsv.gov.me

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata – Srbija-Severna Makedonija

09. septembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
23. septembar 2019. u 15h

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo, saradnji sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu Republike Severne Makedonije i Ministarstvom finansija Vlade Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU – CFCU objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u  okviru:

Prvog Poziva za podnošenje projekata u Programu prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedonija 2016-2020 u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), alokacije 2016 i 2017 (referenca: EuropeAid/ 165171/ID/MULTI)

Više informacija možete pronaći na sledećem linku: https://eu.rs-mk.org/2019/09/09/konkurs-za-angažovanje-ocenjivača-pred/

Javni poziv za radna mesta na projektu State Aid Control

27. jun 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
04. jul 2019. u 17h

Javni poziv za radna mesta na projektu State Aid Control možete da preuzmete ovde.

Objavljen treći poziv za dostavljanje predloga projekta na Interreg-IPA programu prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

Evropska unija investira 10.38 miliona evra u pogranični region Mađarske i Srbije putem programa prekogranične saradnje.

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija je lansirao Treći poziv za podnošenje predloga projekata.

 

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija koji se sufinansira putem IPA fonda (Instrument za pretpristupnu pomoć), lansirao je Treći poziv za podnošenje predloga projekata, sa ukupnim iznosom IPA sredstava od 10.38 miliona evra, koji je namenjen širokom dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija u pograničnom regionu Mađarske i Srbije.   

Treći poziv za podnošenje predloga projekata biće otvoren do 30. septembra 2019. godine. Namenjen je projektima koji imaju za cilj da ostvare pozitivan uticaj na pogranični region u okviru jednog od četiri prioriteta Programa:

 • Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika;
 • Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži;
 • Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa;
 • Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama.

Obavezno je da se finansirani projekti implementiraju u okviru Programske oblasti, koja uključuje županije Čongrad i Bač-Kiškun u Mađarskoj i okruge: Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.

Pravo učešća imaju neprofitne javne ili privatne organizacije čije se centrale ili regionalna predstavništva nalaze u Programskoj oblasti. Detaljne informacije o kriterijumima za podnosioce predloga projekata nalaze se u Smernicama za podnosioce predloga projekata.

Neophodno je da projekti sadrže „prekogranični elemenat“ – da ih čine najmanje jedna neprofitna organizacija sa Mađarske strane i jedna neprofitna organizacija iz Srbije. Takođe, obavezno je da se partnerske organizacije zajednički prijave za sredstva i ukoliko predlog bude odabran, da zajednički implementiraju projekat.

Prijave se moraju podneti onlajn, putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula, kome se može pristupiti putem linka u odeljku Poziv za podnošenje predloga projekata na internet stranici Programa www.interreg-ipa-husrb.com. U ovom odeljku takođe se nalaze smernice i pravila u vezi sa procesom prijavljivanja, kao i ostale relevantne informacije u vezi sa Trećim pozivom.

Projekti odabrani za finansiranje treba da traju najmanje šest meseci i ne duže od 18 meseci.

Tokom trajanja Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata, Program će podnosiocima predloga projekata pružati asistenciju preko Zajedničkog sekretarijata i Antene Zajedničkog sekretarijata. Pored toga, podnosioci predloga projekata imaju na raspolaganju opciju za pronalaženje partnerskih organizacija putem elektronskog alata Partner Search na vebsajtu Programa.

Rezultati Trećeg poziva za podnošenje predloga se očekuju u drugom kvartalu 2020. godine.

Ukupan doprinos EU za Interreg-IPA PGS Mađarska–Srbija program iz IPA fonda je 65.124.000 evra. Uzimajući u obzir nacionalnog partnera i doprinos individualnih partnera na projektima, ukupan budžet Programa iznosi 76.616.474 evra.

###

O programu Interreg-IPA PGS Mađarska-Srbija

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.  

Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvaliteta života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.

Za više informacija, molimo posetite vebsajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com.


Za više informacija, kontaktirajte sa:

Interreg-IPA PGS Mađarska-Srbija
Zajednički sekretarijat

Jelena Dašić, Menadžer za komunikacije: jdasic@interreg-ipa-husrb.com; tel: 36 1 457 55 13

Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Mađarske
(Upravljačko telo Programa)

Zsuzsanna Törő
, Programski menadžer: zsuzsanna.toro@mfa.gov.hu 

Ministarstvo za evropske integracije

Vlada Republike Srbije

(Nacionalno telo Programa)

Katarina Ginić, Koordinator za Program: katarina.ginic@mei.gov.rs

 

Napomena:

Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost  Zajedničkog sekretarijata Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, koji je smešten u Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. i sadržaj ovog dokumenta ni pod kakvim okolnostima ne odražava stav Evropske unije.

 

 

 

 

Javni poziv za ekspertsko radno mesto na projektu Support to Commission for State Aid Control

29. maj 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
05. jun 2019. u 17h

Tekst poziva možete da preuzmete ovde.