Pravna podrška pregovorima (PLAK)

Projekat PLAK 2 (Policy and Legal Advice Centre - PLAC) je četvrti projekat PLAK-a, a drugi koji se sprovodi iz IPA 2 - Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU. Projekat PLAK se usredsređuje na pomoć pravne prirode, kroz menjanje zakonodavstva u postupku usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.

Opšti cilj je „da administracija Srbije efikasno sprovodi pristupne pregovore i uspešno upravlja čitavim procesom evropskih integracija i pretpristupnom pomoći koji vodi ka članstvu u EU“. To se postiže kroz aktivnosti usmerene na dva posebna cilja:

 • povećanje usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i njegova efikasna primena i
 • unapređenje kapaciteta relevantnih nacionalnih struktura za uspešno sprovođenje pristupnih pregovora.

Glavni korisnici projekta su Ministarstvo za evropske integracije i Pregovarački tim za vođenje pristupnih pregovora sa EU, dok konkretne potrebe za pravnom pomoći u pojedinim poglavljima definišu nadležna ministarstva i pregovaračke grupe za pojedina poglavlja pravnih tekovina EU, u skladu sa relevantnim dokumentima i obavezama koje proističu iz pristupnih pregovora sa EU.

Kroz PLAK projekat sprovode se sledeće aktivnosti:

 • izrada analiza propisa;
 • procena postojećeg zakonodavstva;
 • predlozi novih zakona i propisa, usklađenih sa pravnim tekovinama EU;
 • pomoć u vezi sa izradom akcionih planova, pregovaračkih pozicija;
 • predavanja i radionice u vezi sa usklađivanjem zakonodavstva, dobrom praksom pristupnim pregovorima sa EU i
 • studijska putovanja.

Poseban kvalitet ovog projekta je fleksibilnost, što znači da korisnici mogu da u kratkom roku definišu nove aktivnosti za kojima se ukaže potreba u pristupnim pregovorima sa EU i da dobiju odgovarajuću pravnu pomoć.

Poglavlja na koja se odnosi projekat PLAK 2:

 • Pravo nastanjivanja i sloboda pružanja usluga (Pg 3)
 • Slobodno kretanje kapitala (Pg 4)
 • Kompanijsko pravo (Pg 6)
 • Finansijske usluge (Pg 9)
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj (Pg 11)
 • Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika (Pg 12)
 • Energetika (Pg 15)
 • Pravda, sloboda i bezbednost (Pg 24)
 • Životna sredina (Pg 27) i
 • Zaštita zdravlja(Pg28)

Za više informacija posetite sajt: http://euinfo.rs/plac2/