Правна подршка преговорима (ПЛАК)

Пројекат ПЛАК 2 (Policy and Legal Advice Centre - PLAC) је четврти пројекат ПЛАК-а, а други који се спроводи из ИПА 2 - Инструмента за претприступну помоћ ЕУ. Пројекат ПЛАК се усредсређује на помоћ правне природе, кроз мењање законодавства у поступку усклађивања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ.

Општи циљ је „да администрација Србије ефикасно спроводи приступне преговоре и успешно управља читавим процесом европских интеграција и претприступном помоћи који води ка чланству у ЕУ“. То се постиже кроз активности усмерене на два посебна циља:

 • повећање усклађености домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ и његова ефикасна примена и
 • унапређење капацитета релевантних националних структура за успешно спровођење приступних преговора.

Главни корисници пројекта су Министарство за европске интеграције и Преговарачки тим за вођење приступних преговора са ЕУ, док конкретне потребе за правном помоћи у појединим поглављима дефинишу надлежна министарства и преговарачке групе за поједина поглавља правних тековина ЕУ, у складу са релевантним документима и обавезама које проистичу из приступних преговора са ЕУ.

Кроз ПЛАК пројекат спроводе се следеће активности:

 • израда анализа прописа;
 • процена постојећег законодавства;
 • предлози нових закона и прописа, усклађених са правним тековинама ЕУ;
 • помоћ у вези са израдом акционих планова, преговарачких позиција;
 • предавања и радионице у вези са усклађивањем законодавства, добром праксом приступним преговорима са ЕУ и
 • студијска путовања.

Посебан квалитет овог пројекта је флексибилност, што значи да корисници могу да у кратком року дефинишу нове активности за којима се укаже потреба у приступним преговорима са ЕУ и да добију одговарајућу правну помоћ.

Поглавља на која се односи пројекат ПЛАК 2:

 • Право настањивања и слобода пружања услуга (Пг 3)
 • Слободно кретање капитала (Пг 4)
 • Компанијско право (Пг 6)
 • Финансијске услуге (Пг 9)
 • Пољопривреда и рурални развој (Пг 11)
 • Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика (Пг 12)
 • Енергетика (Пг 15)
 • Правда, слобода и безбедност (Пг 24)
 • Животна средина (Пг 27) и
 • Заштита здравља(Пг28)

За више информација посетите сајт: http://euinfo.rs/plac2/