PPF 10 otvoreni poziv

18. jul 2023.

International Consulting Expertise EEIG (u daljem tekstu: ICE) iz Belgije u konzorcijumu sa Business and Strategies in Europe S.A. (u daljem tekstu: B&S) iz Belgije, Kommunalkredit Public Consulting GmbH (u daljem tekstu: KPC) iz Austrije i Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (u daljem tekstu: ADR) iz Rumunije, objavljuje godišnji otvoreni poziv za pozicije viših eksperta, viših eksperta specijaliste i mlađih eksperta u sledećim kategorijama:

• Politički analitičari
• Institucionalni analitičari
• Finansijski analitičari
• Pravni analitičari
• Eksperti za strateško planiranje
• Eksperti za IPA i SCF programe
• Eksperti za sektorsku politiku
• Eksperti za praćenje i evaluaciju
• MIS IT eksperti
• Specijalisti za obuku
• Eksperti za nabavku i FIDIC
• Eksperti za razvojnu pomoć
• Eksperti za sektorsku budžetsku podršku
• IMBC specijalisti
• Specijalisti za EFSD+
• Tehnički eksperti - projektanti
• Eksperti za statistiku / podatke - samo juniorske pozicije
• Istraživački analitičari – samo juniorske pozicije
• Eksperti za obuku i fasilitaciju - samo juniorske pozicija

International Consulting Expertise EEIG (ICE) trenutno sprovodi projekat tehničke pomoći koji finansira EU - PODRŠKA PLANIRANjU, PROGRAMIRANjU I KOORDINACIJI U VEZI SA EU I RAZVOJNOM POMOĆI- PPF 10 - NEAR/BEG/2021/EA-RP/0078, koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Trajanje projekta je 36 meseci od 05. aprila 2022. do 04. aprila 2025. godine.

ICE pruža tehničku i operativnu podršku krajnjem korisniku, Ministarstvu za evropske integracije, koji ima ulogu Tehničkog sekretarijata NIPAC-a (Nacionalnog IPA koordinatora). Ciljne grupe su svi potencijalni korisnici IPA ili IFI finansiranja, uključujući i resorna ministarstva, nacionalne agencije, lokalne vlasti i druge kvalifikovane nacionalne organizacije i agencije. Naime, projekat pomaže javnoj upravi u Srbiji da efikasno upravlja EU integracijama i pretpristupnoj pomoći kako bi se ubrzale pripreme za planiranje članstva u EU, razvoju i operacionalizaciji strateškog i operativnog okvira za pretpristupnu/pristupnu pomoć i razvoju niza osmišljenih aktivnosti prihvatljivih za finansiranje pod uslovima IPA III i drugih razvojnih partnera.

U okviru ovog kompleksnog trogodišnjeg projekta planirano je više od 2500 radnih dana za kratkoročnu i dugoročnu ekspertizu, pružajući podršku Izvođaču u implementaciji 3 komponente projekta:

1. Podrška u pripremi i implementaciji strateških i operativnih planskih i programskih dokumenata vezanih za pomoć EU i drugih razvojnih partnera;

2. Podrška razvoju i implementaciji okvira za praćenje i izveštavanje u vezi s pomoći EU i drugih razvojnih partnera;

3. Izgradnja kapaciteta i podrška nacionalnim akterima za planiranje i programiranje pomoći EU i druge razvojne pomoći.

Svi stručnjaci moraju imati minimum: fakultetsku diplomu ili ekvivalentno profesionalno iskustvo (pored minimalnog profesionalnog iskustva), minimalno profesionalno iskustvo kako je definisano u daljem tekstu i tečno poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika. Štaviše, očekuje se i smatra kao prednost da neki od eksperata tečno govore srpski jezik.

Minimalno profesionalno iskustvo je definisano na sledeći način:

Viši eksperti:

• Iskustvo nakon diplomiranja od najmanje 10 godina;
• Iskustvo od najmanje 5 godina u relevantnoj oblasti.

Viši eksperti specijalisti:

• Iskustvo nakon diplomiranja od najmanje 10 godina;
• Iskustvo u državama članicama EU od najmanje 2 godine od minimalnog iskustva nakon diplomiranja;
• Iskustvo od najmanje 5 godina u relevantnoj oblasti;
• Iskustvo u doprinosu pripremi i/ili implementaciji projekata koji su dobili finansiranje iz budžeta EU, budžeta država članica EU, razvojne banke država članica EU ili multilateralnih zajmova MFI koji se sprovode u EU ili pretpristupnim zemljama.

Mlađi eksperti:

• Iskustvo nakon diplomiranja najmanje 5 godina;
• Iskustvo od najmanje 3 godine u relevantnoj oblasti.

Prijavite se putem elektronske pošte na sledeću adresu: PPF10@ice-org.eu do 30. septembra 2023. godine podnošenjem biografije na engleskom jeziku u formatu EuropeAid https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/44168995/b8h_annexivexperts_en.xlsx, zajedno sa kratkim propratnim pismom u kojem navodite relevantnost za poziciju za koju se prijavljujete .

Za dalju potencijalnu saradnju u okviru projekta kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Radna mesta nisu dostupna državnim službenicima i drugim funkcionerima državne uprave u Republici Srbiji.