Informacije Javni pozivi

Javni pozivi

Tender za usluge za pripemu teritorijalne i socio-ekonomske analize Programa saradnje sa Hrvatskom za period 2021-2027

17. avgust 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
07. septembar 2020. u 10:00h

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, koje je Upravljačko telo Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020 i Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020, poziva ponuđače da dostave svoje ponude za usluge pripreme teritorijalnih i socio-ekonomskih analiza programa u narednoj finansijskoj perspektivi 2021-2027.

Poziv na tender dostupan je na sledećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Kako biste pronašli tendersku dokumentaciju, odaberite Jednostavna (bagatelne) na levoj strani menija i ukucajte referentni broj: 2020/ 0BP-00810. Ponude se dostavljaju putem interneta i istog linka.

Rok za podnošenje ponuda je 7. septembar 2020. godine do 10.00 časova.

Više informacija možete pronaći na: https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/novost/tender-for-the-procurement-of-services-for-preparation-of-territorial-and-socio-economic-analysis-of-the-interreg-ipa-cross-border-cooperation-programmes-2021-2027-is-open/.
 

Objavljen konkurs za poziciju Službenika za komunikacije u Zajedničkom sekretarijatu programa Dunav u Budimpešti

22. jun 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
13. jul 2020. u 00:00h

Transnacionalni program Dunav je objavio konkurs za poziciju Službenika za komunikacije u okviru Zajedničkog sekretarijata programa u Budimpešti. Rok za podnošenje prijava je 13. jul 2020. godine.

Detaljnije informacije o konkursu možete pronaći na zvaničnom sajtu programa Dunav.

Objavljen konkurs za pozicije „Project Officer“ i „Finance Officer“ u Zajedničkom sekretarijatu programa ADRION u Bolonji, Italija

6. maj 2020.

Odbor za upravljanje Jadransko-jonskim programom transancionalne saradnje – ADRION objavio je konkurs za pozicije „Project Officer“ i „Finance Officer“ u okviru Zajedničkog sekretarijata programa u Bolonji, Italija. Period angažovanja za obe pozicije je do godinu dana od datuma zaključenja ugovora. Konkurs je otvoren do popunjavanja radnih mesta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na zvaničnom sajtu programa ADRION: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/2020/04/30/job-vacancy-at-js-secretariat-for-a-project-and-a-financial-officer/ 

adrion

 

 

Potreban menadžer za komunikaciju na Programu sa Mađarskom

13. mart 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
01. April 2020. u 00:00h

Zajednički sekretarijat Interreg IPA programa prekogranične saradnje sa sedištem u Budimpešti traži menadžera za komunikaciju. U pitanju je pozicija sa punim radnim vremenom, a trajanje ugovora će biti ne manje od godinu i po dana.

Menadžer za komunikaciju će biti odgovoran za razvoj, sprovođenje i praćenje informisanja i komunikacionog plana (uz podršku spoljnih eksperata), kao i za savetovanje u vezi sa vidljivošću i komunikacijom na projektima koji se sprovode u okviru Programa. 

Više informacija možete pronaći ovde.

Javni poziv za angažovanje lica za upravljanje projektom „Podrška predsedavanju RS Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), uključujući organizaciju 5. godišnjeg foruma, pratećih i drugih događaja“

20. februar 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
27. februar 2020. u 15:30h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove:

Upravljanja projektom „Podrška predsedavanju RS Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), uključujući organizaciju 5. godišnjeg foruma, pratećih i drugih događaja“– 1 izvršilac;

Opis posla:

Osnovni zadatak menadžera projekta jeste pružanje podrške Ministarstvu za evropske integracije – Sektoru za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova u procesu predsedavanja Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), prvenstveno kroz organizaciju godišnjeg foruma i drugih sastanaka i tematskih događaja u okviru predsedavanja Republike Srbije Jadransko-jonskom strategijom. 

Specifične aktivnosti su: 
-    Tehničko i administrativno upravljanje projektom u cilju kvalitetnog i pravovremenog izvršenja projektnih aktivnosti uključujući praćenje sprovođenja ugovora za organizaciju godišnjeg foruma u skladu sa dogovorenim planom rada; 
-    Operativna i administrativna podrška EUSAIR nacionalnim koordinatorima u Republici Srbiji u obavljanju svakodnevnih zadataka iz domena pripreme programa i organizacije foruma, drugih sastanaka i tematskih događaja u okviru RS predsedavanja;
-    Podrška u sprovođenju javne nabavke za usluge tehničke organizacije foruma i pratećih događaja i priprema plana realizacije foruma; 
-    Redovna komunikacija sa agencijom angažovanom za tehničku realizaciju foruma i drugih događaja i obezbeđivanje pravovremenih informacija neophodnih za pripremu i organizaciju godišnjeg foruma kroz koordinisano prikupljanje informacija od relevantnih službi u Ministarstvu za evropske integracije (MEI) i Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) RS, Evropske komisije i drugih zainteresovanih strana uključenih u organizaciju foruma; 
-    Redovno izveštavanje nacionalnih koordinatora o radu agencije zadužene za tehničku realizaciju foruma; 
-    Saradnja sa projektnim službenikom za komunikacije u procesu promovisanja i komunikacije predsedavanja makro-regionalnom strategijom i godišnjeg foruma;
-    Priprema izveštaja sa godišnjeg foruma i drugih događaja;
-    Priprema izveštaja (narativnih i finansijskih) o sprovođenju projekta u skladu sa ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava i relevantnim EU i nacionalnim pravilima i saradnja sa eksternim revizorima;
-    Ostali poslovi po nalogu nadređenih.

Poslovi će se obavljati u periodu od pet meseci od datuma zaključivanja ugovora.

Sredstva za isplatu honorara za gore navedenu poziciju obezbeđena su budžetom projekta. Ugovor će biti potpisan između Ministarstva za evropske integracije kao Naručioca posla sa jedne strane i angažovanog lica kao Izvršioca posla sa druge strane Izvršioca posla u periodu trajanja ugovora.

Uslovi angažovanja: 

-    Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko–tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova);
-    Najmanje 3 godine relevantnog radnog iskustva;
-    Odlične komunikacione veštine i iskustvo rada u timu; 
-    Odlično poznavanje srpskog i engleskog jezika;
-    Znanje rada na računaru.

Način podnošenja prijava:

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od osam dana od datuma objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do  27. februara 2020. godine.

Sadržaj prijave:

Prijava sa propratnim motivacionim pismom i biografijom na srpskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i odgovornosti na tim poslovima, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata:

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji zadovoljavaju tražene uslove, najkasnije u roku od pet dana od datuma isteka roka za podnošenje prijave. Tokom razgovora će biti provereno znanje engleskog jezika. 

Referentna lista lica koja ispunjavaju uslove za javni poziv.

Javni poziv za angažovanje službenika za komunikacije na projektu „Podrška predsedavanju RS Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), uključujući organizaciju 5. godišnjeg foruma, pratećih i drugih događaja“

20. februar 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
27. februar 2020. u 15:30h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove:

Službenika za komunikacije na projektu „Podrška predsedavanju RS Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), uključujući organizaciju 5. godišnjeg foruma, pratećih i drugih događaja“– 1 izvršilac;

Opis posla:

Osnovni zadatak službenika za komunikacije jeste pružanje podrške Ministarstvu za evropske integracije – Sektoru za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova, u procesu koordinacije i realizacije komunikacija predsedavanja Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom, prvenstveno EUSAIR godišnjeg foruma i drugih događaja. 

Specifične aktivnosti su: 

-    Zajednički rad i svakodnevna komunikacija sa saradnicima u sektoru komunikacija, menadžerima drugih sektora i projektnim službenikom;
-    Izrada plana komunikacija za godišnji forum u skladu sa sveobuhvatnom strategijom i planom komunikacija za Jadransko-jonsku makro-regionalnu strategiju;
-    Podrška službama za komunikacije MEI i MSP u odnosima sa medijima i novinarima u vezi sa forumom i podrška u proveri i objavljivanju sadržaja za vebsajtove i društvene mreže nadležnih inistitucija – na srpskom i engleskom jeziku;
-    Prikupljanje i konsolidovanje informacija od relevantnih službi u MEI i MSP  potrebnih agenciji za pripremu komunikacijskog sadržaja za realizaciju foruma;
-    Praćenje obaveza i rokova dogovorenih sa agencijom za usluge komunikacije u skladu sa planom komunikacija za forum; 
-    Redovno izveštavanje o izvršenim aktivnostima komunikacijske agencije i obezbeđivanje nesmetane komunikacije sa agencijom za organizaciju događaja u vezi sa komunikacijama i vidljivosti na forumu u saradnji sa menadžerom projekta;
-    Provera kvaliteta sadržaja i koordinacija odobrenja materijala i proizvoda agencije za komunikacije, posebno u oblasti eksterne komunikacije u okviru realizacije foruma, i sa posebnim osvrtom na poštovanje pravila vidljivosti EU finansiranja; 
-    Dokumentacija realizovanih aktivnosti;
-    Saradnja sa menadžerom projekta u procesu komunikacije predsedavanja makro-regionalnom strategijom i godišnjeg foruma;
-    Učešće u pripremi izveštaja sa godišnjeg foruma i drugih događaja kao i izveštaja o realizaciji projekta (narativni izveštaj);
-    Ostali poslovi po nalogu nadređenih.
Poslovi će se obavljati u periodu od četiri meseci od datuma zaključivanja ugovora.

Sredstva za isplatu honorara za gore navedenu poziciju obezbeđena su budžetom projekta. Ugovor će biti potpisan između Ministarstva za evropske integracije kao Naručioca posla sa jedne strane i angažovanog lica kao Izvršioca posla sa druge strane u periodu trajanja ugovora.
 
Uslovi angažovanja: 

-    Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko–tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova);
-    Najmanje 3 godine relevantnog radnog iskustva;
-    Odlične komunikacione veštine i iskustvo rada u timu; 
-    Odlično poznavanje srpskog i engleskog jezika;
-    Znanje rada na računaru.

Način podnošenja prijava:

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od osam dana od datuma objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do  27. februara 2020. godine.

Sadržaj prijave:

Prijava sa propratnim motivacionim pismom i biografijom na srpskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i odgovornosti na tim poslovima, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata:

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji zadovoljavaju tražene uslove, najkasnije u roku od pet dana od datuma isteka roka za podnošenje prijave. Tokom razgovora će biti provereno znanje engleskog jezika. 

Referentna lista lica koja ispunjavaju uslove za javni poziv.

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekta u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020

31. januar 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
28. februar 2020. u 15:00h

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 (referentni broj poziva: (EuropeAid/165834/ID/ACT/Multi )

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Kvalifikacije

 • Visoka stručna sprema;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Dobre analitičke veštine i veštine pisanja;
 • Iskustvo u pisanju izveštaja.

Opšte radno iskustvo

 • Minimalno devet godina opšteg radnog iskustva.

Specifično radno iskustvo

 • Minimalno šest, poželjno 10 godina relevantnog radnog iskustva u jednom ili više sektora koji se odnose na tematske prioritete Poziva (unapređenje zapošljavanja radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja, poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta, unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednoj situaciji);
 • Minimalno dve godine radnog iskustva u upravljanju, nadzoru i izradi programa podrške i/ili projekata; prethodno iskustvo u ocenjivanju predloga projekata/programa finansiranih od strane EU i drugih donatora na području Zapadnog Balkana, kao i poziva povezanih sa predmetnim pozivom će biti smatrano kao prednost;

Poznavanje lokalnih jezika će biti smatrano kao prednost.

Spremnost za putovanja u susedne zemlje, po potrebi.

Cilj ovog konkursa formiranje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno telo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavaju navedene uslove da učestvuju na praktičnim vežbama i razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir kandidata detaljno su navedeni u dokumentu „Opis poslova za stučnjake u ocenjivanju grant aplikacija primljenih u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata”.

Svoju biografiju, u formatu iz priloga, pošaljite na e-mail adresu Sektora za Programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnje sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Za više informacija pogledajte dokumenta.

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: „Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina – Konkurs – referentni broj: EuropeAid/ EuropeAid/165834/ID/ACT/Multi “.

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do 28.02.2020. godine, do 15,00 časova, biće uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na učešće u praktičnoj vežbi i razgovoru.

Javni poziv za angažovanje eksperta za komunikacije - INTERREG IPA Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

14. januar 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
24. januar 2020. u 15:30h

Ministarstvo za evropske integracije, oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija (U daljem tekstu: Program):

Ekspert za komunikacije, u glavnoj kancelariji Zajedničkog sekretarijata u Sofiji, Republika Bugarska – jedan (1) izvršilac.

Opis posla:

Osnovni zadatak eksperta za komunikacije, sa radnim mestom u glavnoj kancelariji Zajedničkog sekretarijata (ZS) u Sofiji, Bugarska, je odgovornost za razvoj i sprovođenje godišnjeg plana informisanja i komunikacija za konkretan INTERREG IPA Program prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije, kao i pružanje saveta partnerima u okviru projekata koji se sprovode u okviru ovog Programa, a u vezi sa komunikacionim aktivnostima. Ekspert za komunikacije odgovoran je za sve aktivnosti vezane za komunikaciju i vidljivost Programa.

Specifične aktivnosti su:

 • Pružanje podrške u pripremi i sprovođenju komunikacione strategije u okviru programa;
 • Prezentovanje programa i koordinacija svih informacija u javnosti;
 • Pružanje podrške Rukovodiocu ZS u aktivnostima vezanim za vidljivost, informisanje i javno saopštavanje;
 • Pružanje saveta, podrške i informacija podnosiocima predloga projekta i projektnim partnerima o pitanjima koja se tiču Programa, tokom pripreme, apliciranja i sprovođenja projekata;
 • Učešće u javnim događajima od značaja za vidljivost Programa, organizovanje i davanje doprinosa na seminarima i konferencijama o Programu i projektima u okviru Programa, po potrebi;
 • Pružanje podrške u organizaciji događaja za traženje partnera za potencijalne podnosioce predloga projekta u celom programskom području;
 • Pružanje podrške u razvoju i izradi projekta sprovođenjem ciljanih aktivnosti u pogledu javnog saopštavanje i komunikacije;
 • Davanje saveta projektnim partnerima o mogućnostima i obavezama vidljivosti, informisanja i javnog saopštavanja;
 • Pružanje podrške u pripremi i stalnom ažuriranju informacija za veb stranicu i društvene mreže Programa, kao i u pripremi pamfleta, brošura, publikacija i drugog promotivnog materijala;
 • Prikupljanje, objedinjavanje i saopštavanje postignuća u okviru projekata i Programa, kao i vođenje baze podataka dobrih praksi;
 • Pružanje pomoći i davanje doprinosa u izradi godišnjih izveštaja o napretku;
 • Pružanje podrške u izradi priručnika za upravljanje projektom;
 • Pružanje podrške u pripremi sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje i, po potrebi, u pismenom postupku donošenja odluka;
 • Učešće u obrazovnim aktivnostima i obukama povereno od strane Rukovodioca ZS / Tela za upravljanje;
 • Pružanje blagovremenih i tačnih informacija o Programu, posebno medijima i široj javnosti;
 • Obavljanje opštih kancelarijskih poslova (korespondencija, slanje pošte, spoljna komunikacija, odgovaranje na zahtev šire javnosti);
 • Obavljanje ostalih poslova u skladu sa važećim procedurama i po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi angažovanja:

 • Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti komunikacija, novinarstva, odnosa sa javnošću, javne administracije ili druge relevantne oblasti (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova);
 • Opšte profesionalno iskustvo relevantno za dato fakultetsko obrazovanje – najmanje tri godine nakon završenog fakulteta
 • Odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika i jednog od nacionalnih jezika date države učesnice;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Iskustvo u korišćenju i vođenju baza podataka;
 • Prethodno iskustvo u radu sa programima/projektima finansiranim od strane EU (po mogućnosti INTERREG program) smatraće se prednošću;
 • Iskustvo u organizovanju informativnih događaja i drugih komunikacijskih aktivnosti, uključujući konferencije i sajmove smatraće se prednošću;
 • Iskustvo u uređivanju publikacija, uključujući koordinisanje celokupnog procesa uređivanja publikacija smatraće se prednošću;
 • Odlične komunikacione veštine, iskustvo u radu sa medijima, kao i veštine savetovanja, prezentacije, pisanja i uređivanja.

Način podnošenja prijava:

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od deset dana od dana njegovog objavljivanja na internet strani Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do 24. januara 2020. godine u 15:30 sati.

Sadržaj prijave:

Prijava sa propratnim motivacionim pismom i biografijom na engleskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i o odgovornosti na tim poslovima, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i podatke o eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata:

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji zadovoljavaju tražene uslove, najkasnije u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Napomena:

Ekspert za komunikacije će biti angažovan u glavnoj kancelariji Zajedničkog sekretarijata u Sofiji, Republika Bugarska, u prostorijama i u okviru radnog vremena Ministarstva regionalnog razvoja i javnih radova Republike Bugarske, kao Upravljačkog tela Programa, u skladu sa relevantnim zakonima Republike Bugarske. Poslovi će se obavljati zaključno sa 31.12.2023. godine, sa mogućnošću produžetka u skladu sa pravilima Programa i potrebama poslodavca. Očekivana plata za osobe bez socijalnog osiguranja u Republici Bugarskoj je do 1150 evra (što iznosi 2300 leva), pre oporezivanja.

Transnacionalni program Dunav objavio konkurs za poziciju finansijskog službenika

23. decembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
27. januar 2020. u 00:00h

Transnacionalni program Dunav je objavio konkurs za poziciju finansijskog službenika. Rok za podnošenje prijava je 27. januar 2020. godine.Sve detalje o konkursu možete pronaći ovde.

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

29. novembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
18. decembar 2019. u 15:00h

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020 (referentni broj poziva: EuropeAid/165238/IH/ACT/Multi).

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Kvalifikacije:

Visoka stručna sprema;

Odlično poznavanje engleskog jezika;

Poznavanje rada na računaru;

Dobre analitičke veštine i veštine pisanja;

Iskustvo u pisanju izveštaja.

Opšte radno iskustvo:

Minimalno 9 godina opšteg radnog iskustva.

Specifično radno iskustvo:

Minimalno 6, poželjno 10 godina relevantnog radnog iskustva u jednom ili više sektora koji se odnose na tematske prioritete Poziva (podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije s obe strane granice i/ili promocija turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa);

Minimalno 2 godine radnog iskustva u upravljanju, nadzoru i izradi programa podrške i/ili projekata; prethodno iskustvo u ocenjivanju predloga projekata/programa finasiranih od strane EU i drugih donatora na području Zapadnog Balkana kao i poziva povezanih sa predmetnim pozivom će biti smatrano kao prednost;

Poznavanje lokalnih jezika će biti smatrano kao prednost.

Spremnost za putovanja u susedne zemlje, po potrebi.

Cilj ovog konkursa formiranje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno telo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavanu gore navedene uslove da učestvuju na praktičnim vežbama i razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir uspešnih kandidata su detaljno navedeni u dokumentu „Opis poslova za stučnjake u ocenjivanju grant aplikacija primljenih u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata” (reference: EuropeAid/165238/IH/ACT/Multi).

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u pomenutom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, u formatu iz priloga, na e-mail adresu Sektora za Programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnje sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Za više informacija pogledajte dokumenta

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: „Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora – Konkurs – referentni broj: EuropeAid/165238/IH /ACT/Multi“.

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do 18.12.2019. godine, do 15,00 časova, će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na učešće u praktičnoj vežbi i razgovoru.

Objavljen Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020

14. novembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
21. februar 2020. u 15:00h

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Vjeća ministara Bosne i Hercegovine , objavilo je Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna I Hercegovina 2014-2020.

Poziv je otvoren za sledeća prioritetna područja:

1.1. Unapređenje zapošljivosti radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja;

2.1. Poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta;

2.2. Unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednoj situaciji.

Aplikacioni paket sa uputstvom za podnosioce predloga projekata dostupan je na sledećem linku: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=165834

U cilju promocije Drugog poziva, predstavljanja uslova Poziva, Apilikacionog paketa i uspostavljanja projektnih partnerstava biće organizovani događaji u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Informacije o tačnim lokacijama i vremenu održavanja događaja biće naknadno objavljene.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 21. februar 2020. do 15:00 sati.

Poziv na javne konsultacije za pripremu Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija za programski period 2021 – 2027. godine

18. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
04. novembar 2019. u 15:00h

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, kao Nacionalno telo Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, u saradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i javne administracije Rumunije kao Upravljačkim telom i Regionalnom kancelarijom za prekograničnu saradnju (Zajednički sekretarijat) u Temišvaru, organizuju konsultacije sa zainteresovanim stranama u cilju definisanja novog Programa prekogranične saradnje, odnosno identifikovanja osnovnih izazova i potreba u programskoj oblasti. Teritorije obuhvaćene Programom u Republici Srbiji su: Severnobanatski, Srednjobanatski, Južnobanatski, Braničevski, Podunavski i Borski okrug.

Konsultacije će biti održane prema sledećem rasporedu:

12. novembar 2019. u 10:00 časova – Zrenjanin, Barokna sala, Gradska kuća Zrenjanin, Trg slobode 10

13. novembar 2019. u 10:00 časova – Požarevac, skupštinska sala, Gradska kuća Požarevac, Drinska 2

14. novembar 2019. u 10:00 časova – Bor, skupštinska sala, Gradska kuća Bor, Moše Pijade 3.

Pozivamo sve zainteresovane strane da uzmu aktivno učešće u konsultativnim sastancima.

Učešće je moguće prijaviti do ponedeljka, 04.11.2019. slanjem mejla sa osnovnim podacima (ime, prezime, institucija/organizacija, mesto) na elektronske adrese: vasilija.stanic@mei.gov.rs, stana.babic@mei.gov.rs i biljana.guzina@mei.gov.rs.

Na veb stranici Programa: http://www.romania-serbia.net/?page_id=444 nalaze se sve dodatne informacije, kao i upitnik koji svi zainteresovani mogu da popune i time doprinesu procesu programiranja.

Oglas za projektnog službenika u kancelariji antene Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Bijelom Polju i programskog saradnika u Kancelariji za evropske integracije u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

07. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
14. oktobar 2019. u 14:00h

Kancelarija za evropske integracije Crne Gore u saradnji s Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije, u svojstvu operativnih struktura IPA II Prekograničnog programa Srbija – Crna Gora 2014-2020, pozivaju zainteresovane kandidate da se prijave na oglas za sledeća radna mesta:

 • Projektni službenik u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, Antena kancelarija u Bijelom Polju
 • Programski saradnik IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, Kancelarija za evropske integracije, Podgorica

Procedura prijave:

Zainteresovani kandidati su obavezni da dostave sledeću dokumentaciju:

 • Curriculum Vitae u formatu Europass (na engleskom);
 • Motivaciono pismo na engleskom;
 • Fotokopiju diplome;
 • Fotokopiju vozačke dozvole.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 14. oktobar 2019. godine do 14:00 sati na sledeću imejl adresu:

Za poziciju Projektnog službenika u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu, Kancelarija Antene, Bijelo Polje

Imejl: jovan.jovovic@gsv.gov.me  

Predmet: Project Officer in the JTS Antenna Office in Bijelo Polje / IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia – Montenegro 2014-2020

Za poziciju Programskog saradnika u Kancelariji za evropske integracije, Podgorica

Imejl: jovan.jovovic@gsv.gov.me

Predmet: Programme Associate in the European Integration Office in Podgorica / IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia – Montenegro 2014-2020.

Projektni zadatak za poziciju projektnog službenika možete preuzeti ovde.

Projektni zadatak za poziciju programskog saradnika možete preuzeti ovde.

Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani za intervju.

Obaveštenje o produženom roku za dostavljanje prijava u okviru Konkursa za angažovanje ocenjivača predloga projekata Srbija-Severna Makedonija

20. septembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
30. septembar 2019. u 15:00h

Usled malog broja pristiglih prijava u okviru konkursa za angažovanje ocenjivača predloga projekata objavljenog na sajtu Ministarstva za evropske integracije 9. septembra 2019. godine, obaveštavamo vas da je rok za dostavljanje prijava produžen do ponedeljka, 30. septembra u 15:00 časova.

Detalje konkursa možete pronaći na sledećem sajtu: https://eu.rs-mk.org/

Objavljen Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

12. septembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
27. decembar 2019. u 15:00h

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore i Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, objavilo je Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020.

Poziv je otvoren za sledeće tematske prioritete (TP):

• TP 1 - Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije

• TP 3 - Unapređenje kapaciteta za korišćenje turističkih potencijala programske oblasti

Upustvo za podnosioce predloga projekata, kao i kompletan aplikacioni paket, dostupni su na programskom sajtu, na sledećem linku: https://cbcsrb-mne.org/2nd-call-for-proposals-within-the-ipa-cross-border-cooperation-programme-serbia-montenegro-2014-2020-has-been-launched/

U cilju promocije objavljivanja Drugog poziva, te predstavljanja uslova poziva i aplikacionog paketa, u Crnoj Gori će biti organizovani sledeći događaji:

- Konferencija i informativna sesija, hotel „Hilton”, Podgorica, 16. septembar 2019. godine, s početkom u 11.00 sati

- Informativna sesija, hotel „Franca“, Bijelo Polje, 18. septembar 2019. godine, s početkom u 11.00 sati

U cilju predstavljanja uslova Drugog poziva, aplikacionog paketa, te uspostavljanja projektnih partnerstava, u Republici Srbiji će biti organizovani sledeći događaji:

- Forum za podsticanje projektnih partnerstava i informativna sesija, Priboj, 02. oktobar 2019. godine

- Informativna sesija, Sjenica, 04. oktobar 2019. godine

Zainteresovana javnost će naknadno biti informisana o tačnim lokacijama i vremenu održavanja događaja u Republici Srbiji.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 27. decembar 2019. do 15:00 sati.

Isključivo iz logističkih razloga, molimo sve zainteresovane da prisustvo događajima u Crnoj Gori prijave na sledeću elektronsku adresu: mithat.bahovic@gsv.gov.me

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata – Srbija-Severna Makedonija

09. septembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
23. septembar 2019. u 15:00h

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo, saradnji sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu Republike Severne Makedonije i Ministarstvom finansija Vlade Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU – CFCU objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u  okviru:

Prvog Poziva za podnošenje projekata u Programu prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedonija 2016-2020 u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), alokacije 2016 i 2017 (referenca: EuropeAid/ 165171/ID/MULTI)

Više informacija možete pronaći na sledećem linku: https://eu.rs-mk.org/2019/09/09/konkurs-za-angažovanje-ocenjivača-pred/

Javni poziv za radna mesta na projektu State Aid Control

27. jun 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
04. jul 2019. u 17:00h

Javni poziv za radna mesta na projektu State Aid Control možete da preuzmete ovde.

Objavljen treći poziv za dostavljanje predloga projekta na Interreg-IPA programu prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

Evropska unija investira 10.38 miliona evra u pogranični region Mađarske i Srbije putem programa prekogranične saradnje.

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija je lansirao Treći poziv za podnošenje predloga projekata.

 

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija koji se sufinansira putem IPA fonda (Instrument za pretpristupnu pomoć), lansirao je Treći poziv za podnošenje predloga projekata, sa ukupnim iznosom IPA sredstava od 10.38 miliona evra, koji je namenjen širokom dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija u pograničnom regionu Mađarske i Srbije.   

Treći poziv za podnošenje predloga projekata biće otvoren do 30. septembra 2019. godine. Namenjen je projektima koji imaju za cilj da ostvare pozitivan uticaj na pogranični region u okviru jednog od četiri prioriteta Programa:

 • Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika;
 • Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži;
 • Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa;
 • Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama.

Obavezno je da se finansirani projekti implementiraju u okviru Programske oblasti, koja uključuje županije Čongrad i Bač-Kiškun u Mađarskoj i okruge: Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.

Pravo učešća imaju neprofitne javne ili privatne organizacije čije se centrale ili regionalna predstavništva nalaze u Programskoj oblasti. Detaljne informacije o kriterijumima za podnosioce predloga projekata nalaze se u Smernicama za podnosioce predloga projekata.

Neophodno je da projekti sadrže „prekogranični elemenat“ – da ih čine najmanje jedna neprofitna organizacija sa Mađarske strane i jedna neprofitna organizacija iz Srbije. Takođe, obavezno je da se partnerske organizacije zajednički prijave za sredstva i ukoliko predlog bude odabran, da zajednički implementiraju projekat.

Prijave se moraju podneti onlajn, putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula, kome se može pristupiti putem linka u odeljku Poziv za podnošenje predloga projekata na internet stranici Programa www.interreg-ipa-husrb.com. U ovom odeljku takođe se nalaze smernice i pravila u vezi sa procesom prijavljivanja, kao i ostale relevantne informacije u vezi sa Trećim pozivom.

Projekti odabrani za finansiranje treba da traju najmanje šest meseci i ne duže od 18 meseci.

Tokom trajanja Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata, Program će podnosiocima predloga projekata pružati asistenciju preko Zajedničkog sekretarijata i Antene Zajedničkog sekretarijata. Pored toga, podnosioci predloga projekata imaju na raspolaganju opciju za pronalaženje partnerskih organizacija putem elektronskog alata Partner Search na vebsajtu Programa.

Rezultati Trećeg poziva za podnošenje predloga se očekuju u drugom kvartalu 2020. godine.

Ukupan doprinos EU za Interreg-IPA PGS Mađarska–Srbija program iz IPA fonda je 65.124.000 evra. Uzimajući u obzir nacionalnog partnera i doprinos individualnih partnera na projektima, ukupan budžet Programa iznosi 76.616.474 evra.

###

O programu Interreg-IPA PGS Mađarska-Srbija

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.  

Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvaliteta života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.

Za više informacija, molimo posetite vebsajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com.


Za više informacija, kontaktirajte sa:

Interreg-IPA PGS Mađarska-Srbija
Zajednički sekretarijat

Jelena Dašić, Menadžer za komunikacije: jdasic@interreg-ipa-husrb.com; tel: 36 1 457 55 13

Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Mađarske
(Upravljačko telo Programa)

Zsuzsanna Törő
, Programski menadžer: zsuzsanna.toro@mfa.gov.hu 

Ministarstvo za evropske integracije

Vlada Republike Srbije

(Nacionalno telo Programa)

Katarina Ginić, Koordinator za Program: katarina.ginic@mei.gov.rs

 

Napomena:

Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj dokumenta je isključivo odgovornost  Zajedničkog sekretarijata Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, koji je smešten u Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. i sadržaj ovog dokumenta ni pod kakvim okolnostima ne odražava stav Evropske unije.

 

 

 

 

Javni poziv za ekspertsko radno mesto na projektu Support to Commission for State Aid Control

29. maj 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
05. jun 2019. u 17:00h

Tekst poziva možete da preuzmete ovde.

Javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima

18. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
23. April 2019. u 12:00h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje sledećih poslova:

1. Analiza sprovođenja EU strateškog okvira za IPA instrument i EU kohezionu politiku u oblasti transporta u cilju unapređenja sistema za praćenje međunarodne razvojne pomoći i konsultacija u vezi sa stručnim izrazima i terminologijom iz oblasti koje pokriva poglavlje 14 – Transportna politika, u prevedenom tekstu, nakon sprovedene stručno tehničke redakture – 1 izvršilac.

2. Analiza i praćenje EU strateškog i pravnog okvira u oblasti osnovnih prava koji se primenjuje na programiranje i pripremu projekata za finansiranje iz IPA sredstava i konsultacija u vezi sa stručnim izrazima i terminologijom iz oblasti koje pokriva poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava, u prevedenom tekstu nakon sprovedene stručno tehničke redakture - 1 izvršilac.

3. Analiza i praćenje EU strateškog i pravnog okvira u oblasti zapošljavanja i socijalne politike koji se primenjuje na programiranje i pripremu projekata za finansiranje iz IPA sredstava i pomoć u stručnoj redakturi pravnih tekovina EU iz oblasti iz pregovaračkog Poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje - 1 izvršilac.

Tekst javnog poziva možete da preuzmete ovde.

Referentnu listu možetet da preuzmete ovde.

 

Javni poziv

17. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
22. April 2019. u 12:00h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje poslova:

1. praćenja i analize EU regulativa i drugih propisa o javnim nabavkama koji se primenjuju na programe prekogranične i transnacionalne saradnje koji se sprovode u indirektnom upravljanju i pružanje podrške u stručnoj redakturi pravnih tekovina EU iz oblasti prava privrednih društava.

Tekst javnog poziva možete da preuzmete ovde.

Referentnu listu možete da preuzmete ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete da preuzmete ovde.

Otvoren Treći javni poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Dunav transnacionalnog programa

28. januar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
08. mart 2019. u 14:00h

Treći javni poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Dunav transnacionalnog programa otvoren je za specifične ciljeve 2.2., 2.3., 2.4., 3.2. i 4.1. sa određenim ograničenjima u okviru ostalih specifičnih ciljeva u skladu sa priloženom tabelom:

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/22/54fb54565883a3136d372c4539c7dae36f0728eb.pdf

Predlozi projekata mogu se dostaviti u periodu od 28. januara 2019. do 08. marta 2019. (do 14:00 časova po srednjoevropskom vremenu).

Dunavski transnacionalni program podstiče integraciju politika u Podunavlju kroz projekte koji se bave ključnim izazovima i mogućnostima regije. Program pruža finansijsku podršku transnacionalnim projektima koji doprinose razvoju inovativnog, dostupnijeg i održivijeg Dunavskog regiona.

U ograničenim specifičnim ciljevima, za finansiranje će se uzeti u obzir samo teme obrađene i navedene u Pozivu, a na osnovu kvalitativne ocene predloga projekata.

Zainteresovani potencijalni aplikanti mogu kreirati i raditi na svojim aplikacijama putem elektronskog sistema za praćenje programa (eMS).

Treći poziv sprovodiće se u dva koraka:

U prvom koraku od aplikanata će se tražiti da elektronskim putem kroz sistem za praćenje programa (eMS), podnesu sažetak projekta (Expression of Interest - EoI), u okviru kog je neophodno naglasiti logiku intervencije predloga projekta i njegovu stratešku važnost za DTP. U ovoj fazi neće se dostavljati dodatna prateća dokumentacija.

U drugom koraku prethodno odabrani predlozi projekata koji su dostavljeni u okviru prvog koraka će biti pozvani da podnesu aplikacioni paket koji uključuje potpuno razvijenu aplikacionu formu (AF), koja će sadržati više detaljnih informacija o sadržaju i predstavljaće osnov za odabir projektnih predloga za finansiranje.

DTP kombinuje finansiranje iz strukturnih fondova Evropske unije - Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF) i eksterni fondovi EU - Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) i Evropski instrument za susedstvo (ENI). Program će izdvojiti do 50.910.917,75 EUR ERDF-a, 3.300.163,83 EUR IPA-e i 5.134.221,15 EUR ENI-a za finansiranje projekata u okviru trećeg poziva. Maksimalni doprinos EU u projektima iznosi 85% (za ERDF, IPA i ENI partnere).

Svaki projekat, čija je implementacija ograničena na maksimalno 30 meseci, mora uključiti barem tri finansijska partnera iz tri različite zemlje programskog područja: vodećeg partnera iz zemlje članice EU i najmanje dva projektna partnera. Više informacija o prihvatljivosti partnera možete pronaći u Uputstvu za aplikante.

Dokument objave poziva možete preuzeti putem sledećeg linka: http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/27/81fa9cc6095dcefc43516755d5e5c3d5530a18cd.pdf

Više informacija možete pronaći na programskoj internet stranici:

http://www.interreg-danube.eu/#announcement

Dokumenta za treći poziv možete preuzeti i sa sledeće stranice:

http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals

 

Javni poziv za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija 2014 - 2020.

24. januar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
01. februar 2019. u 15:00h

Tekst javnog poziva možete da preuzmete ovde.

Javni poziv za eksperte na projektu „Tehnička podrška za izgradnju kapaciteta u oblasti zapošljavanja“

11. januar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
28. januar 2019. u 15:00h

 

PLANET S. A., konsultantska kuća iz Grčke, koja predvodi međunarodni konzorcijum, trenutno implementira projekat „Tehnička podrška za izgradnju kapaciteta u oblasti zapošljavanja” koji finansira EU.

Za potrebe implementacije ovog projekta, PLANET S.A. će angažovati eksperte na pozicijama starijeg i mlađeg eksperta sa kratkoročnim angažovanjem. Ovde možete da preuzmete opis poslova i zadataka za ove pozicije.

Molimo Vas da pošaljete svoje radne biografije (CV) u EU formatu, obavezno na engleskom jeziku, na adresu info.cbep.planet@gmail.com do 28. 1. 2019. godine, uz naznaku pozicije za koju ste zainteresovani i vašeg nivoa iskustva (stariji/mlađi). Radne biografije u kojima nije označena oblast i nivo iskustva neće biti razmatrane.

Javni poziv za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija 2014-2020

11. decembar 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
19. decembar 2018. u 15:00h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija 2014-2020:

 1. ZS eksperta za monitoring - šef Antene Zajedničkog sekretarijata - jedan (1) izvršilac.
 2. ZS ekspert za monitoring - jedan (1) izvršilac.
 3. Službenik zadužen za prvostepenu kontrolu - jedan (1) izvršilac.

Ovde možete da preuzmete opis poslova i zadataka za ove pozicije.

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet strani Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do 19. decembra 2018. godine u 15,30 sati.

Prijava sa propratnim motivacionim pismom i biografijom na srpskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i o odgovornosti na tim poslovima, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i podatke o eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata

Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uslove biće pozvani na intervju, najkasnije u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Konkurs za angažovanje projektnog službenika u Prijepolju

27. septembar 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. oktobar 2018. u 15:00h

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo, objavljuje konkurs za angažovanje Projektni službenik u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu u Prijepolju za IPA Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora 2014−2020.

Ovde možete da preuzmete opis poslova i zadataka za ovu poziciju.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u predmetnom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, na e-mail adresu Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivu radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: &bdxuo;Konkurs - PROJEKTNI SLUŽBENIK U PRIJEPOLjU &ldxuo;.

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do petka 12.10.2018. godine, do 15:30 časova, će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na razgovor.

 

OGLAS ZA RADNO MESTO - KONKURS ZA ANGAŽOVANjE PROJEKTNOG SLUŽBENIKA SA SPECIJALIZACIJOM U OBLASTI FINANSIJA, SRBIJA-MAKEDONIJA

27. septembar 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. oktobar 2018. u 15:00h

Ministarstvo za lokalnu samoupravu Vlade Republike Makedonije objavljuje konkurs za angažovanje lica ugovorom o delu za obavljanje poslova projektnog službenika sa specijalizacijom u oblasti finansija u pridruženoj kancelariji pri zajedničkom tehničkom sekretarijatu Kumanovu, u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Makedonija.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u predmetnom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, na e-mail adresu Programa prekogranične saradnje Srbija-Makedonija: cbc-srbmk@mei.gov.rs.

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: &bdxuo;Konkurs - PROJEKTNI SLUŽBENIK SA SPECIJALIZACIJOM U OBLASTI FINANSIJA &ldxuo;.

Blagovremenim će se smatrati samo prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do petka 12.10.2018. godine do 15:30 časova.

Detaljne informacije možete naći ovde.

 

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, koja je Upravljačko telo Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska–Srbija za period 2014–2020 i Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina–Crna Gora za period 2014–2

17. septembar 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
28. septembar 2018. u 10:00h

Tender za nabavku intelektualnih usluga ocenjivanja Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija za period 2014-2020 i Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora za period 2014-2020 (u daljem tekstu: Interreg IPA programi), objavljen 7. septembra 2018. godine, obuhvata evaluaciju sledećih aspekata oba Interreg IPA programa:

 1. Upravljanje Interreg IPA programima i programskim procedurama
 2. Sprovođenje Interreg IPA programa
 3. Sprovođenje Komunikacione strategije za Interreg IPA programe.

Spoljni ocenjivači koji rade za ponuđače angažovane u okviru ovog tendera analiziraće i proceniće efikasnost i uticaj Interreg IPA programa. Rezultati će biti iskorišćeni kako bi se dobile neophodne informacije i pružila podrška telima Programa u poboljšanju kvaliteta sprovođenja Interreg IPA programa, i kako bi se u budućnosti planirale politike Interreg IPA programa.

Očekuje se da spoljni saradnici počnu sa ocenjivanjem u oktobru - novembru 2018. godine.

Celokupna tenderska dokumentacija dostupna je ovde. Broj objave tendera je 2018/S 0F2-0024463.

Tender je otvoren u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi Republike Hrvatske (NN 120/2016).

Više informacija možete pronaći na linku: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/novost/tender-for-the-evaluation-of-programmes-open-till-28-september-2018/

Otvoren poziv za spoljne nezavisne stručnjake za ocenjivanje projektnih predloga u okviru Drugog poziva Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014 -2020. 

04. septembar 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
11. septembar 2018. u 16:00h

 

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske kao Upravljačko telo Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014 - 2020. objavljuje Poziv za učešće u postupku javne nabavke za ocenjivanje projektnih predloga primljenih u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014 - 2020. Rok za prijave je do 11. septembar 2018, do 16 časova, na engleskom ili jednom od zvaničnih jezika ovog Programa, u latiničnom formatu. Ponude se podnese u elektronskoj formi na adresu: zaposljavanje@arr.hr uz upućivanje: &bdxuo;Usluge ocjenjivanja HR-RS&ldxuo;. Više informacija i dokumentaciju možete da preuzmete OVDE.

Javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje poslova

22. avgust 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
27. avgust 2018. u 12:00h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje poslova:

 1. Praćenja i analize EU regulativa i drugih propisa o nepravilnostima i slučajevima prevara koji se primenjuju na programe prekogranične i transnacionalne saradnje koji se sprovode u deljenom upravljanju i pružanje podrške u stručnoj redakturi pravnih tekovina EU iz oblasti iz pregovaračkog Poglavlja 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Ugovor može biti zaključen na period koji ne može biti duži od 120 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini,                          

Uslovi angažovanja:

 • Kandidat treba da bude državljanin Republike Srbije;
 • stečeno visoko obrazovanje naučne oblasti pravnih nauka ili naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
 • najmanje 7 godina radnog iskustva u struci;
 • znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na računaru.

Način podnošenja prijava

Prijave se podnose putem elektronske pošte na e-adresu: cbc@mei.gov.rs  u roku od pet dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet strani Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do 27.8.2018. godine do 12:00 časova.

Sadržaj prijave

Prijava sa propratnim motivacionim pismom i biografijom na srpskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i o odgovornosti na tim poslovima, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i podatke o eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu, e-mail adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata

Prijave svih kandidata koji zadovoljavaju gore navedene uslove će biti ocenjivane u skladu sa potrebama posla, a  samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju, najkasnije u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Referentnu listu lica koja ispunjavaju uslove za angažovanje ugovorom o privremenim i povremenim poslovima možete da preuzmete ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete da preuzmete ovde

PONOVLjENI OGLAS ZA RADNO MESTO - KONKURS ZA ANGAŽOVANjE PROJEKTNOG SLUŽBENIKA SA SPECIJALIZACIJOM U OBLASTI FINANSIJA, SRBIJA-MAKEDONIJA

03. avgust 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
22. avgust 2018. u 15:00h

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavljuje konkurs za angažovanje lica ugovorom o delu za obavljanje poslova projektnog službenika sa specijalizacijom u oblasti finansija u zajedničkom tehničkom sekretarijatu Leskovcu, u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Makedonija.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u predmetnom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, na e-mail adresu Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivu radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs.

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: &bdxuo;Konkurs - PROJEKTNI SLUŽBENIK SA SPECIJALIZACIJOM U OBLASTI FINANSIJA &ldxuo;.

Blagovremenim će se smatrati samo prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do srede 22.8.2018. godine do 15:30 časova.

Detaljne informacije možete naći u ovom dokumentu.

Obaveštenje o produženom roku za dostavljanje prijava u okviru Konkursa za angažovanje ocenjivača predloga projekata

04. jul 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
31. jul 2018. u 15:00h

Usled malog broja pristiglih prijava u okviru konkursa za angažovanje ocenjivača predloga projekata objavljenog na sajtu Ministarstva za evropske integracije 1. juna 2018. godine, produžavamo rok za dostavljanje prijava za koje je konkurs bio otvoren u periodu od 1.  juna do 6. jula do 12:00 časova.
Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs 

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do 31. jula 2018. godine u 15:30 časova.

Detalje konkursa možete pogledati ovde.

Zapošljavanje eksternih procenitelja za procenu sheme dodele bespovratnih sredstava „Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modela aktivne inkluzije“

07. jun 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
15. jun 2018. u 15:00h

Referentni broj: CFCU-INT-2018-1

Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU), objavljuje otvoreni poziv za izbor nezavisnih eksternih procenitelja za gore navedenu shemu dodele bespovratnih sredstava koju finansira EU. Prilog ovom pozivu uključuje:

Uputstva za zainteresovane strane - procenitelje sheme dodele bespovratnih sredstava:

Aneks 1 - Procenitelji projektnog zadatka >>> 

Aneks 2 - Evaluaciona mreža >>>

Ponude bi trebalo da budu podnete pre isteka roka navedenog u tački 1. Uputstva za zainteresovane strane, odnosno 15. juna 2018. godine u 15:00 časova. Pored toga, u tački 1. je data i adresa za podnošenje ponuda.

 

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata

01. jun 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
06. jul 2018. u 12:00h

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo, objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru:

 - Drugog poziva za podnošenje predloga projekata INTERREG - IPA programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija za finansijsku perspektivu 2014-2020 (referentca: CCI CCI broj 2014TC16I5CB007).

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju minimum sledeće uslove:

Kvalifikacije i veštine

 • Univerzitetska diploma od najmanje četiri godine trajanja studija; 
 • Odlično poznavanje engleskog jezika, dok će se poznavanje lokalnih jezika smatrati kao prednost; 
 • Poznavanje bugarskog i srpskog zakonodavstva u relevantnoj oblasti smatraće se kao prednost;
 • Poznavanje rada na računaru; 
 • Dobre analitičke i veštine prezentovanja na papiru; 
 • Spremnost za putovanja u susedne zemlje, po potrebi. 

Opšte radno iskustvo

• Minimalno pet godina opšteg radnog iskustva nakon sticanja univerzitetske diplome.

Specifično radno iskustvo

• Minimalno tr godine relevantnog radnog iskustva vezanog za programe/projekte finansirane od strane EU; 

• Minimalno dve godine radnog iskustva u sektorima relevantnim za tematske prioritete i specifične ciljeve Poziva za podnošenje predloga projekata; 

• Prethodno iskustvo u ocenjivanju predloga projekata i programa finansiranih od strane EU ili drugih donatora na području zemalja Zapadnog Balkana kao i onih koju su povezani sa pomenutim pozivom će biti smatrano kao prednost; 

• Poznavanje IPA programa prekogranične saradnje u zemljama Zapadnog Balkana će, takođe, biti smatrano kao prednost.

Cilj ovog konkursa je sastavljanje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno telo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavanu gore navedene uslove da učestvuju na razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir uspešnih kandidata su detaljno navedeni u dokumentu &bdxuo;Terms of Reference for experts (&xuot;assessors&xuot;) to assist in the evaluation of grant applications received in the framework of the call for proposals CCI Number: 2014TC16I5CB007 &ldxuo;.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u pomenutom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, u formatu iz priloga, na e-mail adresu Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs 

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: &bdxuo;Konkurs - (referenca: broj 2014TC16I5CB007) &ldxuo;. Molimo vas da, takođe,  navede vaše kontakt podatke (broj telefona/ broj mobilnog  telefona, e-mail adresu ako se razlikuje od adrese podnošenja, poštansku adresu).

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do  6.7.2018. godine, do 12 časova, će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na učešće na razgovoru

Više od pet miliona evra za javnu infrastrukturu

U okviru podrške Evropske unije unapređenju infastrukture u dva regiona- Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije, u toku je poziv za podnošenje predloga projekata lokalne infrastrukture za koje je EU opredlila  5,2 miliona evra. Poziv je otvoren do 29. juna 2018. godine, a pravo učešća imaju 99 lokalnih samouprava uključenih u realizaciju programa EU PRO koji se finansira iz IPA programa za 2016. godinu, a sprovodi ga Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Vladom Srbije, prvenstveno sa Ministarstvom za evropske integracije.

Ukazujući na značaj ovog projekta ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović je rekla da &bdxuo;Proces evropskih integracija nije cilj sam po sebi, već predstavlja mehanizam ukupnog unutrašnjeg razvoja naše zemlje. U tom smislu od izuzetne važnosti je da lokalne samouprave na ovaj način mogu da jačaju kapacitete kako bi u budućnosti koristile više sredstava iz evropskih fondova. Stoga pozivam gradove i opštine da iskoriste sve mogućnosti koje pruža EU PRO projekat i konkurišu sa projektima koji će doprineti održivom regionalnom razvoju i unaprediti kvalitet zdravstvenih, socijalnih i komunalnih usluga koje uživaju naši građani&ldxuo;.    

Lokalne samouprave mogu da konkurišu sa projektima koji doprinose boljem životu stanovništa, kao što su obnova i izgradnja obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite, kao i projektima usmerenim na poboljšanje uslova života pripadnika i pripadnica ugroženih grupa, posebno romske zajednice, kroz unapređenje postojeće socijalne i komunalne infrastrukture. Projekti takođe mogu da se odnose na unapređenje zaštite životne sredine, odnosno upravljanje čvrstim otpadom, prečišćavanje otpadnih voda, ili unapređenje energetske efikasnosti.

Vrednost pojedinačnih projekata će se kretati u rasponu od 50.000 evra do 150.000 evra, a lokalne samouprave mogu da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta koji može biti finansiran. Preduslov za konkurisanje je postojanje građevinske dozvole.

Svaki predlog projekta će morati da sadrži objašnjenje kako će se kroz realizaciju doprineti unapređenju i poštovanju principa dobrog upravljanja (odgovornosti, efikasnosti, transparentnosti, učešća građana i nediskriminacije) u datoj lokalnoj samoupravi.

Kako bi približio uslove konkursa i način prijave EU PRO će u periodu od 8. do 18. maja 2018. godine održati informativne sesije za sve zainteresovane lokalne samouprave  u Šapcu (održana 8. maja), Užicu (održana 9. maja), Kragujevcu, Kraljevu, Smederevu, Zaječaru, Leskovcu i Nišu.

Više informacija o pozivu kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na EU PRO_javni pozivi.

Obaveštenje o produženom roku za dostavljanje prijava u okviru javnih poziva

Usled tehničkih problema sa serverom nastalih u periodu od 16.-19. aprila, produžavamo rok za dostavljanje prijava za koje su javni pozivi bili otvoreni u periodu od 16.  aprila do 24. aprila do 14:00 časova i to za:

- Koordinatora projekta pod nazivom &bdxuo;Facility Point - Supporting the governance of the EUSAIR&ldxuo;  za podršku sprovođenju makro-regionalne strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) u okviru Interreg 5-b Jadransko-jonskog programa transnacionalne saradnje 2014-2020 - ADRION;

- Poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija 2014-2020 - Službenik za podršku i sprovođenje tehničke pomoći - 1 izvršilac;

- Angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija 2014-2020 - Službenik zadužen za prvostepenu kontrolu - 1 izvršilac;

- Angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020 - Službenik zadužen za prvostepenu kontrolu - 1 izvršilac.

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do 27. aprila 2018. godine u 15:30 časova.

Konkurs za angažovanje projektnog službenika sa specijalizacijom u oblasti komunikacije i informisanja

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo, objavljuje konkurs za angažovanje projektnog službenika sa specijalizacijom u oblasti komunikacije i informisanja pri zajedničkim tehničkim sekretarijatima za IPA Programe prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora i Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u predmetnom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, na e-mail adresu Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivu radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: &bdxuo;Konkurs - PROJEKTNI SLUŽBENIK SA SPECIJALIZACIJOM U OBLASTI KOMUNIKACIJE I INFORMISANjA &ldxuo;.

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do petka 4.5.2018. godine, do 15:30 časova, će biti uključeni u listu.

Sve ostale informacije vezane za konkurs možete pronaći u dokumentima u prilogu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na razgovor.

Javni poziv za koordinatora projekta pod nazivom „Facility Point – Supporting the governance of the EUSAIR“

16. April 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
24. April 2018. u 14:00h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica za posao koordinatora projekta pod nazivom &bdxuo;Facility Point - Supporting the governance of the EUSAIR&ldxuo; za podršku sprovođenju makro-regionalne strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) u okviru Interreg 5-b Jadransko-jonskog programa transnacionalne saradnje 2014-2020 - ADRION.

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od osam dana od datuma objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do 24. aprila 2018. godine do 14:00 časova.

Tekst javnog poziva možete da preuzmete ovde.

Javni poziv poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija 2014-2020

16. April 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
24. April 2018. u 14:00h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija 2014-2020:

Službenika za podršku i sprovođenje tehničke pomoći - 1 izvršilac.

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet strani Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do 24. aprila 2018. godine do 14:00 časova.

Tekst javnog poziva možete da preuzmete ovde.

Javni poziv za za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija 2014-2020

16. April 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
24. April 2018. u 14:00h

Javni poziv za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija 2014-2020:

Službenik zadužen za prvostepenu kontrolu - 1 izvršilac.

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od osam dana od dana objavljivanja  javnog poziva na internet strani Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do 24. aprila 2018. godine do 14:00 časova.        

Tekst konkursa možete da preuzmete ovde.     

Tekst ispravke javnog poziva možete da preuzmete ovde.       

Javni poziv za za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020

16. April 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
24. April 2018. u 12:00h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020:

Službenik zadužen za prvostepenu kontrolu - 1 izvršilac.

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet strani Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do 24. aprila 2018. godine do 14:00 časova.

Tekst konkursa možete da preuzmete ovde.

                                

Drugi poziv za prijavu predloga projekata u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020

30. mart 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
05. jul 2018. u 14:00h

Drugi javni poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020 je otvoren 30. marta 2018. godine.

Pozivamo sve potencijalne aplikante da dostave svoje prijave putem elektronskog sistema za praćenje (eMS) do 5. jula 2018. godine do 12:00 časova.

Projekti će biti podržani u okviru sledećih prioritetnih osa:

1. Unapređenje kvaliteta javnih socijalnih i zdravstvenih usluga;

2. Zaštita životne sredine i biodiverziteta, poboljšanje prevencije rizika i unapređenje korišćenja energije iz obnovljivih izvora i energetske efikasnosti;

3. Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnog i prirodnog nasleđa; i

4. Unapređenje konkurentnosti i razvijanje poslovnog okruženja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru drugog poziva je 17.915.469,24 evra, od čega se 15.228.148,85 evra finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), a 2.687.320,39 evra je nacionalno sufinansiranje.

Više informacija možete pronaći na: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/2nd-call-proposals/

Programska tela organizovaće četiri informativne radionice, na teritoriji Republike Srbije u Subotici i Sremskoj Mitrovici, a na teritoriji Republike Hrvatske u Iloku i Našicama kako bi pružili detaljne informacije i praktične savete svim zainteresovanima potencijalnim aplikantima.

Informacije o datumu i mestu održavanja radionica biće objavljene na internet stranici Ministarstva za evropske integracije www.mei.gov.rs  i internet stranici Programa:  http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/2nd-call-proposals/  

Drugi poziv za dostavljanje predloga projekta u okviru Jadransko - jonskog transnacionalnog programa - ADRION

26. mart 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
26. jun 2018. u 15:00h

Objavljen je Drugi javni poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Interreg 5 - b Jadransko - jonskog programa saradnje 2014 - 2020 - ADRION.

Jadransko-jonski program ima za cilj da pruži podršku projektima transnacionalne saradnje koji jačaju ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Jadransko-jonskom regionu. Programska oblast obuhvata teritoriju osam zemalja - Albanije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Italije, Slovenije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Poziv je objavljen za definisane teme u okviru programskog prioriteta br. 2: Održivi region radi postizanja sledećih specifičnih ciljeva: 2.1. Promovisanje održive valorizacije i očuvanja prirodnog i kulturnog nasleđa kao sredstva rasta u Jadransko - jonskom regionu; i 2.2. Povećanje kapaciteta za transnacionalno rešavanje problema ranjivosti životne sredine i fragmentacije i očuvanje ekosistemskih usluga u Jadransko - jonskom regionu.

Ukupan iznos raspoloživih EU sredstava u okviru drugog poziva iznosi 34.354.026,50 evra, od čega se 29.197.521,05 evra finansira iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i 5.156.505,45 evra iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II).

Rok za podnošenje prijava je 26. jun 2018. do 15:00 časova. Detaljna uputstva za prijavljivanje projekata mogu se preuzeti na zvaničnoj programskoj internet stranici: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/second-call-for-proposals-priority-axis-2/.

Povodom otvaranja drugog javnog poziva za dostavljanje predloga projekata, Ministarstvo za evropske integracije organizovaće informativni seminar u Beogradu. Informacije o datumu i mestu održavanja seminara biće objavljene na internet stranici Ministarstva za evropske integracije www.mei.gov.rs  i internet stranici ADRION programa www.adrioninterreg.eu.

Konkurs za studentske radove o Evropskoj uniji

19. februar 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
16. April 2018. u 00:00h

Ministarstvo za evropske integracije raspisuje konkurs za tri najbolja studentska rada u oblasti evropske integracije i procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji kako bi podstaklo mlade akademske građane da se uključe u argumentovanu debatu u vezi sa članstvom naše zemlje u Evropskoj uniji.

Radovi bi trebalo da odgovore na jednu od četiri predložene oblasti:

 1. Srbija u procesu pristupanja EU: izazovi i perspektive politike proširenja EU;
 2. Reformski potencijal evropske integracije za Srbiju: razvojni, normativni i vrednosni aspekti;
 3. Kulturne, društvene i političke dimenzije evropskog identiteta;
 4. Mitovi o EU: predrasude o evrointegraciji kao posledica nedovoljne informisanosti.

Komisija sastavljena od profesora Univerziteta u Beogradu procenjivaće kvalitet pristiglih radova, a za autore tri najbolja predviđeni su honorari u iznosu od 85.000, 55.000 i 35.000 dinara. Pored tri najbolje rangirana, i radovi koji ispune kriterijume, biće objavljeni u elektronskom zborniku studentskih radova koji su pristigli na konkurs.

Konkurs je otvoren za studente završnih godina osnovnih akademskih studija (studenti treće i četvrte godine), kao i za studente master akademskih studija na univerzitetima u Republici Srbiji.

Rok za slanje radova je 16. april 2018. godine.

Tekst konkursa možete da preuzmete ovde.

Rešenje o pokretanju studentskog konkursa možete da preuzmete ovde.

Drugi poziv za prikupljanje predloga projekata

22. januar 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
23. April 2018. u 17:00h

Ministarstvo za regionalni razvoj i javne radove Republike Bugarske

(Upravljačko telo Programa)
u saradnji sa

Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije

(Nacionalno telo Programa)

Objavljuje 22. januara 2018. godine drugi javni poziv za prikupljanje predloga projekata sa ciljem poboljšanja prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2014-2020. Program je ko-finansiran iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć II (IPA II fond) Evropske unije.

Opšti cilj Programa je postizanje uravnoteženog i održivog razvoja pograničnog regiona između Bugarske i Srbije kao deo evropskog prostora, kroz planiran ekonomski rast, prilagođavanje klimatskim promenama i unapređenje sistema obrazovanja.

Ukupna suma izdvojena za drugi poziv za prikupljanje predloga projekata je  12 121 602 evra.

Projektni predlozi treba da budu u okviru jedne od ispod navedenihprioritetnih osa programa i, u okviru njih, ključnih oblasti podrške:

 • Prioritetna osa 1: Održivi turizam
  • Specifični cilj 1.1: Turistička atraktivnost;
  • Specifični cilj 1.2: Prekogranični turistički proizvod;
  • Specifični cilj 1.3: Direktna saradnja među ljudima i umrežavanje.
 • Prioritetna osa 2: Mladi
  • Specifični cilj 2.1: Veštine i preduzetništvo;
  • Specifični cilj 2.2: Direktna saradnja među ljudima i umrežavanje.
 • Prioritetna osa 3: Životna sredina
  • Specifični cilj 3.1: Zajedničko upravljanje rizicima;
  • Specifični cilj 3.2: Zaštita prirode.

Krajnji cilj Programa je povećanje kapaciteta lokalnih i regionalnih vlasti za razvoj i implementaciju zajedničkih projekata u prihvatljivom prekograničnom području Programa, definisanih na sledeći način:

 • Za Bugarsku (na nivou NUTS III) oblasti: Vidin, Montana, Vraca, Sofijska, Pernik, Ćustendil;
 • Za Srbiju (na nivou NUTS III) okruzi: Borski, Zaječarski, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Prijavni paket dokumenata i uputstvo za kandidate dostupni su na sledećim internet stranicama:

Rok za dostavljanje predloga projekata je 23. april 2018. godine u 17:00 časova po lokalnom bugarskom vremenu (EET). Podnošenje predloga projekata vršiće se elektronski putem elektronskog sistema: https://bp.ipacbc-bgrs.eu/beneficiary_reg/registration/add

U narednom periodu u Bugarskoj i Srbiji će biti organizovane informativne radionice za potencijalne kandidate. Vreme i mesto održavanja informativnih radionica biće objavljeni na sajtu programa (www.ipacbc-bgrs.eu).

Za dodatne informacije možete se obratiti Zajedničkom Sekretarijatu (ZS) programa:

 • Glavna kancelarija u Sofiji: tel. +359 2 9405 689;
 • Lokalna kancelarija u Nišu: tel. +381 18 513 224.

Paket dokumenata za kandidate:

Raspisan konkurs za radno mesto u Zajedničkom sekretarijatu Jadransko-jonskog transnacionalnog programa – ADRION

11. januar 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
02. februar 2018. u 00:00h

Telo za upravljanje Interreg V-B Jadransko-jonskim programom transnacionalne saradnje - ADRION raspisalo je konkurs za radno mesto Saradnika za komunikacije i menadžera internet sadržaja u okviru Zajedničkog sekretarijata programa u Bolonji, Italija. Rok za dostavljanje prijava od strane zainteresovanih kandidata je 2. februar 2018. godine. Detalji konkursa dostupni su na zvaničnoj internet stranici programa ADRION: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2018/01/10/we-are-looking-for-a-communications-officer-for-the-adrion-joint-secretariat/  

Objavljen Drugi javni poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

27. novembar 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
30. mart 2018. u 17:00h

Objavljen je Drugi javni poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija. Rok za podnošenje predloga projekata je 30. mart 2018. godine. Za finansiranje projekata u drugom pozivu opredeljeno je nešto više od 20 miliona evra IPA sredstava, a zajedno sa nacionalnim kofinansiranjem, vrednost poziva premašuje 23 miliona evra. Po prioritetnim oblastima IPA sredstva su raspodeljena na sledeći način:

 • Promovisanje zapošljavanja i osnovne usluge za inkluzivni rast 6.737.774 €
 • Zaštita životne sredine i upravljanje rizicima 9.813.050 €
 • Održiva pokretljivost i pristupačnost 2.007.553 €
 • Atraktivnost za održivi turizam 1.717.943 €

Teritorijalne oblasti obuhvaćene  programom su okruzi severno-banatski, srednjo-banatski, južno-banatski, podunavski, braničevski i borski u Srbiji, i županije Timiš, Karaš Severin i Mehedinci u Rumuniji.

Zainteresovane organizacije projekte podnose elektronski, putem portala http://ems-rors.mdrap.ro .

Više informacija o Interreg IPA programu prekogranične saradnje Rumunija - Srbija, kao i Uputstvo za podnosioce projekata zainteresovani kandidati mogu naći na programskom veb sajtu:

www.romania-serbia.net.

 

Oglas za radno mesto - šef zajedničkog tehničkog sekretarijata u Leskovcu - Program Srbija -Makedonija

20. novembar 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
26. novembar 2017. u 01:00h

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije oglašava javni poziv za angažovanje lica ugovorom o delu za obavljanje poslova Šefa zajedničkog tehničkog sekretarijata (ZTS) u Leskovcu, u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Makedonija.

Prijave se podnose na e-adresu cbc@mei.gov.rs u roku od sedam dana od dana njegovog objavljivanja na internet strani Ministarstva za evropske integracije (www.mei.gov.rs) i Informacionog sistema za koordinaciju razvojne pomoći u Republici Srbiji ISDAKON (www.evropa.gov.rs).

Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do nedelje 26. novembra 2017. godine. Detaljne informacije možete naći u dokumentu u prilogu.

Otvoren prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje SRB-CG 2014-2020

15. novembar 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
26. januar 2018. u 15:00h

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvom evropskih poslova Crne Gore objavljuje Prvi poziv za podnošenje predloga projekata.

Projekti će biti finansijski podržani iz IPA budžeta prekograničnog programa Srbija-Crna Gora za 2014. i 2015. godinu.

Ciljevi upravo objavljenog Prvog poziva za dostavljanje predloga projekata, u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020, predviđeno je da se realizuju kroz dva tematska prioriteta:

 • Promocija zapošljavanja, mobilnost radne snage i socijalna i kulturna inkluzija u prekograničnoj oblasti sa posebnim ciljem povećanja zapošljivosti i mogućnosti zapošljavanja;
 • Zaštita životne sredine, promovisanje ublažavanja efekata i prilagođavanja klimatskim promenama, sprečavanje rizika i upravljanje rizikom sa posebnim ciljem zaštite prirodnih resursa.

Aktivnosti finansirane kroz projekte mogu se sprovoditi samo na programskom području.

Predloge projekata slati poštom, dostaviti lično ili putem kurirske službe na sledeću adresu:

Ministarstvo finansija

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU)

Odeljenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje

Sremska 3-5, V sprat,

11000 Beograd, Republika Srbija

Rok za dostavljanje rezimea projekata je 26. januar 2018. (u slučaju lične dostave, rok za prijem je 15:00 sati istog dana). Prijave koje budu podnete posle ovog roka biće isključene iz procesa ocenjivanja.

Ovim pozivom za podnošenje predloga projekata su opredijeljena sredstva u iznosu od 2,04 miliona evra koja će biti dodeljivana u formi donacije (bespovratne finansijske pomoći), pri čemu korisnici obezbeđuju, u vidu sufinansiranja, minimum 15% ukupnog budžeta predloženog projekta iz sopstvenih izvora, ili iz sredstava koja nisu iz budžeta Evropske unije. Minimalni iznos donacije po ugovoru je 120.0000 evra dok je maksimalni iznos 400.000,00 evra.

Uputstvo za podnosioce predloga projekata kao i svu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Javni poziv za nabavku novog motornog vozila za potrebe sprovođenja INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija

03. oktobar 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
13. oktobar 2017. u 12:00h

Javni poziv za nabavku novog motornog vozila za potrebe sprovođenja INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.

Referentni broj: 42345/MEI/4

Tenderska dokumentacija.

Otvoren poziv za stručno osposobljavanje i usavršavanje
Javni poziv - Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020

29. maj 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
06. jun 2017. u 23:00h

Kancelarija za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica ugovorom o delu za poslove na sprovođenju Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020: Službenik za podršku Nacionalnom telu - 1 izvršilac.

Osnovni zadatak Službenika za podršku Nacionalnom telu u sprovođenju Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020, sa radnim mestom u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje u Beogradu i u okviru radnog vremena Kancelarije za evropske integracije i to radnim danima od 7,30 do 15,30 časova, je pružanje podrške Sektoru za programe prekogranične i transnacionalne saradnje u realizaciji Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020.

Ceo tekst poziva možete da preuzmete ovde.

Otvoren drugi Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Dunav transnacionalnog Programa

09. maj 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
06. jun 2017. u 15:00h

Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Dunav transnacionalnog Programa otvoren je za prioritete 1,2, i 3. Predlozi projekata mogu se dostaviti u periodu od 09.05.2017 do 06.06.2017 (do 15:00 časova po srednjoevropskom vremenu).

Dunavski transnacionalni program podstiče integraciju politika u Podunavlju kroz projekte koji se bave ključnim izazovima i mogućnostima regije. Program pruža finansijsku podršku transnacionalnim projektima koji doprinose razvoju inovativnog, dostupnijeg i održivijeg Dunavskog regiona.

Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata otvoren je za specifične ciljeve 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 i 3.2, sa određenim ograničenjima u okviru specifičnih ciljeva 1.1, 2.1 i 3.1, dok su specifični ciljevi  4.1 i 4.2 zatvoreni u okviru ovog Poziva. U ograničenim specifičnim ciljevima, za finansiranje će se uzeti u obzir samo teme obrađene i navedene u Pozivu, na na osnovu kvalitativne ocene predloga projekata.

 

DTP kombinuje finansiranje iz strukturnih fondova Evropske unije - Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF) i eksterni fondovi EU - Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) i Evropski instrument za susedstvo (ENI). Program će izdvojiti do 50.834.974,48 EUR ERDF-a, 4.420.498,53 EUR IPA-e i 4.653.192,00 EUR ENI-a za finansiranje u okviru drugog Poziva. Maksimalni doprinos EU-u projektima iznosi 85% (za ERDF, IPA i ENI partnere).

Svaki projekat, čija je implementacija ograničena na maksimalno 36 meseci, mora uključiti barem tri finansijska partnera iz tri različite zemlje programskog područja: vodećeg partnera iz zemlje članice EU i najmanje dva projektna partnera. Više informacija o prihvatljivosti partnera možete pronaći u Uputstvu za aplikante.

Dokument Poziva možete da preuzmete ovde.

Više informacija možete pronaći na programskoj internet stranici:

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/571

Dokumenta za drugi Poziv možete preuzeti  i sa sledeće stranice:

http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals

Javni poziv za PRAG eksperta za program „Podrška privredi Republike Srbije kroz nabavku dobara za pet resornih minstarstava”

24. April 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
09. maj 2017. u 09:00h

Kancelarija za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima za sledeće:

 1. Kontrola sprovođenja postupka javnih nabavki u skladu sa procedurama ugovaranja za ugovore spoljne pomoći EU koji se finansiraju iz opšteg budžeta EU (PRAG) u vezi sa realizacijom projekta &bdxuo;Podrška privredi Republike Srbije kroz nabavku dobara za pet resornih ministarstava&ldxuo; - 1 izvršilac

Javni poziv možete da preuzmete ovde.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostorija za potrebe Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa prekogranične saradnje Srbija-Makedonija u Leskovcu (ZTS Leskovac).

31. mart 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
06. April 2017. u 00:00h

U svrhu sprovođenja aktivnosti programa prekogranične saradnje Srbija - Makedonija, koji se finansira iz IPA II sredstava, Kancelarija za evropske integracije oglašava javni poziv za dostavljanje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostorija za potrebe Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa prekogranične saradnje Srbija-Makedonija u Leskovcu (ZTS Leskovac).

Ponuda treba da sadrži podatke o poslovnim prostorijama koje treba da zadovolje sledeće kriterijume:

 1. Prostor treba da bude takav da obezbeđuje adekvatne uslove za instalaciju opreme ZTS, da obezbeđuje prostor za 3 (tri) posebna radna stola, toalet, i prostor ne sme biti manji od 25m2, sa mogućnošću korišćenja dodatne sale ili kancelarije (prostor za održavanje manjih sastanaka).
 2. Prostorije treba da budu opremljene adekvatnim grejnim telima, kapaciteta dovoljnog da obezbede adekvatno zagrevanje prostorija. Prostorije treba da budu opremljene operativnim priključcima za telefon i internet. Toalet mora da bude opremljen svom neophodnom sanitarnom opremom (lavabo sa operativnom baterijom za vodu, operativna toaletna školjka i druga oprema neophodna za redovna korišćenje toaleta).
 3. Zakupodavac je dužan da obezbedi funkcionalnost svih instalacija (električne instalacije, vodovod, kanalizacija, grejanje, stolarija, provetravanje i dr.) u prostoru sa najkasnije sa datumom početka trajanja ugovora. Zakupodavac je dužan da obezbedi održavanje i servisiranje svih internih instalacija ukoliko dođe do prestanka njihovog rada (električne instalacije, vodovod, kanalizacija, grejanje, stolarija, provetravanje i dr.), a iz razloga koji nisu izvazvani neadekvatnim rukovanjem.
 4. Poželjno je da se poslovni prostor nalazi u užem jezgru grada Leskovca.
 5. Prostorije su Zajedničkom tehničkom sekretarijatu potrebne od juna 2017. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je 06.04.2017. godine na sledeću mejl adresu: snovkovic@mei.gov.rs.

Uz ponudu je obavezno dostavljanje fotografija na kojima se jasno vide svi delovi prostorija uključujući i toalet.

Kriterijum za izbor neće biti isključivo ponuđena cena već najbolji odnos cene i kvaliteta.

Otvoren javni poziv za radno mesto u Zajedničkom sekretarijatu programa prekogranične saradnje Hrvatska -Srbija

23. mart 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
31. mart 2017. u 00:00h

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske raspisala je javni poziv za  projektnog menadžera u programu prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020 - 1 izvršilac na neodređeno radno vreme uz obavezni probni rad od 6 meseci.

Mesto rada je Zagreb, Republika Hrvatska.

Konkurs je otvoren do 30. marta 2017. godine.

Više informacija možete pronaći na sajtu Programa  http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/novost/1210/ ili na sajtu Regionalne razvojne agencije Republike Hrvatske http://www.arr.hr/vijesti-i-najave/javni-natjecaj-za-primanje-u-radni-odnos-11.

Javni konkurs za angažovanje osoblja u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020.

03. mart 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
16. mart 2017. u 01:00h

Direkcija za evropske integracije, kao Operativna struktura za implementaciju IPA II programa prekogranične saradnje u BiH, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za sledeće pozicije:

Project Officer sa mestom angažovanja u Tuzli, u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu Programa - kancelarija (Antenna) Tuzla - puni angažman;

Financial/Administrative Assistant sa mestom angažovanja u Direkciji za evropske integracije u Sarajevu - angažman na pola radnog vremena.

Više informacija o konkursu možete pronaći na linku.

Nabavka IT opreme u okviru Programa prekogranične saradnje Interreg IPA Rumunija - Srbija

02. mart 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
10. mart 2017. u 14:00h

Informacije za podnosioce ponuda

Format ponude koju popunjava ponuđač

Evaluacioni izveštaj

 

Konkurs za tri pozicije u Zajedničkom sekretarijatu Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020.

21. februar 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
28. februar 2017. u 00:00h

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Upravljačko telo Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020, raspisuje javni konkurs za primanje u radni odnos 3 izvršioca: šef Službe, viši stručni savetnik - specijalista (Financial Manager) i koordinator (Project Manager).

Više informacija možete pronaći na sledećim stranicama: www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu , www.arr.hr , http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/Default.aspx , www.mei.gov.rs

Tekst konkursa

Rok za prijavu na konkurs je 27. februar 2017. godine.

Poziv za eksperta za komunikacije u Zajedničkom sekretarijatu Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

10. februar 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
24. februar 2017. u 13:00h

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao Nacionalno telo za sprovođenje Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija 2014-2020 u saradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i javnih radova Republike Bugarske kao Upravljačko telo za sprovođenje Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija 2014-2020 oglašava javni poziv za angažovanje eksperta za komunikacije u Zajedničkom sekretarijatu Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija 2014-2020. Ekspert za komunikacije će biti angažovan u glavnoj kancelariji Zajedničkog sekretarijata u Sofiji, Bugarska.

Opis poslova i uslovi angažovanja

Rok za dostavljanje motivacionog pisma zajedno sa radnom biografijom na engleskom jeziku je 24.02.2017. godine na sledeću mejl adresu: cbc@mei.gov.rs.

Konkurs za ekspertske pozicije u okviru projekta PLAC 4

Prvi poziv

Drugi poziv

Treći poziv

Četvrti poziv

Peti poziv

Šesti poziv

Sedmi poziv

Osmi poziv

Deveti poziv

Deseti poziv

Jedanaesti poziv

Dvanaesti poziv

Trinaesti poziv

Četrnaesti poziv

Petnaesti poziv

Šesnaesti poziv

Sedamnaesti poziv

Osamnaesti poziv

Devetnaesti poziv

Dvadeseti poziv

Dvadeset i prvi poziv

Dvadeset i drugi poziv

Dvadeset i treći poziv

Dvadeset i četvrti poziv

Dvadeset i peti poziv

Dvadeset i šesti poziv

Dvadeset i sedmi poziv

Dvadeset i osmi poziv

Dvadeset i deveti poziv

Trideseti poziv

Trideset i prvi poziv

Trideset i drugi poziv

Trideset i treći poziv

Trideset i četvrti poziv

Trideset i peti poziv

Trideset i šesti poziv

Trideset i sedmi poziv

Trideset i osmi poziv

Trideset i deveti poziv

Četrdeseti poziv

Četrdeset i prvi poziv

Četrdeset i drugi poziv

Četrdeset i treći poziv

Četrdeset i četvrti poziv

Četrdeset i peti poziv

Četrdeset i šesti poziv

Četrdeset i sedmi poziv

Četrdeset i osmi poziv

Četrdeset i deveti poziv

Pedeseti poziv

Pedeset i prvi poziv

Pedeset i drugi poziv

Pedeset i treći poziv

Pedeset i četvrti poziv - izmena

Pedeset i peti poziv

Pedeset i šesti poziv

Pedeset i sedmi poziv

Pedeset i osmi poziv

Pedeset i deveti poziv

Šezdeseti poziv

Šezdeset i prvi poziv

Šezdeset i drugi poziv

Šezdeset i treći poziv

Šezdeset i četvrti poziv

Šezdeset i peti poziv

Šezdeset i šesti poziv

Šezdeset i sedmi poziv

Šezdeset i osmi poziv

Šezdeset i deveti poziv

Sedamdeseti poziv

Sedamdeset i prvi poziv

Sedamdeset i drugi poziv

Sedamdeset i treći poziv

Sedamdeset i četvrti poziv

Sedamdeset i peti poziv

Sedamdeset i šesti poziv

Sedamdeset i sedmi poziv

Sedamdeset i osmi poziv

Sedamdeset i deveti poziv

Osamdeseti poziv

Osamdeset i prvi poziv

Osamdeset i drugi poziv

Osamdeset i treći poziv

Osamdeset i četvrti poziv

Osamdeset i peti poziv

Osamdeset i šesti poziv

Osamdeset i sedmi poziv

Osamdeset i osmi poziv

Osamdeset i deveti poziv

Devedeseti poziv

Devedeset i prvi poziv

Devedeset i drugi poziv