Поглавље 21 – Трансевропске мреже

Идеја трансевропских мрежа појавила се први пут крајем осамдесетих година у контексту Јединственог европског тржишта. Велико тржиште, уз слободу кретања људи, роба, услуга и капитала, подразумевало је повезаност регионалних и националних мрежа модерном и ефикасном инфраструктуром. Стварање трансевропских мрежа је значајан елемент економског раста и повећања запослености у Европској унији. Уговор о функционисању Европске уније, у одељку XVI, члановима 170-172, даје правни основ за успостављање трансевропских мрежа у области транспорта, енергетике и телекомуникација. Њиме је дефинисано да је циљ ЕУ промовисање међуповезаности и инетроперабилности националних мрежа, као и приступа тим мрежама.

Трансевропске транспортне мреже (ТЕН-Т) доприносе одрживом и мултимодалном развоју транспортног система и отклањају евентуалне застоје при одвијању саобраћаја. Транспортне мреже играју велику улогу у обезбеђивању одрживе мобилности, спајајући конкурентску способност Европске уније и добробит становника Европске уније, уз истовремено обезбеђивање транспорта робе и путника. Утврђена је и листа приоритетних транснационалних пројеката у складу са њиховим стратешким значајем. Нова инфраструктурна политика ЕУ предвиђа формирање “core network” до 2030. године, која ће обухватати 9 главних коридора. Циљ је трансформација конекција на линији исток-запад, унапређење инфрастурктуре граничних прелаза, унапређење функционисања различитих видова саобраћаја и допринос циљевима Европске уније у области климатских промена.

Трансевропске енергетске мреже (ТЕН-Е) обухватају пренос и складиштење гаса, као и пренос електричне енергије, и у великој мери доприносе постојању интегрисаног тржишта електричне енергије и гаса. ТЕН-Е треба да одговоре на све већи значај сигурности и диверзификације снабдевања Уније енергијом, обухватајући енергетске мреже држава чланица и држава кандидата, и обезбеђујући усклађени рад енергетских мрежа ЕУ и суседних земаља. Главни циљеви политике у овој области су сигурност снабдевања и функционално унутрашње тржиште енергије. У ту сврху утврђује се листа пројеката од заједничког интереса која се ажурира сваке године. Ревидирана ТЕН-Е уредба уско се усклађује са циљевима климатске неутралности

Трансевропске телекомуникационе мреже се углавном односе на развој мрежа и дистрибуцију повезаних услуга у оквиру одређеног програма Уније.

Институције које учествују у Преговарачкој групи за трансевропске мреже

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација:  Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства рударства и енергетике; Министарства заштите животне средине; Министарства финансија; Министарства одбране; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства за европске интеграције; Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије; Агенције за безбедност саобраћаја; Агенције за енергетику Републике Србије; Републичког завода за статистику; Института за стандардизацију Србије; Дирекције за железнице; Републичког секретаријата за законодавство; Агенције за управљање лукама.

Која је корист и резултат за Србију?

Србија је у оквиру преговора у овом поглављу дефинисала који ће енергетски и саобраћајни правци у Србији постати део заједничке трансевропске мреже.

Правци будуће трансевропске мреже у Србији профитираће од финансијске помоћи Европске уније, и то посебног дела буџета Уније, намењеног трансевропским мрежама из структурних фондова, као и из Кохезионог фонда. Такође, Србија ће моћи да користи зајмове Европске инвестиционе банке.

Скрининзи за ово поглавље одржани су заједно са скринингом за енергетику и транспорт.

Експланаторни скрининг за Поглавље 21 одржан је од 16. до 19. децембра 2014, односно од 29. до 30. априла 2014. године.

Билатерални скрининг  за Поглавље 21 одржан је од 11. до 12. јуна 2014, односно од 24. до 26. фебруара 2015. године.

Преговарачко поглавље 21 део је Кластера 4 - Зелени договор и одржива повезаност. Поглавље је отворено 2021.

Корисни линкови:

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy_en

https://www.euzatebe.rs/rs/eu-programi/instrument-za-povezivanje-evrope