Поглавље 15 – Енергетика

Институције које учествују у Преговарачкој групи за енергетику

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства рударства и енергетике; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства одбране; Министарства финансија; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства заштите животне средине; Министарства привреде; Министарства здравља; Министарства за европске интеграције; Института за стандардизацију Србије; Агенције за енергетику Републике Србије; Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије; Комисије за заштиту конкуренције; Републичке дирекције за робне резерве; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство.

Која је корист и резултат за Србију?

Значај области енергетике огледа се у чињеници да је још 2006. године ступио на снагу Уговор о оснивању енергетске заједнице и да је Република Србија од тада, на известан начин, већ у ЕУ: преко тела Енергетске заједнице (ЕнЗ) стално се прати и извештава о степену усклађености прописа из области енергетике са правним тековинама ЕУ. Уговор о оснивању Енергетске заједнице потврђен је кроз Споразум о стабилизацији и придруживању, којим је истакнута нужност регионалне сарадње у овој области.

Како је главни задатак Уговора о оснивању Енергетске заједнице стварање стабилног правног, економског и енергетског оквира, Србија ће приступањем ЕУ обезбедити сигурност снабдевања енергијом, привући инвестиције у енергетску инфраструктуру, унапредити заштиту животне средине и створити јединствен регулаторни простор за трговину енергентима. С тим циљем су успостављена три нивоа обавеза:

  • имплементација релевантних правних тековина Европске уније (acquis communautaire) у енергетици, заштити животне средине, коришћењу обновљивих извора енергије и заштити конкуренције,
  • успостављање посебног регулаторног оквира који ће омогућити ефикасно функционисање тржишта унутар Енергетске заједнице и повезивање са тржиштем Европске уније и
  • стварање тржишта енергије која се преноси мрежама без унутрашњих граница, унутар кога ће бити развијена координација узајамне помоћи у случају поремећаја у енергетским мрежама или спољних поремећаја и могућност стварања заједничке политике трговине енергијом са учесницима на тржиштима ван ЕУ и Енергетске заједнице.

Области рада Енергетске заједнице су: старање о остваривању уговорних обавеза, електрична енергија, гас, инвестиције, сигурност снабдевања, обновљиви извори енергије, енергетска ефикасност, заштита животне средине, конкуренција, социјална питања, нафта, као и решавање спорова насталих у вези са Уговором. Кроз рад тела ЕнЗ Србија утиче на енергетску политику региона.

Експланаторни скрининг за Поглавље 15 одржан је од 29. до 30. априла 2014. године.

Билатерални скрининг за Поглавље 15  одржан је од 11. до 12. јуна 2014. године.

Преговарачко поглавље 15 део је Кластера 4 - Зелени договор и одржива повезаност. Поглавље је отворено 2021. године

Корисни линкови:

https://euratom-supply.ec.europa.eu/index_en

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/euratom-research-and-training-programme_en

http://www.srbatom.gov.rs/

https://www.aers.rs/Index.asp?l=1&a=64

https://www.mre.gov.rs/