Инвестициони оквир за Западни Балкан (Western Balkans Investment Framework – WBIF)

Инвестициони оквир за Западни Балкан (The Western Balkans Investment Framework- WBIF) подстиче социо- економски развој и процес приступања Европској унији широм западног Балкана,  пружањем финансијских средстава и техничке помоћи за стратешки важне инвестиције.  Представља заједничку иницијативу Европске уније, међународних финансијских институција (EIB, EBRD, CEB, KfW, AFD и WB), билатералних донатора и Западно- балканске шесторке.  

Инвестициони оквир за Западни Балкан сматра се главним регионалним инструментом за пружање подршке у припреми и спровођењу стратешки релевантних пројеката у области транспорта, енергетике, заштите животне средине и социјалне инфраструктуре у „државама у процесу приступања ЕУ”.  

Од фебруара 2014. године до децембра 2021.  године, Србији је додељено:

•    30 грантова за техничку помоћ у укупној вредности преко 54 милиона‬ евра•    6 инвестиционих грантова у вредности од 134,45 милиона евра при чему укупна инвестициона вредност суфинансираних инфраструктурних пројеката износи 605 милиона евра.   Преглед инвестиционих грантова по секторима:  

Саобраћај

1.    Модернизација пруге Ниш-Димитровград-граница са Бугарском деоница: Сићево-Станичење-Димитровград . Износ инвестиционог гранта: 43,730,000 евра  

2.    Модернизација пруге Ниш-Димитровград-граница са Бугарском- електрификација и сигнализација Износ инвестиционог гранта: 27,770,000 евра  

3.    Изградња аутопута  рута E80 Ниш-Медаре. Износ инвестиционог гранта: (I фаза Ниш-Плочник) 40,600,000 евра

Животна средина

4.    Макиш - доградња постројења за прераду питке воде. Износ инвестиционог гранта:  2,940,865  евра

Енергетика

5.    Изградња 400 kV далековода Крагујевац –Краљево са подизањем напонског нивоа 400кВ на  подстаници Краљево 3, Трансбалкански коридор - I фаза: секција II. Износ инвестиционог гранта:  6,600,000 евра 

6.    Изградња новог двоструког 400 КВ далековода Обреновац - Бајина Башта, са реконструкцијом постојећих подстаница Обреновац и Бајина Башта уз подизање напонског нивоа подстанице Бајина Баште до 400 kV. Износ инвестиционог гранта:  12,800,000 евра  

До 2020. године Србији је учествовала и у 2 регионална пројекта, за које је из WBIF додељено 2  инвестициона гранта у износу од 28,765,972 евра. Оба пројекта су део Регионалног програма за енергетску ефикасност за западни Балкан.  

Дана 16.и 17. децембра 2021.године одржан је 1. састанак Стратешког одбора (Strategic Board) и Оперативног одбора (Operational Board) WBIF. Нова руководећа и управљачка структура WBIF ће поред досадашње Групе за финансирање пројеката (PFG) чинити и  представници држава  чланица ЕУ као и представници Европског парламента као посматрач у складу са ИПА III Уредбом и Пословником  о раду WBIF. У новој управљачкој структури, Стратешки одбор ће саветовати Европску комисију о стратешкој оријентацији инвестиција и усклађивању са водећим принципима, оквиром политике и циљевима политике проширења ЕУ. Оперативни одбор ће саветовати о конкретним кључним иницијативама/приоритетним пројектима које доприносе спровођењу Економског и инвестиционог плана Европске комисије за западни Балкан ( у даљем тексту: ЕИП). Представљен је документ под називом „Стратешка оријентације WBIF-а за западни Балкан (EFSD+)“. 

Овај документ обухвата следеће: контекст политике, правну основу и инструменте, укључујући нову стратегију повезивања ЕУ под називом „Global Gateway”, водеће принципи и опис области интервенција које ће бити подржане кроз Европски фонд за одрживи развој плус (енг: The European Fund for Sustainable Development Plus EFSD+) и буџетске гаранције као и комбиновање зајмова и грантова за јавни и приватни сектор. Такође су презентованe препоруке тзв. неформалних експертских радних групе (НРГ) за убрзање спровођења WBIF пројеката, Зелену агенду и друштвено одговорне јавне набавке, дате су информацијe о допуни Регионалног програма енергетске ефикасности (REEP+) у износу од преко 100 милиона евра, информације о приоритетима за подршку у наредном периоду, стопе суфинансирања пројеката средствима инвестиционог гранта ЕУ.

У односу на досадашње проценте  суфинансирања  ЕУ пројеката средствима инвестиционог гранта ЕУ,  презентоване су извесне промене унутар инвестиционих приоритета. У сектору „одрживог транспорта“, за предлоге пројеката који се односе на „одрживе урбане транспортне системе“ повећан је проценат суфинансиања ЕУ грантом на 40%  (досадашњи проценат 30%).  У сектору „Енергетика-чиста енергија и енергетска ефикасност“, за суфинансирање мера енергетске ефикасности у зградарству у оквиру REEP+ Програма, смањен је проценат суфинансирања ЕУ грантом на 30% (досадашњи проценат 50% ). У сектору „животна средина и климатске промене“, за предлоге пројеката у области  прераде  питке воде и водоснабдевања, сакупљање и пречишћавање отпадних вода и канализационих система повећан је проценат суфинансирања ЕУ грантом на 70% (досадашњи проценат 50%). У сектору социјалне инфраструктуре, за пројекте у области дигитализације и подстицања енергетске ефикасности у државним универзитетима и школама одређен је проценат суфинансиања ЕУ грантом од 30%. Остали проценти суфинансирања су остали непромењени у односу на досадашње.

За више информација погледајте: https://www.wbif.eu/