Инструмент за претприступну помоћ 2014-2020.

Европска унија је у марту 2014. године успоставила нови инструмент подршке државама које се налазе у процесу придруживања и приступања ЕУ – Инструмент за претприступну помоћ II. За период 2014-2020 опредељено је укупно 11,7 милијарди евра, од чега оквирно 1,5 милијарди евра за Републику Србију. Треба, међутим, узети у обзир да је реч о индикативно утврђеном износу, док ће конкретни износи на годишњем нивоу зависити од спремности конкретних програма и пројеката.

Пружајући ову подршку, Европска унија настоји да подстакне спровођење неопходних реформи које су услов за за приступање Европској унији и економски и социјални развој. Подршка се најчешће огледа у пружању услуга обуке и стручног усавршавања, у набавци неопходне опреме, изградњи  инфраструктуре и слично. Као и у претходном периоду, фокус подршке  биће на секторима реформе јавне управе, владавине права, заштите животне средине, запошљавања, образовања, предузетништва, науке и истраживања, саобраћаја, енергетике, пољопривреде итд.

У овом програмском периоду до сада је усаглашено седам годишњих ИПА програма - за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020. годину. Они, уз подршку за програм ИПАРД (185 милиона евра за финансирање мера руралног развоја), контрибуцију за Регионални програм стамбеног збрињавања (2017. и 2018.) и подршку организацијама цивилног друштва, представљају помоћ у укупном износу од преко милијарду евра.

Највећи обим ЕУ подршке у оквиру ИПА програма пружен је сектору Конкурентност и иновације (215 милиона евра). У питању је подршка малим и средњим предузећима кроз унапређење пословног окружења, додела бесповраних средства (грантова) намењених јачању њиховог технолошког развоја и иновација, као и за развој пословне инфраструктуре.  Затим следи сектор Пољопривреде и руралног развоја где одобрена помоћ око 185 милиона евра за спровођење програма руралног развоја (ИПАРД) и даље усклађивање и спровођење закона у складу са стандардима Европске уније.

Када су у питању појединачне акције, највећи износ подршке пружен је сектору реформе јавне управе са 80 милиона евра за секторску буџетску подршку и комплементарне мере за реформу јавне управе и управљање јавним финансијама из Акционог ИПА програма за 2015. годину; затим 49,6 милиона евра за изградњу двосмерног гасовода за пренос природног гаса између Србије и Бугарске; готово 43 милиона евра за постројење за пречишћавање отпадних вода у Нишу, као и за секторску буџетску подршку и комплементарне мере помоћи за интегрисано управљање границом (28 милиона евра) и за образовање (27,4 милиона евра).

Више информација можете да нађете на следећем линку: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance/serbia-financial-assistance-under-ipa-ii_en

ИПА 2014

Укупна вредност доприноса ЕУ програму ИПА 2014. износи 179,1 милиона евра, што, заједно са 10 милиона евра одобрених за обнову од поплава из вишекорисничке ИПА, износи 189,1 милион евра.

Програм ИПА 2014. укључује интервенције у следећим секторима: реформа јавне управе, унутрашњи послови, енергетика, конкурентност, развој људских ресурса и друштвени развој. Поред тога, помоћ укључује припрему пројектно-техничке документације за реализацију инфраструктурних пројеката, подршку процесу европских интеграција и усклађивање са правним тековинама ЕУ и надокнаду трошкова учешћа у програмима Уније.

Ради илустрације, од поменутог износа, 72 милиона евра је намењено отклањању последица од поплава које су задесиле Републику Србију 2014. године и предузимање мера за спречавање поплава у будућности.

Више информација можете да нађете на следећем линку:https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2016-12/ipa-2014-serbia-action-programmes.pdf

 ИПА 2015.

Укупна вредност доприноса ЕУ програму ИПА 2015 износи 196,6 милиона евра. Вредност укупне алокације ИПА II за Србију за 2015. годину која укључује ИПАРД и подршку организацијама цивилног друштва износи 216,1 милион евра*.

Програм обухвата интервенције у следећим секторима: реформа јавне управе, правосуђе, унутрашњи послови и саобраћај. Програм такође укључује акције везане за подршку процесу европских интеграција и усклађивање са правним тековинама ЕУ, као и надокнаду трошкова проистеклих из учешћа у програмима ЕУ.

Ради илустрације - требало би поменути подршку од 80 милиона евра за суфинансирање спровођења приоритетних интервенција предвиђених Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе (секторска буџетска помоћ). У питању је усмеравање ЕУ фондова ка кључним институционалним и административним реформама јавне управе како би била ефикаснија, делотворнија, транспарентнија и одговорнија, другим речима, да функционише у складу са праксама и стандардима ЕУ. Поред тога, знатна подршка у оквиру овог програма посвећена је инвестирању у саобраћајну инфраструктуру, што је у потпуности у складу са Агендом повезивања ЕУ. Полазећи од Методологије за селекцију и приоритизацију инфраструктурних пројеката и јединствену листу пројеката, у сектору транспорта подржани су следећи приоритетни пројекти у вредности од око 60 милиона евра: модернизација и реконструкција железничке пруге Ниш - Брестовац и изградња Интермодалног терминала у Београду. Ови пројекти су такође препознати као кључни покретачи за примену и спровођење ЕУ стандарда.

* Иако је индикативни износ подршке Србији у 2015. години према одлуци Комисије износио 201,4 милиона евра, захваљујући зрелости и спремности предложених акција, Европска комисија је одобрила Програм који заједно са алокацијом за ИПАРД и подршком организацијама цивилног друштва премашује тај износ за 15 милиона евра.

Више информација можете да нађете на следећем линку: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2016-12/ipa-2015-serbia-action-programmes.pdf

 

ИПА 2016.

Укупна вредност доприноса ЕУ програму ИПА 2016. износи 166,4 милиона евра. Вредност укупне алокације ИПА II за Србију за 2016. годину, која укључује ИПАРД и подршку организацијама цивилног друштва, износи 189,4 милион евра.

Програм обухвата финансирање у следећим секторима: правда, конкурентност, људски ресурси и друштвени развој и унутрашњи послови. Поред тога, укључује и пројекте чији је циљ подстицање локалног развоја у градовима и општинама у Србији (EУ ПРО), подршку процесу европских интеграција и усклађивању са правним тековинама ЕУ и надокнаду трошкова учешћа у програмима Уније.

ЕУ ће значајно подржати и реформу образовања у Србији, средствима у износу од 27,4 милиона евра  – са циљем да се повећа његов квалитет, релевантност и инклузивност – као и реформу у сектору интегрисаног управљања границом, у укупном износу од 28 милиона евра.

Укупан износ средстава мањи је од оног који је предвиђен у Индикативном стратешком документу за Србију 2014-2020, у вредности од 207,9 милиона евра, јер је Европска комисија донела одлуку о смањењу годишњих издвајања свим ИПА корисницима за 10%, како би та средства могла да буду усмерена на остваривање других хитних приоритета (попут миграција).

Више информација можете да нађете на следећем линку:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2017-05/ipa2016-039801-serbia-action_programme.pdf

ИПА 2017.

Укупна вредност доприноса ЕУ програму ИПА 2017 износи 138,2 милиона евра. Вредност укупне алокације ИПА II за Србију за 2017. годину која укључује ИПАРД, Регионални програм стамбеног збрињавања и подршку организацијама цивилног друштва износи 186,7 милиона евра*.

Програм обухвата акције у следећим секторима: животна средина, енергетика и владавина права. Програм такође укључује интервенције у вези са подршком процесу европских интеграција и усклађивањем са правним тековинама ЕУ, као и надокнаду трошкова проистеклих из учешћа у програмима ЕУ.

Ради илустрације - сектор животне средине биће подржан у укупном износу од 28,6 милиона евра. Предвиђено је спровођење два важна инфраструктурна пројекта – Изградња система за управљање отпадним водама у Брусу и Блацу и система за пречишћавање отпадних вода у Краљеву. Такође, ЕУ ће издвојити 49,6 милиона евра за енергетски сектор ради изградње двосмерног гасовода за пренос природног гаса између Србије и Бугарске.

* Укупан износ средстава је мањи од износа предвиђеног у Индикативном стратешком документу за Србију 2014-2020 у износу од 215,4 милиона евра, јер је Европска комисија усвојила одлуку о смањењу годишњих издвајања свим ИПА корисницима за 10%, како би та средства могла да буду усмерена на решавање миграционе кризе.

Више информација можете да нађете на следећем линку:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2017-05/ipa2016-039801-serbia-action_programme.pdf

ИПА 2018.

Укупна вредност доприноса ЕУ програму ИПА 2018 износи 179,1 милиона евра. Вредност укупне алокације ИПА II за Србију за 2018. годину, која укључује ИПАРД, Регионални програм стамбеног збрињавања и подршку организацијама цивилног друштва, износи 239,6 милиона евра*.

Програм обухвата акције у следећим секторима: животна средина, конкурентност и развој људских ресурса и друштвени развој. Програм такође укључује интервенције везане за подршку статистици, процесу европских интеграција и усклађивање са правним тековинама ЕУ, као и надокнаду трошкова проистеклих из учешћа у програмима ЕУ.

Ради илустрације - сектор животне средине и климатских промена биће подржан у укупном износу од  54,91 милион евра. Подршка овом сектору огледа се спровођењем значајног инфраструктурног пројекта – изградња система за пречишћавања отпадних вода у Нишу. С обзиром да је Ниш трећи град по величини у Србији, ово улагање је препознато као главни приоритет и једно од најскупљих у овом сектору. Са друге стране, подржаће се и интервенције које доприносе енергетској ефикасности и смањењу емисије штетних гасова. С тим у вези, извршиће се реконструкција и модернизација јавних објеката у Београду. У сектору конкурентност за потребе развоја иновација, технолошки развој и развој туристичке привреде је издвојено г 39,8  милиона евра.

* У оквиру механизма „награђивања“ (енг. Performance reward), који је први пут уведен у ИПА II, донета је одлука да се Републици Србији доделе додатна средства у укупном износу од 34 милиона евра. Та средства су постала саставни део доприноса ЕУ програму ИПА 2018.  

Више информација можете да нађете на следећем линку:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-01/annual_country_action_programme_for_serbia_for_the_year_2018_a.pdf

ИПА 2019

Укупна вредност доприноса ЕУ програму ИПА 2019 износи 138,5 милиона евра. Вредност укупне алокације ИПА II за Србију за 2019. годину, која укључује ИПАРД, подршку организацијама цивилног друштва и финансирање специјалне мере за одговор на мигрантску кризу износи 211 милиона евра.

Програм обухвата акције у следећим секторима: конкурентност и владавина права (правда и унутрашњи послови). Програм такође укључује интервенције везане за подршку процесу европских интеграција и усклађивање са правним тековинама ЕУ као и надокнаду трошкова учешћа у програмима ЕУ.

Ради илустрације - сектор конкурентност биће подржан у укупном износу од 76,5 милиона евра. Подршка је усмерена на унапређење пословног амбијента, обезбеђивање бесповратних средстава за микро и мала предузећа ради куповине производне опреме (подршка постојећој државној шеми) и за развој иновативних производа и услуга те подршку новооснованом Фонду за науку. Подршка је усмерена и ка спровођењу Акционог плана за Поглавље 23 за подсекторе реформе правосуђа, борбе против корупције и основних права, и Акционог плана за Поглавље 24 који укључује интегрисано управљање границом, политику азила и миграције, борбу против организованог криминала, унапређење капацитета у области борбе против дроге, подршка унутрашњим капацитетима Министарства унутрашњих послова. У оквиру јачања капацитета за превенцију и реаговање у ванредним ситуацијама, припремљена је самостална акција за повећање отпорности на ризике од катастрофе и подршка механизму цивилне заштите.

Више информација можете да нађете на следећем линку:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-01/annual_country_action_programme_for_serbia_for_the_year_2019_a.pdf

ИПА 2020

Вредност укупне алокације ИПА II за Србију за 2020. годину, која укључује ИПАРД и подршку за миграције и подршку организацијама цивилног друштва, износи  218 милиона евра.

Први део годишњег Акционог ИПА програма подразумева ЕУ допринос од 70,2 милиона Следећи кључни сектори / области су предмет подршке кроз први део програма за 2020. годину:

•    Људски ресурси и друштвени развој - подршка је фокусирана на побољшање политике запошљавања и смањења незапослених, конкретну подршку повећању запошљавања и запослености међу младима, женама и особама са инвалидитетом, подршку неформалном образовању младих и старијих у циљу повећања њихових компетенција и активирања на тржишту рада, социјална инклузија угрожених група у локалним заједницама (Роми, старији, деца или особе са менталним инвалидитетом) како би им се помогло да живе самостално.

•    Конкурентност - наставља се подршка локалном развоју полазећи од резултата досадашњих програма овог типа (ЕУ ПРО, Европски прогрес), као и сличних програма које финансирају други развојни партнери (Норвешка и Швајцарска). Кроз овај програм акценат ће бити на подстицању интегрисаног друштвено-економског развоја одређених делова територије Србије како би се искористили потенцијали идентификовани локалним стратегијама развоја. Програм ће бити дизајниран полазећи од најбоље ЕУ праксе у коришћењу инструмената територијалног развоја и на тај начин ће ставити акценат на припрему националних и локалних тела за коришћење постприступних фондова ЕУ намењених локалном развоју.

Други део годишњег Акционог ИПА програма за 2020. годину износи 86,1 милиона евра Следећи кључни сектори / области су предмет подршке кроз други део програма за 2020. годину:

•    Подршка сектору заштите животне средине који ће садржати инвестиције у изградњу постројења за прераду отпадних вода (Чачак, Лозница и Сокобања), техничку помоћ у циљу спровођења припремних активности за улагање у изградњу постројења за управљање отпадом у Новом Саду, улагање у побољшање квалитета ваздуха, као и подршку интервенцијама које се односе на Зелену агенду  за Западни Балкан.

•    Издвојена су посебна средства за Србију у оквиру Регионалног програма енергетске ефикасности за Западни Балкан за даљу подршку  рехабилитацији одабраних јавних објеката у Београду и подршци Министарству рударства и енергетике за успостављање националног механизма за  промоцију енергетске ефикасности који представљају предефинисане индикативне активности.

•    Подршка Програму економског опоравка која је усмерена на подршку локалном нивоу у области запошљавања, развоја предузетништва и повољнијег пословног окружења, подстицају социјалне и туристичке инфраструктуре и услуга.

Поред тога, обезбеђена је подршка процесу преговора о приступању ЕУ, завршетку ИПА 2016 пројекта на побољшању приступачности особа са инвалидитетом, подршка припреми приоритетних инфраструктурних пројеката, као и повраћај  контрибуције за учешће у програмима Уније. Алоцирана су и додатна средства за управљање миграцијама ( око 11,8 милиона евра).

Више информација можете да нађете на следећем линку: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-02/c2020_503.pdf