Влада усвојила Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ

28. фебруар 2013. |

Влада Србије је на данашњој седници усвојила Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније, за период 2013 ‒ 2016. године.Овај документ представља детаљан, вишегодишњи план усклађивања домаћих прописа са прописима ЕУ. Израђен је тако да повезује европско законодавство и домаћи правни поредак како би се у сваком тренутку пратили темпо, обим и квалитет тог усклађивања. Право Уније подељено је у складу са надлежношћу државних органа, чиме је омогућено и редовно планирање и праћење њихових законодавних активности.

Основни делови документа прате структуру сва три критеријума за чланство из Копенхагена – за политички, економски и за способност државе да преузима обавезе из чланства. За сваки од ова три наведена дела документа пратиће се преглед тренутног стања, затим приоритети за 2013. годину у погледу усклађивања законодавства, административни капацитети, мере за спровођење приоритета, мере планиране за период 2014-2016, обавезе из Споразума о стабилизацији и придруживању и Прелазног трговинског споразума, као и преглед актуелне и планиране иностране развојне помоћи Републици Србији.

Овај план пратиће динамику приступних преговора са ЕУ и биће ревидиран на годишњем нивоу, у складу са оствареним корацима у процесу преговора о чланству. За 2013. планирано је усвајање 337 прописа од којих су 65 закони, а предвиђено је да се за сваку наредну годину, на почетку, дефинише детаљна законодавна активност. Такође, овако планирање значајно ће допринети да се убрза скрининг као прва фаза отварања преговора, односно анализа усклађености домаћег законодавства са правом ЕУ.

Национални програм за усвајање правних тековина Европске унијепредставља наставак Националног програма за интеграцију (НПИ) који је реализовн у периоду од 2008. до 2012. и обезбеђује контитуитет процеса усклађивања законодавства. Подсећамо да је уцелини, посматрајући прописе који су планирани за усвајање у периоду од јула 2008. године до 31. децембра 2012. године НПИ испуњен 88 одсто, односно да је од 1172 планирана закона и подзаконских аката усвојено 1030.

Национални програма за усвајање правних тековина је и инструмент који омогућава Народној скупштини Републике Србије да контролише законодавни план Владе и реализацију тих активности.

Канцеларија за европске интеграције ће, као и у случају НПИ, припремати извештаје о спровођењу Плана на тромесечном нивоу и достављати их Влади ради разматрања и одлучивања, а Народној скупштини и Народној банци Србије ради информисања. Канцеларије ће усвојене тромесечне извештаје објављивати редовно и на својој интернет страници www.mei.gov.rs.

Национални програм за усвајање правних тековина  ЕУ (2013 - 2016.) можете да преузмете овде.