Vlada usvojila Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU

28. februar 2013. |

Vlada Srbije je na današnjoj sednici usvojila Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, za period 2013 ‒ 2016. godine.Ovaj dokument predstavlja detaljan, višegodišnji plan usklađivanja domaćih propisa sa propisima EU. Izrađen je tako da povezuje evropsko zakonodavstvo i domaći pravni poredak kako bi se u svakom trenutku pratili tempo, obim i kvalitet tog usklađivanja. Pravo Unije podeljeno je u skladu sa nadležnošću državnih organa, čime je omogućeno i redovno planiranje i praćenje njihovih zakonodavnih aktivnosti.

Osnovni delovi dokumenta prate strukturu sva tri kriterijuma za članstvo iz Kopenhagena – za politički, ekonomski i za sposobnost države da preuzima obaveze iz članstva. Za svaki od ova tri navedena dela dokumenta pratiće se pregled trenutnog stanja, zatim prioriteti za 2013. godinu u pogledu usklađivanja zakonodavstva, administrativni kapaciteti, mere za sprovođenje prioriteta, mere planirane za period 2014-2016, obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Prelaznog trgovinskog sporazuma, kao i pregled aktuelne i planirane inostrane razvojne pomoći Republici Srbiji.

Ovaj plan pratiće dinamiku pristupnih pregovora sa EU i biće revidiran na godišnjem nivou, u skladu sa ostvarenim koracima u procesu pregovora o članstvu. Za 2013. planirano je usvajanje 337 propisa od kojih su 65 zakoni, a predviđeno je da se za svaku narednu godinu, na početku, definiše detaljna zakonodavna aktivnost. Takođe, ovako planiranje značajno će doprineti da se ubrza skrining kao prva faza otvaranja pregovora, odnosno analiza usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa pravom EU.

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unijepredstavlja nastavak Nacionalnog programa za integraciju (NPI) koji je realizovn u periodu od 2008. do 2012. i obezbeđuje kontituitet procesa usklađivanja zakonodavstva. Podsećamo da je ucelini, posmatrajući propise koji su planirani za usvajanje u periodu od jula 2008. godine do 31. decembra 2012. godine NPI ispunjen 88 odsto, odnosno da je od 1172 planirana zakona i podzakonskih akata usvojeno 1030.

Nacionalni programa za usvajanje pravnih tekovina je i instrument koji omogućava Narodnoj skupštini Republike Srbije da kontroliše zakonodavni plan Vlade i realizaciju tih aktivnosti.

Kancelarija za evropske integracije će, kao i u slučaju NPI, pripremati izveštaje o sprovođenju Plana na tromesečnom nivou i dostavljati ih Vladi radi razmatranja i odlučivanja, a Narodnoj skupštini i Narodnoj banci Srbije radi informisanja. Kancelarije će usvojene tromesečne izveštaje objavljivati redovno i na svojoj internet stranici www.mei.gov.rs.

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina  EU (2013 - 2016.) možete da preuzmete ovde.