Поглавље 12 – Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика

Теме поглавља и преговора

ЕУ примењује интегрисани приступ како би обезбедила висок ниво јавног здравља, здравља животиња, добробити животиња и здравља биља. Ово се постиже применом повезаних мера – од фарме до трпезе, односно у целом ланцу производње, прераде и дистрибуције хране, све до потрошача – као и одговарајућим надзором који спроводе надлежни органи. Тиме се обезбеђује висок ниво заштите живота и здравља људи, као једног од основних циљева политика ЕУ. Истовремено, потребно је обезбедити ефикасно функционисање унутрашњег тржишта ЕУ, што је једино могуће уколико су стандарди безбедности хране и хране за животиње уједначени и доследно примењени на целој територији ЕУ.

Прописи Поглавља 12 су изузетно бројни и обухватају: безбедност хране; ветеринарску политику (као што су здравље и добробит животиња, идентификација и регистрација животиња, контрола остатака ветеринарских лекова, некомерцијално кретање кућних љубимаца); стављање на тржиште хране, хране за животиње и споредних производа животињског порекла (у које спадају и обавезне контроле); безбедност хране за животиње (заснована на потпуно истим принципима као безбедност хране); фитосанитарну политику (као што су квалитет семена, средства за заштиту биља, штетни организми) и генетички модификоване организме.

Да би постала усклађена са стандардима ЕУ из ове области, Србија треба да пренесе прописе ЕУ и обезбеди њихову потпуну примену. Ово подразумева да надлежни органи обављају инспекцију и надзор, као и да постоје потребне лабораторије. Такође, потребно је обезбедити да субјекти у пословању с храном (односно сви који производе, прерађују, размештају храну или су на неки други начин укључени у ланац) буду добро обучени и свесни своје одговорности.

Систем безбедности хране у ЕУ заснован је на неколико начела: одговорности произвођача (хране, али и хране за животиње); следљивости хране (способност да се храна, храна за животиње, компоненте хране и животиње прате кроз све фазе у ланцу); примени система анализе ризика (како би мере које се примењују ради заштите здравља биле ефикасне, пропорционалне и јасно усмерене), као и примени начела предострожности када је то неопходно (како би се у случају постојања ризика, који још увек није научно разјашњен, обезбедио висок ниво заштите потрошача у ЕУ).

Институције које учествују у Преговарачкој групи за безбедност хране, ветеринарску и фитосанитарну политику

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства здравља; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства рударства и енергетике; Министарства финансија; Министарства заштите животне средине; Министарства привреде; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства унутрашњих послова; Министарства одбране; Министарства за европске интеграције; Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог; Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније; Републичког завода за статистику; Института за стандардизацију Србије; Републичког секретаријата за законодавство; Агенције за лекове и медицинска средства Србије; Завода за интелектуалну својину.

Која је корист и резултат за Србију?

Србија има обавезу да прихвати и у потпуности примени прописе ЕУ из ове области у тренутку приступања. Међутим, због значаја трговинске размене са ЕУ, односно како би могла да своју храну извози на тржиште ЕУ, Србија већ дужи период прилагођава своје стандарде европским. Србија неће морати да се одрекне својих традиционалних производа, као што су сир или кајмак. Ако се производе за потрошњу у сопственом домаћинству, и даље ће се производити као до сада, али ће, уколико се пласирају на тржиште, морати да задовоље одређене хигијенске стандарде ради заштите потрошача. Србија ће као резултат процеса прилагођавања стандардима ЕУ, између осталог, имати унапређене објекте за производњу и прераду меса, унапређен узгој животиња на фармама, боље стандарде добробити животиња, контролисану употребу пестицида у складу са стандардима ЕУ, поуздан систем националних лабораторија. Храна која се производи у Србији имаће слободан пут до европских потрошача, а домаћим потрошачима биће гарантовани исти високи стандарди безбедности хране коју тренутно имају европски потрошачи.

Експланаторни скрининг за Поглавље 12 одржан је од 3. до 7. фебруара 2014. године.

Билатерални скрининг за Поглавље 12 одржан је од 20. до 24. октобра 2014. године.

Преговарачко поглавље 12 део је Кластера 5 - Ресурси, пољопривреда и кохезија.

Корисни линкови:

https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en

http://ec.europa.eu/food/fvo/controlsystems_en.cfm?co_id=HU

https://www.efsa.europa.eu/en

https://ec.europa.eu/food/index_en

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/food_safety.html?root_default=SUM_1_CODED=30&locale=en

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/general-food-law_en

http://www.minpolj.gov.rs/

https://www.vet.minpolj.gov.rs/