Поглавље 11 – Пољопривреда и рурални развој

Теме поглавља и преговора

Заједничка пољопривредна политика ЕУ једна је од најзначајнијих области, како у погледу броја прописа који регулишу ову област, тако и у погледу удела пољопривредног буџета у укупном буџету Европске уније. Наиме, величина буџета Заједничке пољопривредне политике је веома висока и износи нешто мање од 40% укупног буџета ЕУ.

Главни циљ Заједничке пољопривредне политике је да се обезбеди стабилно снабдевање тржишта пољопривредним производима по приступачним ценама што, са друге стране, значи одговарајући приход за пољопривредне произвођаче.

Оно што представља посебан изазов у процесу преговора за Републику Србију јесте што се очекују извесне промене у оквиру реформисане Заједничке пољопривредне политике ЕУ за период 2023-2027, којима ће администрација Србије морати да се прилагођава „у ходу“.

Правне тековине у области пољопривредне политике преговараће се у више потпоглавља. Окосницу пољопривредне  политике ЕУ чини подела на два стуба. Први стуб чине директна плаћања и тржишне интервенције, док се други стуб односи на политику руралног развоја.

Директна плаћања подразумевају да, уз поштовање одређених услова (очување животне средине и здравља људи, безбедност хране, поштовање добробити животиња, одржавање земљишта у добром стању), пољопривредници добијају подстицаје без обзира на то којом се врстом производње баве. Ови подстицаји имају за циљ да обезбеде стабилан приход без обзира на тржишну несталност и финансирају се из Европског гарантног пољопривредног фонда, као и тржишне интервенције.

Тржишне интервенције се односе на интервентни откуп и друге облике повлачења производа са тржишта, подршку производњи одређених производа, систем квота (млеко и шећер), подршку произвођачким организацијама (у сектору воћарства и повртарства). Неопходно је подвући да у овој области, као и у области директних плаћања, држава чланица не може имати своје националне мере, већ је у питању политика на нивоу Европске уније.

Рурални развој обухвата мере које су неопходне за развој активности у руралним областима, а које доприносе јачању конкурентности пољопривреде и шумарства, побољшању биодиверзитета руралних подручја, унапређењу квалитета живота, као и мере за подстицање диверзификације руралне економије. Средстава за ове мере обезбеђују се из Европског фонда за рурални развој.

Институције које учествују у Преговарачкој групи за пољопривреду и рурални развој

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства здравља; Министарства рударства и енергетике; Министарства финансија; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства заштите животне средине; Министарства привреде; Министарства за европске интеграције;  Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог; Републичког геодетског завода; Института за стандардизацију Србије; Републичког завода за статистику; Завода за интелектуалну својину; Републичког секретаријата за законодавство; Републичког секретаријата за јавне политике; Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније; Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва.

Која је корист и резултат за Србију?

Резултат усклађивања Републике Србије са прописима Европске уније у области пољопривреде и руралног развоја биће приступ тржишту ЕУ са преко 500 милиона потрошача, уређеност производње, прераде и продаје пољопривредних производа на заједничком тржишту, као и са трећим земљама. Чланство у Европској унији омогућиће пољопривредницима коришћење средстава из фондова за пољопривреду и рурални развој, побољшати квалитет производа и самим тим знатно повећати њихову конкурентност на тржишту ЕУ. Због свега наведеног, преговори у области пољопривреде и руралног развоја биће изузетно захтевни.

Експланаторни скрининг за поглавље 11 одржан је од 18. до 20. марта 2014. године.

Билатерални скрининг за поглавље 11 одржан је од 14. до 16. маја 2014. године.

Преговарачко поглавље 11 део је Кластера 5 - Ресурси, пољопривреда и кохезија. Дата су мерила за отварање и у току је израда акционих планова.

Корисни линкови:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-guarantee-fund-eagf_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_en

http://www.minpolj.gov.rs/

http://uap.gov.rs/