Поглавље 33 – Финансијске и буџетске одредбе

Теме поглавља и преговора

Ово поглавље обухвата правила која се односе на финансијска средства неопходна за финансирање буџета ЕУ („сопствена средства“). Буџетска средства ЕУ прикупљају се из три основне врсте прихода: традиционалних сопствених (приходи од царина, укључујући и царине на пољопривредне производе и дажбине на шећер); сопствених средстава по основу пореза на додату вредност и сопствених средстава из уплата држава чланица на основу бруто националног дохотка. Земље чланице морају да имају одговарајући административни капацитет да адекватно координишу и обезбеде тачан буџет, прикупљање, исплату и контролу сопствених средстава. Правне тековине у овој области су директно обавезујуће и не захтевају преношење у национално законодавство. Међутим, потребно је предузети све неопходне кораке како би се обезбедила пуна и правилна примена правила о сопственим средствима од тренутка приступања.

Уплате сопствених средстава држава чланица на основу бруто националног дохотка су најважнији извор прихода Европске уније и у знатној мери су директно повезане са економском снагом појединих држава чланица. Годишњи буџет се планира у оквиру Финансијске перспективе, која чини вишегодишњи финансијски оквир за буџетске приоритете током средњорочног периода и она се пре свега бави расходном страном буџета, односно програмима који се финансирају из заједничког буџета Европске уније.

Институције које учествују у Преговарачкој групи за финансијске и буџетске одредбе

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Народне банке Србије; Министарства привреде; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Министарства за европске интеграције; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство.

Која је корист и резултат за Србију?

Од приступања ЕУ, држава чланица уплаћује потребне доприносе у заједнички буџет ЕУ, тако да је у могућности да у одређеном износу користи средства из одговарајућих фондова ЕУ. Спровођење правних тековина ЕУ у овој области подразумева да држава чланица располаже административним капацитетом који ће бити у могућности да на поуздан и прописан начин обавља делатности у вези са одређивањем и стављањем на располагање финансијског доприноса земље чланице буџету ЕУ.

Експланаторни скрининг за Поглавље 33 одржан је 27. јануара 2015. године.

Билатерални скрининг за Поглавље 33 одржан је 24. марта 2015. године.

Преговарачко поглавље 33 део је Кластера 5 - Ресурси, пољопривреда и кохезија. Поглавље је отворено 2018. године.

Корисни линкови:

https://ec.europa.eu/info/departments/budget_en

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html