Кохезиона политика

Кохезиона политика, позната и као Регионална политика, представља главну инвестициону политику Европске уније, која доприноси стварању нових радних места, побољшању квалитета живота грађана и повећању укупног економског развоја како држава чланица, тако и ЕУ у целини. Она је такође израз солидарности, с обзиром да се подршка усмерава на мање развијене регионе и државе чланице ЕУ - са циљем да се оснажи економска, социјална и територијална кохезија Уније.

У децембру 2013. године успостављен је правни оквир за Кохезину политику за период 2014-2020. година. За наведени период, буџет Кохезионе политике износи 351,8 милијарди евра, а распоређује се на 28 држава чланица, у складу са дефинисаном методологијом.

У програмском периоду 2014-2020 идентификована су два основна циља кохезионе политике:

  1. Инвестиције за раст и радна места  и
  2. Европска територијална сарадња, која се реализује кроз прекограничну, транснационалну и међурегионалну сарадњу.

Кохезиона политика 2014-2020 обезбеђује неопходни инвестициони оквир и механизам за остваривање циљева развојне стратегије ЕУ „Европа 2020“, кроз фокусирање подршке на 11 тематских циљева.

Република Србија ће средства из поменутих фондова моћи да користи када постане чланица ЕУ. Преговори за приступање Републике Србије Европској унији у области кохезионе политике, у смислу испуњења захтева и принципа, и припреме за њено делотворно спровођење, воде се кроз Поглавље 22 - Регионална политика и координација структурних инструмената.

За више информација погледајте:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/

http://www.mei.gov.rs/upload/images/publikacije/17/koheziona_politika.pdf

http://www.mei.gov.rs/upload/documents/publikacije/nacela_kohezione_politike_giz2017.PDF

Основни инструменти кроз које се подршка спроводи и усмерава на конкретне програме и операције су:

Европски фонд за регионални развој (ЕФРР)

Пружа подршку државама чланицама ЕУ и њиховим регионима са циљем да се отклоне главне регионалне неједнакости и да се достигне самоодрживи раст. Пре свега је усмерен на јачање конкурентности привреде - кроз улагања у истраживања, развој и иновације, инвестиције у призводњу и инфраструктуру, урбани и локални развој, унапређење конкурентности малих и средњих предузећа и подршку преласку на економију која се заснива на ниској емисији угљен-диоксида у свим секторима.

Европски социјални фонд (ЕСФ)

Пружа подршку државама чланицама ЕУ и њиховим регионима у остваривању циљева политике запошљавања. Усмерен је на улагања у људске ресурсе кроз подршку запошљавању што већег броја људи, подстицање једнаког приступа и једнаких могућности за све, подстицање предузетништва и активације на тржишту рада, интеграције имиграната, обезбеђивање родне равноправности, борбу против сиромаштва, јачање социјалне инклузије, унапређење образовања и целоживотног учења. Кроз Иницијативу за запошљавање младих (Youth employment initiative) из ЕСФ-а се подржавају активности усмерене на млађе од 25 година, који нису запослени, у образовању или обуци.

Кохезиони фонд (КФ)

Пружа подршку најмање развијеним државама чланицама ЕУ чији БНД по становнику не прелази 90% просека ЕУ-27. Из овог фонда финансирају се велики пројекти из области транспортне инфраструктуре и заштите животне средине. У програмском периоду 2014-2020 пружа подршку следећим државама чланицама: Бугарска, Хрватска, Кипар, Чешка, Естонија, Грчка, Мађарска, Летонија, Литванија, Малта, Пољска, Португал, Румунија, Словачка и Словенија.