Програми Уније

Програми Уније представљају низ интегрисаних мера које су намењене јачању сарадње између држава чланица Европске уније и држава кандидата у различитим областима. Програми Уније се финансирају из заједничког буџета Европске уније, средствима која су намењена развоју различитих приоритетних области: заштита животне средине, енергетика, транспорт, развој предузетништва, конкурентност итд.

Република Србија је потписала Оквирни споразум о учешћу у програмима Европске уније 22. новембра 2004. године. Учешће у програмима Уније за Републику Србију представља прилику да се  упозна са политикама ЕУ, европским институцијама, законима и њиховом применом у пракси, као и са системима вредности и механизмима функционисања ЕУ.

За учешће у сваком појединачном програму Уније неопходно је да се потпише међународни споразум између Републике Србије и Европске комисије. ЕК је централизовала управљање програмима Уније (осим за програм Еразмус , којим управља Национална агенција у свакој од земаља чланица ЕУ односно земаља кандидата), што значи да је за сваки програм надлежан одређени директорат Европске комисије или Извршна агенција. На расписане позиве за сваки од програма Уније аплицира се директним одласком на интернет презентацију конкретног програма.

За учешће Републике Србије у програмима Уније, према правилима Европске комисије, одговорне су надлежне домаће институције –  министарства, удружења, организације, канцеларије –  које за то имају мандат. Координација учешћа у сваком појединачном програму Уније за који је Република Србија уплатила финансијску контрибуцију у општи буџет ЕУ поверена је националним контакт тачкама из одговарајућих националних институција.

Република Србија учествује у следећим програмима Уније:

Хоризонт 2020.

Хоризонт 2020. је највећи интегрисани програм ЕУ за истраживање и иновације, који је објединио све програме претходно финансиране из Оквирног програма за иновације и конкурентност (CIP), Седмог оквирног програма за истраживање и иновације (ФП7) и Европског института за иновације и технологију (EIТ). Спајањем иновација и истраживања, програм настоји да оствари напредак у три приоритетне области:

  • Изврсност у науци,
  • Вођство у индустрији и
  • Друштвени изазови.

Програм је намењен изградњи друштва и економије у ЕУ заснованих на знању и иновацијама. Планирано је да – кроз мобилизацију додатних средстава за истраживања, развој и иновације, укључујући и издвајање  3% БДП-а за истраживања и развој у целој ЕУ до 2020. године  – буду остварени циљеви који се односе на истраживања и развој. Крајњи циљ овог финансијског инструмента је стварање иновативне Уније – пружањем подршке развоју светске науке, уклањањем препрека за иновације и олакшавањем јавном и приватном сектору да раде заједно.

Више информација можете да нађете на:

 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Програм за конкурентност малих и средњих предузећа – COSME

Програм за конкурентност малих и средњих предузећа је програм за промоцију конкурентности малих и средњих предузећа. Циљеви програма су: јачање конкурентности и одрживости предузећа, нарочито малих и средњих предузећа, подстицање предузетничке културе и промоција успостављања и раста малих и средњих предузећа.

Мере које такође подржава овај програм укључују обуке за писање пројеката, активности које омогућавају приступ новим тржиштима, као и промоцију што више транснационалних партнерстава. Програм подржава и образовну размену између предузетника (Еразмус за младе предузетнике). У оквиру овог програма издвојено је 1,4 милијарди евра из буџета за предузећа, како би  лакше приступала кредитима. Овај циљ се спроводи кроз директно финансирање или давањем гаранција за кредит.

Више информација можете наћи на: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

Програм за запошљавање и социјалне иновације

Програм за запошљавање и социјалне иновације има за циљ да се достигне висок ниво квалитетне и одрживе запослености, уз обезбеђивање адекватне социјалне заштите и социјалне инклузије. Такође, програм помаже да се  спречава и смањује сиромаштво, као и да се унапређују радни услови у периоду од 2014. до 2020. године.

Више информација можете да нађете на: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Еразмус

Највећи програм подршке образовању који студентима, научницима и наставницима омогућава боравак у иностранству је европски програм Еразмус који ове године обележава 30. годишњицу. У оквиру постојећег програма Еразмус и његових претходника, до сада је девет милиона људи широм Европе добило прилику да студира, обучава се, волонтира или стиче стручно искуство у иностранству. Еразмус програм започет је 1987. године, како би се повећала мобилност студената унутар Европске заједнице. У почетку је циљ био размена студената, међутим, касније је програм проширен на научнике, приправнике, младе предузетнике, активне спортисте и педагоге. Од 2004. године омогућено је и студентима из земаља које нису чланице ЕУ да буду стипендирани на постдипломским студијама на универзитетима у државама које учествују у Еразмус програму, па се и Србија укључила у овај програм. Еразмус је наследио и објединио програме ЕУ који су постојали пре њега – Темпус, Програм за целоживотно учење, Млади у акцији и Еразмус Мундус (неки од ових програма се и даље спроводе) и донео усклађену и поједностављену примену правила 39 и поступака. Намењен је појединцима, институцијама и организацијама. Овај програм подржава српске студенте и професоре да учествују у програмима размене на универзитетима у Европи. Србији је од 2014. до сада у ове сврхе одобрено скоро 27 милиона евра, више него било којој другој земљи у региону Западног Балкана.

Више информација можете да нађете на: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Креативна Европа

Креативна Европа је програм ЕУ за подршку секторима за културу и медије. Програм се састоји од два потпрограма: Култура – за промоцију сектора културе и Медија програм – за подршку аудиовизуелном сектору.

Кроз потпрограм Култура промовише се сарадња културних и креативних организација између различитих земаља, подржавају се иницијативе да се преведу и промовишу књижевна дела широм Европске уније, као и да се развију мреже које омогућавају конкурентност и међународну делатност културног и креативног сектора. Такође се успостављају и платформе за промоцију нових уметника и подстицање европских програма за културна и уметничка дела. Потпрограм Култура обухвата четири конкурса:

  • Европски кооперациони пројекти,
  • Европске платформе,
  • Европске мреже и
  • Пројекти књижевних превода.

Медија програм финансира активности које укључују: развој европског аудиовизуелног сектора, поштујући и приказујући европски културни идентитет и наслеђе, промоцију европских аудиовизуелних дела унутар и изван граница ЕУ, јачање конкурентности аудиовизуелног сектора, олакшавајући приступ финансирању и промоцији коришћења дигиталних технологија.

Из овог фонда финансираће се европска престоница културе и ознака европске баштине, као и европске награде за књижевност, архитектуру, заштиту баштине, филмску уметност и поп и рок музику.

Више информација можете да нађете на:

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php

Европа за грађане и грађанке

Програм Eвропа за грађане и грађанке има за циљ промовисање европског идентитета и европског грађанства. Намењен је удружењима грађана, организацијама цивилног друштва и јединицама локалне самоуправе. Општи циљеви програма су финансирање пројеката који су намењени бољем разумевању ЕУ, њене историје и различитости, као и промоција европског грађанства и унапређење грађанског и демократског учешћа на нивоу ЕУ.

 Програм Европа за грађане и грађанке је подељен на две области: европско сећање и демократски ангажман, и грађанско учешће. Циљ прве области је свест о историјском континуитету, заједничким европским вредностима и циљевима. Сврха друге области је подршка демократском учешћу грађана у животу и развоју у Европи.

Више информација можете да нађете на:

 http://eacea.eceuropa.eu/europa-for-citizens_en

Европски здравствени програм III

Програм представља главни инструмент који Eвропска комисија користи за имплементацију ЕУ стратегије за здравље. Главни циљеви програма су побољшање здравственог система и смањење неједнакости у пружању/добијању здравствене помоћи.

Програм пружа подршку у четири области:

1. Промоција здравља,  здрав начин живота и превенција болести,

2. Заштитита грађана ЕУ од озбиљних прекограничних претњи здрављу,

3. Допринос стварању иновативних, ефикасних и одрживих здравствених система и

4. Лакши приступ бољој и сигурнијој здравственој заштити грађана ЕУ.

Више информација можете да нађете на:

 http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

Фискалис 2020.

Фискалис 2020. је програм који се бави разменом информација и искустава између пореских органа европских земаља. Циљ програма је да, у партнерству са другим европским земљама, развије трансевропски информациони систем и изгради мрежу између корисника националних власти.

Програм подржава борбу против утаје и избегавања плаћања пореза, планирање пореске политике и спровођење закона ЕУ у области опорезивања. То се постиже кроз размену информација, подршку административној сарадњи и повећање административних капацитета земаља учесница, са циљем да се смање административна оптерећења пореских органа и ускладе трошкови за пореске обвезнике.

Више информација можете да нађете на:

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en

Царина 2020.

Царина 2020. је програм који подржава сарадњу царинских органа између земаља чланица ЕУ и земаља кандидата. Циљ је побољшање њихове ефикасности, постизањем боље кохезије, како би се избегло оштећење Царинске уније. Програм подржава следеће мере: заједничке акције, семинаре и радионице, пројектне групе, тимове стручњака, изградњу административних капацитета у управама царина, студије, информативне кампање, развој ИТ вештина, обуке за развијање потребних професионалних вештина и знања у области царина.

Више информација можете да нађете на:

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en

Механизам цивилне заштите Европске уније

Циљ активности ЕУ у области цивилне заштите је подршка напорима за спречавање катастрофа и обезбеђивање спремности јединица цивилне заштите да делују у случајевима катастрофа – на националном, регионалном и локалном нивоу.

Механизам за цивилну заштиту Европске уније нуди Републици Србији многобројне могућности за сарадњу, као што су: коришћење европских алата за мониторинг и системе раног упозорења, учешће у заједничким тренинзима и вежбама, размена експерата, учешће у пројектима о спречавању непогода,, непосредна комуникација са другим органима цивилне заштите укљученим у одговор на ванредне ситуације, размена информација и најбоље праксе, координисане операције ЕУ на ублажавању и отклањању последица, суфинансирање транспорта тимова и друге помоћи.

Више информација можете да нађете на:

 http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en