Јавни позив за ангажовање лица уговором о привременим и повременим пословима

18. септембар 2023.

Крајњи рок за достављање пријава:
25. септембар 2023. у 15h

Опис посла:  послови учествовања у анализи материјала са реализованих састанака Пододбора за транспорт, енергетику, заштиту животне средине, климатске промене и регионални развој за претходне три године.

Трајање уговора: уговор о привременим и повременим пословима закључује се на највише 120 радних дана у календарској години.

Место рада: Министарство за европске интеграције Републике Србије, Београд, Немањина 34

Услови које кандидат мора да испуњава:

-    држављанство Републике Србије
-  стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
-    знање енглеског језика
-    познавање рада на рачунару (Microsoft office Word и Excel)

Само кандидати који испуњавају наведене услове биће позвани да учествују даље у изборном поступку.

Референтна листа кандидата који испуњавају услове за ангажовање биће објављена  на званичном сајту Министарства за европске интеграције у оквиру овог јавног позива.


Изборни поступак 

Стручне квалификације кандидата проверавају се путем писане провере – израдом теста.

Тест садржи 5 питања из области процеса преговора о приступању Европској унији и процеса усклађивања законодавства са правним тековинама Европске уније на који се одговара писаним одговором на постављено питање. 
Бодовање теста врши се по систему један одговор два бода. Максималан број бодова је 10.

За припрему кандидата за тест потребно је упознати се са следећим прописима:

•    Зaкон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС – Међународни уговори, број 83/08) - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (paragraf.rs);
• Заједничка позиција Европске уније за Преговарачко поглавље 14 https://www.mei.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/pregovaracke_pozicije/14_zajednicka_pozicija_eu.pdf
• Заједничка позиција Европске уније за Преговарачко поглавље 15 https://www.mei.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/pregovaracke_pozicije/15_zajednicka_pozicija_eu_1.pdf


Кандидати који на тесту остваре резултат од минимум 6 бодова биће позвани на интервју, који ће се обавити са Комисијом за спровођење поступка за ангажовање лица, а ради процене мотивације кандидата за обављање послова у државном органу.

Провера стручних квалификација и интервју обавиће се у просторијама Министарства за европске интеграције у Београду, Немањина 34. О тачном датуму и времену кандидати ће благовремено бити обавештени, путем електронске поште, на електронску адресу коју буду навели у својим пријавама.

Начин подношења пријава и њени обавезни елементи

Пријаве се подносе на електронску адресу konkurs@mei.gov.rs. Рок за подношење пријава јe до 25.09.2023. године до 15.30 часова. Пријаве које пристигну након наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Пријава се подноси на српском језику и мора да садржи:

-    име и презиме кандидата, контакт адресу, електронску адресу и контакт телефон
-    податке о образовању, стручном усавршавању и посебним областима знања
-    мотивацију кандидата
-    изјаву о сагласности кандидата да се његово име и презиме може користити у сврху спровођења овог поступка, те објавити на интернет презентацији Министарства за европске интеграције
-    својеручни потпис кандидата


Напомене:  

Сви изрази у овом јавном позиву који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без разлике на особе женског и мушког рода.

Референтну листу можете да преузмете овде.

Одлуку о додели уговора можете да преузмете овде.