Javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima

18. septembar 2023.

Krajnji rok za dostavljanje prijava:
25. септембар 2023. u 15h

Opis posla:  poslovi učestvovanja u analizi materijala sa realizovanih sastanaka Pododbora za transport, energetiku, zaštitu životne sredine, klimatske promene i regionalni razvoj za prethodne tri godine.

Trajanje ugovora: ugovor o privremenim i povremenim poslovima zaključuje se na najviše 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

Mesto rada: Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 34

Uslovi koje kandidat mora da ispunjava:

-    državljanstvo Republike Srbije
-  stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
-    znanje engleskog jezika
-    poznavanje rada na računaru (Microsoft office Word i Excel)

Samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove biće pozvani da učestvuju dalje u izbornom postupku.

Referentna lista kandidata koji ispunjavaju uslove za angažovanje biće objavljena  na zvaničnom sajtu Ministarstva za evropske integracije u okviru ovog javnog poziva.


Izborni postupak 

Stručne kvalifikacije kandidata proveravaju se putem pisane provere – izradom testa.

Test sadrži 5 pitanja iz oblasti procesa pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i procesa usklađivanja zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije na koji se odgovara pisanim odgovorom na postavljeno pitanje. 
Bodovanje testa vrši se po sistemu jedan odgovor dva boda. Maksimalan broj bodova je 10.

Za pripremu kandidata za test potrebno je upoznati se sa sledećim propisima:

•    Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, broj 83/08) - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (paragraf.rs);
• Zajednička pozicija Evropske unije za Pregovaračko poglavlje 14 https://www.mei.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/pregovaracke_pozicije/14_zajednicka_pozicija_eu.pdf
• Zajednička pozicija Evropske unije za Pregovaračko poglavlje 15 https://www.mei.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/pregovaracke_pozicije/15_zajednicka_pozicija_eu_1.pdf


Kandidati koji na testu ostvare rezultat od minimum 6 bodova biće pozvani na intervju, koji će se obaviti sa Komisijom za sprovođenje postupka za angažovanje lica, a radi procene motivacije kandidata za obavljanje poslova u državnom organu.

Provera stručnih kvalifikacija i intervju obaviće se u prostorijama Ministarstva za evropske integracije u Beogradu, Nemanjina 34. O tačnom datumu i vremenu kandidati će blagovremeno biti obavešteni, putem elektronske pošte, na elektronsku adresu koju budu naveli u svojim prijavama.

Način podnošenja prijava i njeni obavezni elementi

Prijave se podnose na elektronsku adresu konkurs@mei.gov.rs. Rok za podnošenje prijava je do 25.09.2023. godine do 15.30 časova. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku i mora da sadrži:

-    ime i prezime kandidata, kontakt adresu, elektronsku adresu i kontakt telefon
-    podatke o obrazovanju, stručnom usavršavanju i posebnim oblastima znanja
-    motivaciju kandidata
-    izjavu o saglasnosti kandidata da se njegovo ime i prezime može koristiti u svrhu sprovođenja ovog postupka, te objaviti na internet prezentaciji Ministarstva za evropske integracije
-    svojeručni potpis kandidata


Napomene:  

Svi izrazi u ovom javnom pozivu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez razlike na osobe ženskog i muškog roda.

Referentnu listu možete da preuzmete ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete da preuzmete ovde.