Влада усвојила Извештај о спровођењу НПИ

22. јaнуар 2010. |

Београд 22. јануар 2010. године - Влада Републике Србије усвојила је Извештај о спровођењу Националног програма за интеграцију у Европску унију (НПИ) за период октобар – децембар 2009. Према резултатима овог извештаја, који је сачинила Канцеларија за европске интеграције, утрећем тромесечју ове године НПИ јеиспуњен 77 одсто. Од 115 прописа планираног за усвајање, усвојено је 88. Влада је утврдила предлоге 13 закона, од планираних 25, чиме је свој план испунила са 52 процента. Народна скупштина је истовремено усвојила 22 закона, чиме је законодавно тело испунило 170% својих обавеза (22/13), што је резултат усвајања предлога закона заосталих из ранијих периода.

У погледу подзаконскиха аката, Влада је од планираних 26уредби и стратегија, усвојила 17, односно 65одсто, док су министарства од планираних 57, усвојила 32 правилника, односно 56одсто. Уколико се посматрају само Владине обавезе у погледу утврђивања предлога закона и усвајања подзаконских аката, статистика показује успешност од 57одсто, будући да је од планираног 108прописа, утврђено, односно усвојено, њих 62.

Најуспешније институције, у складу са мерилом Европске комисије „закон усвојен – мера спроведена“, са више од 80 процента извршених обавеза, су министарства: унутрашњих послова финансија, економије и регионалног развоја, животне средине и просторног планирања и министарства за науку и технолошки развој. Обавезе су у великој мери, са преко 50 процента извршених обавеза, испунила и Министарство рада и социјалне политике, Републичка агенција за телекомуникације и Републички завод за статистику.

Министарства која су била најоптерећенија бројем обавеза (планираних, заосталих или унапред извршених) су Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - 34 прописа, Министарство финансија - 24прописa, Министарство животне средине и просторног планирања – 15 прописа и Министарство економије и регионалног развоја - 11 прописа.

Национални програм је,у целини, од јула 2008. до децембра 2009, испуњен 79 одсто, јер је од планираних 344 прописа, усвојено 273. Планирано је усвајање 145 закона, а усвојено је 109 или 75 процента. Од планираних 199 подзаконских аката, усвојено је 164, односно 82 одсто.

Изузетно велики проценат испуњености НПИ у трећем и четвртом кварталу, као и пораст испуњености на годишњем нивоу, резултат је две чињенице. Прва подразумева одговорнији однос према обавезама – министарства планирају мање, али се труде да испуне све што су предвидела. Друга се односи на ефикаснији рад Народне скупштине након измене Пословника, који омогућава много бржу законодавну активност будући да је Народна скупштина усвојила 109 од 113 предлога закона, односно 96% предлога закона које је упутила Влада.

Спроводећи НПИ Србија је у великој мери реформисала области унутрашњег тржишта (стандардизација, технички захтеви и оцена усаглашености, конкуренција, државна помоћ, финансијске услуге, јавне набавке, право привредних друштава итд.) животне средине (заштита ваздуха, управљање отпадом, амбалажни отпад, заштита природе, управљање хемикалијама, индустријски удеси...) пољопривреде (рурални развој, ветеринарска, фитосанитарна политике и безбедност хране), званичне статистике, образовања и културе. Такође усвојена је серија прописа неопходних за спровођење Прелазног трговинског споразума у области конкуренције, државне помоћи, царина и заштите интелектуалне својине.

Целокупан Извештај о спровођењу НПИ за период октобар – децембар 2009. можете да преузмете овде.

У складу са урађеним, а имајући у виду и промене на плану европског законодавства у току 2009. године Влада је 24. децембра усвојила годишњу ревизију НПИ. На основу ње у току 2010. планирано је даље усклађивање домаћег законодавства са правом ЕУ. Нарочито ће бити важни приоритети НПИ за 2010. који се односе на следеће области: унутрашње тржиште (метрологија и акредитација), право привредних друштава, финансијске услуге, јавне набавке, интерна финансијска контрола, услуге, образовање, заштита потрошача, енергетска ефикасност, транспорт и саобраћај, електронске комуникације, заштите вода и други имплементирајући прописи у области животне средине и пољопривреде итд. Од планираних закона можемо издвојити Закон о метрологији; Закон о акредитацији; Закон о стечају; Закон о заштити потрошача; Закон о трговини; Закон о водама и Закон о рационалној употреби енергије.