Јавни позив за ангажовање лица уговором о привременим и повременим пословима

20. октобар 2023.

Крајњи рок за достављање пријава:
27. октобар 2023. у 10h

Опис посла:  Пружање помоћи у прикупљању и припреми документације потребне Управљачком телу за израду Декларације о управљању за акционе планове за Републику Србију за 2021. и 2022. годину који су финансирани из претприступног инструмента Европске уније - ИПА III.

Трајање уговора: уговор о привременим и повременим пословима закључује се на највише 120 радних дана.

Место рада: Београд, Немањина 34
    
Услови које кандидат мора да испуњава:

-    држављанство Републике Србије
-  стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
-    знање енглеског језика
-    познавање рада на рачунару (Microsoft office Word и Excel)

Само кандидати који испуњавају наведене услове биће позвани да учествују даље у изборном поступку.

Референтна листа кандидата који испуњавају услове за ангажовање биће објављена  на званичном сајту Министарства за европске интеграције у оквиру овог јавног позива.


Изборни поступак 

Стручне квалификације кандидата проверавају се путем писане провере – израдом теста на који се одговара писаним одговором на постављено питање. Тест садржи пет питања.
Бодовање теста врши се по систему један одговор два бода. Максималан број бодова је 10.

За припрему кандидата за тест потребно је упознати се са следећим прописима:

- Зaкон о потврђивању Оквирног споразума о финансијском партнерству између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/2603-22.pdf
-   Уредба о управљању Програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године („Службени гласник РС“, бр. 29/2023)
https://www.mfin.gov.rs//upload/media/LeUUPR_643e445990d09.docx

-    Одлукa о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године (“Службени гласник РС”, бр. 34/2023 и 77/2023)
https://www.mfin.gov.rs//upload/media/kuzaVp_650010d352919.docx

-    Уредба (ЕУ) 2021/1529 Европског парламента и Савета од 15. септембра 2021. године о успостављању Инструмента за претприступну помоћ (ИПА III)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1529

-    Уредба Kомисије за спровођење (ЕУ) 2021/2236 од 15. децембра 2021. године о посебним правилима за спровођење Уредбе (ЕУ) 2021/1529 Европског парламента и Савета о успостављању Инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2236/oj

Кандидати који на тесту остваре резултат од минимум 6 бодова биће позвани на интервју, који ће се обавити са Комисијом за спровођење поступка за ангажовање лица, а ради процене мотивације кандидата за обављање послова у државном органу.

Провера стручних квалификација и интервју обавиће се у просторијама Министарства за европске интеграције у Београду, Немањина 34. О тачном датуму и времену кандидати ће благовремено бити обавештени, путем електронске поште, на електронску адресу коју буду навели у својим пријавама.

Начин подношења пријава и њени обавезни елементи

Пријаве се подносе на електорнску адресу natasa.kalaba@mei.gov.rs. Рок за подношење пријава је 27. октобар 2023. године до 10,00 часова. Пријаве које пристигну након наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Пријава се подноси на српском језику и мора да садржи:

-    име и презиме кандидата, контакт адресу, електронску адресу и контакт телефон
-    податке о образовању, стручном усавршавању и посебним областима знања
-    податке о радном искуству 
-    мотивацију кандидата
-    изјаву о сагласности кандидата да се његово име и презиме може користити у сврху спровођења овог поступка, те објавити на интернет презентацији Министарства за европске интеграције
-    својеручни потпис кандидата


Напомене:  

Сви изрази у овом јавном позиву који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без разлике на особе женског и мушког рода.

Референтну листу можете да преузмете овде.

Одлуку о додели уговора можете да преузмете овде.